Amerika Birleşik Devletleri

Giriş
Güncellenme
Amerika Birleşik Devletleri
Digi-Mas

Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Coğrafi Konumu

Kuzey Atlantik ve Kuzey Pasifik Okyanuslarına sınırı olan ABD, Kanada ve Meksika’nın arasında yer almaktadır. Ülkenin Kanada ile 8.893 km (Alaska ile 2.477 km’lik sınır dahil) ve Meksika ile 3.141 km uzunluğunda sınırı bulunmaktadır. Yüzölçümü bakımından dünyanın 3. en büyük ülkesi olan ABD, Güney Amerika ve Rusya Federasyonu’nun yarısı, Afrika Kıtası’nın onda üçü, Avrupa Birliği alanının da iki katı kadar karasal alana sahiptir. ABD topraklarının en yüksek noktası 6,198 metre ile McKinley Dağı, en alçak noktası -86 metre ile Ölüm Vadisi’dir. Orta bölgelerde ova ve düzlükler, batıda dağlar, doğuda tepeler ve alçak dağlar, Alaska’da nehir yataklarının oluşturduğu geniş vadiler ve engebeli araziler, Hawaii’de de volkanik coğrafi yapısı gözlemlenmektedir.

Siyasi ve İdari Yapı

ABD, çoğulcu demokrasiye dayalı başkanlık sistemiyle yönetilen federal bir cumhuriyettir. Federal devlet yapısı 50 Eyalet ve başkent Washington DC’yi (District of Columbia) içermektedir. Federal sistem uyarınca federal yönetim ile içişlerinde serbest olan eyalet yönetimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları Anayasa’da tanımlanmıştır. Kuvvetler ayrılığı prensibi hakimdir.

ABD Başkanı, yürütmenin başı olarak Federal Hükümet kurum ve kuruluşlarına yönelik politikaları belirler ve yürütülmesini sağlar. Buna ilaveten, yasal olarak Başkan gümrük, vergiler ve diğer ticari konularda karar vermek ve tedbirler almak konusunda yetkili kılınmıştır. ABD Kongresi; ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi olmak üzere iki ayrı yasama biriminden oluşmaktadır. Senato, her bir eyaletten 2 üye olmak üzere toplam 100 sandalyeden  oluşmaktadır.

Toplam 435 sandalyeden oluşan Temsilciler Meclisi’nin görev süresi 2 yıldır. ABD’de son başkanlık seçimi 8 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, yapılan 2016 ABD Başkanlık Seçimlerine Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olarak giren Donald John Trump ABD’nin 45. Devlet Başkanı seçilmiştir.

Doğal Kaynaklar ve Çevre

ABD topraklarının %5’i şehir ve yollardan, %26’sı ekilebilir araziden, %21’i ormanlardan ve %21’i diğer alanlardan oluşmaktadır. ABD, çok çeşitli iklim yapısına ve çöl, dağ ve ormanlar bakımından çok fazla çeşitlilik gösteren bir topografyaya sahiptir. Michigan ve Superior gölleri, 50.000 km2 alana sahip göller olup, Missouri (4.090 km) ve Mississippi (3.770 km) ülkenin en uzun nehirleridir.

ABD’nin sahip olduğu başlıca doğal kaynaklar; kömür, bakır, kurşun, molibden, fosfat, uranyum, boksit, altın, demir, civa, nikel, gümüş, tungsten, çinko, petrol ve doğal gazdır. Doğayı koruma konusunda bilincin oluşması sonucu hava ve su kirliliğine karşı ve nesli tehlikeye giren hayvanlar için çevre korumacı düzenlemelerin ve önlemlerin alınmasıyla ABD’de su ve havanın kalitesi giderek artmıştır. Havada bulunan karbon-monoksit gazı ve sülfür-dioksit gazları 1970’lerdeki düzeyine kıyasla ciddi oranında azalmıştır.

Genel Ekonomik Durum

Dünya çapında serbest piyasa ekonomilerinin en büyük örneği olarak gösterilen ABD ekonomisinde, üretim ve hizmetlerin büyük bir bölümü özel sektör tarafından tüketilmekte ve sağlanmakta olup,dünya çapında kamunun ağırlığının bu kadar az olduğu başka bir ekonomi bulunmamaktadır. Amerikan ekonomisinde yapısal olarak rol oynayan iki temel unsurun ilki zengin doğal kaynakları, diğeri ise nitelikli işgücüdür. ABD verimli toprakları, zengin mineral yatakları, elverişli iklim koşulları ve diğer doğal kaynakları ile ekonomik büyümenin sağlanması açısından çok uygun bir ortama sahiptir.
ABD aynı zamanda, iletişim ve bilgi teknolojileri alanında “kolay uyum sağlayabilen ve yetenekli” işgücünün eğitimine de büyük önem vermektedir. Tüm dünyada “beyin göçü” olarak adlandırılan, bilim ve teknoloji dallarında eğitim almış yetenekli ve zeki gençlerin ABD ekonomisine kazandırılması, sorunların çözümünde anahtar rolü olan bir araç olarak görülmektedir.

Yeni ekonomi kavramı çerçevesinde bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT), hizmet sektörünü ekonominin en önemli bileşeni haline getirmiştir. Ekonomiye yön veren başlıca sektörler; motorlu taşıtlar, uzay ve havacılık, iletişim, kimyasallar, elektronik ve bilişim (IT) sektörleridir. 1990’lı yıllarda yaşanan teknolojik

dönüşüm ile birlikte geleneksel imalat sanayinin bir bölümü yüksek teknoloji ve iş gücü verimliliğine uyum sağlamıştır. Ancak ithal girdi düzeyi yüksek mamul mallar üreten sektörler ciddi zorluklarla karşılaşmış olup, üretimlerini daha düşük maliyetli ülkelerde sürdürme yoluna gitmişlerdir. Tarım ve hayvancılık GSYİH’nin yüzde olarak küçük bir oranına sahip görünmekle birlikte oldukça verimlidir. ABD, gıda maddeleri ve işlenmiş gıda ürünleri ihracatında önde gelen ülkeler arasındadır.

İmalat sektörü, iş dünyası harcamalarındaki artışa bağlı olarak ABD’nin ekonomik toparlanma sürecinde en önde gelen sektör olmuştur. İmalat sanayinin öne çıkan alt sektörleri arasında havacılık ve uzay sanayi, telekomünikasyon, kimyasallar, elektronik ve bilgisayarlar yer almaktadır.

Hizmetler sektörü, GSYİH’nın yaklaşık %80’ini oluşturmaktadır. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun Hizmetler Sektörü Raporu’na göre, ülkenin hizmetler sektöründeki rekabet gücü, profesyonel hizmetler sektöründeki başarısından kaynaklanmaktadır. ABD hizmet ticaretinde önemli olan diğer sektörler arasında finans, sağlık, ulaşım ve emlak sektörlerini saymak mümkündür. En çok gelişme gösteren sektörler arasında perakendecilik, bilişim, sanat ve eğlence sektörleri de ön plana çıkmaktadır.

Ekonomi Politikaları

Dünya ekonomisinin büyüme motoru olan ABD’nin izlemekte olduğu ticaret ve yatırım politikaları gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan tüm ülkeler tarafından her zaman çok yakından ve dikkatle izlenmektedir. ABD’de Başkan tarafından önerilen ve Kongre’de kabul edilen yıllık bütçe, uygulanacak maliye politikalarını da içermektedir. Mali yıl Ekim ayında başlayıp, Eylül ayında sonlanmaktadır. Para politikaları hükümetten bağımsız olarak Merkez Bankası tarafından düzenlenmektedir. Dünyanın en güçlü parası olan ABD Dolarını basan ABD için cari açığın finansmanı sorunu, güçlü doğrudan ve portföy yatırımı şeklinde gelen yabancı sermaye yatırımları nedeniyle uzun yıllar ciddi sorun teşkil etmemiştir. Ancak ABD Dolarının mevcut etkinliğini yitirmesi, başka para birimlerinin (örneğin Avro) piyasalarda geçerli ve belirleyici hale gelmesi, özellikle enerji (petrol, doğal gaz) ve emtia piyasalarında ABD Doları yerine başka para birimlerinin kullanılmaya başlanması, ABD ekonomisi için büyük bir sorun oluşturmaya başlamıştır.

Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü

ABD hali hazırda dünyanın en fazla doğrudan yabancı sermaye çeken ülkelerinden birisidir. Ayrıca, Amerikan Hazinesi’nin çıkardığı borçlanma tahvilleri ve bonoları bütün dünya yatırımcıları açısından önemli bir yatırım aracıdır. ABD’deki sermaye piyasaları tüm dünya yatırımcılarının sermaye aktardığı
piyasalardır.
Amerika Birleşik Devletleri genellikle yabancı yatırımcıya konuksever bir yatırım ortamı ile birlikte geniş pazar imkanları sunmaktadır. Vergi kanunları, haksız rekabet, menkul kıymetlerin halka satışı, tüketicinin korunması, işçi ve göçmen hukuku, telif hakkı, marka ve patent, icra-iflas, gıda, eczacılık ürünleri, çevre ve kirlilik kontrolüne ilişkin düzenlemeler, yabancı yatırımcıyı ilgilendiren federal kanunlar kapsamındadır. ABD hukuk düzeni, federal yargının yanı sıra, eyalet ve yerel hukuk düzenlemeleri üstüne kurulmuş ender bir kanuni sistemdir.

ABD’de işletme kurmayı planlayan yatırımcılar belli federal ve eyalet iş teşviklerinden ve yardımlarından faydalanabilmektedir. Örneğin, Ekonomik Kalkınma İdaresi (Economic Development Administration), ABD Konut ve Kentsel Kalkınma İdaresi (U. S. Department of Housing and Urban Development Administration), yerel eyalet kalkınma kurumları ve yerel Ticaret Odaları (Chambers of Commerce) bu türden yardımlar sağlayan kuruluşlar arasındadır. Bu kuruluşların yanı sıra Küçük Ölçekli İşletmeler İdaresi (Small Business Administration) de bu türden yardım sağlayan kuruluşlar arasında sayılabilir.

ABD’ye yönelik yabancı sermaye yatırımlarının büyük bir kısmı başta İngiltere olmak üzere, Japonya, Almanya, Hollanda, Kanada ve Fransa tarafından yapılmaktadır. 1980’li yıllardan itibaren ABD’deki yabancı sermaye yatırımları dikkat çekici boyutta artarken, ABD’nin yurtdışına yönelik yatırımlarında özellikle 2000’li yıllarda dikkate değer artışlar görülmektedir. ABD, dünyada en fazla doğrudan yatırım çeken ve en fazla doğrudan yatırım yapan ülke özelliğini taşımaktadır.
ABD’deki yabancı yatırımlara ve ABD’nin dış yatırımlarına ilişkin daha detaylı bilgilere http://www.bea.gov/international/index.htm adresinden ulaşmak mümkündür.

 

Ülke Dış Ticareti

ABD 2,6 trilyon dolar ithalat ile dünyanın en büyük mal ithalatçısı ve 1,7 trilyon dolar ihracat ile Çin’den sonra 2. en büyük mal ihracatçısı konumundadır. Hizmetler ticaretinde dünyanın en büyük ihracatçısı ve ithalatçısı olan ABD, toplam ihracat ve ithalatta da (hizmetler ve mal ticareti toplamı) lider
konumdadır.

2018 yılında ABD’nin ihracatı bir önceki yıla göre %7,6 oranında artmış ve 1.664,0 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatı ise bir önceki yıla göre %8,5 oranında artarak 2.614,2 milyar dolar olmuştur. Bu durum 2018 yılında ABD aleyhine oluşan dış ticaret açığının da bir önceki yıla göre %10,2 oranında
artmasına sebep olmuştur. ABD’nin 2018 yılında dış ticaret açığı 950,2 milyar dolardır. Toplam dış ticaret hacmi ise 4.278,3 milyar dolar seviyesindedir.

ABD’nin İthalatı

ABD’nin 2018 yılı ithalatında öne çıkan sektörler arasında; otomobiller, mineral yakıtlar, telefonlar, bilgisayarlar, ilaçlar, oto yedek parçaları, serum ve aşılar, elektronik eşya, kamyon/kamyonetler ve mobilya yer almaktadır.

Türkiye ile Ticaret

ABD 2018 yılında ülkemizin en önemli 5. ihraç pazarı konumundadır ve söz konusu ülkeye ihracatımızın toplam ihracatımız içerisindeki payı %4,9’dur. ABD ile son yıllardaki ticaretimiz incelendiğinde, ülkemiz aleyhine dış ticaret açığı verildiği gözlenmektedir. 2018 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre %4 azalma göstererek 8,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 2018 yılında ABD’den ithalatımız bir önceki yıla göre %2,5 artış ile 12,4 milyar dolar olmuştur. 2018 yılında dış ticaret açığımız 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

ABD ile halihazırda müzakereleri devam eden bir Anlaşma bulunmamaktadır. Ancak, Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) unsurunu da içeren kapsamlı bir Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) tesis edilmesine yönelik müzakereler ülkemizce yakından izlenmektedir.
1999 tarihinde imzalanan Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA) kapsamında gerçekleştirilen toplantılara Müsteşar Yardımcısı başkanlık etmektedir. ABD tarafında muhatap makam ABD Ticaret Temsilciliği’dir.

Türkiye’nin ABD’ye İhracatında Başlıca Ürünler

2018 yılında ABD’ye ihracatımız bir önceki yıla göre %4 oranında azalış göstererek 8,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizden ABD’ye en çok demir-çelik ürünleri ile otomotiv aksam ve parçaları ihraç edilmektedir. Tekstil ve hazır giyim, tarım ve gıda, makine ve hava taşıtları ile bunların aksam ve
parçaları da ABD’ye ihraç ettiğimiz diğer önemli ürün gruplarıdır.

Pasaport ve Vize İşlemleri

Türk işadamlarımızın ABD’ye seyahatlerinde Göçmenlik Dışı Vize almaları gerekmektedir. Göçmen Olmayan Vize Bölümü Amerika Birleşik Devletleri’ne geçici olarak iş veya turistik amaçlı seyahat eden kişilerin başvurularını değerlendirir. Başvurular sadece randevu yoluyla kabul edilir. 1 Şubat 2010
itibariyle, ABD Ankara Büyükelçiliği’nden ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu’ndan yapılacak bütün göçmen olmayan vize başvurularının, elektronik vize başvuru formu olan DS-160’ı internet üzerinden göndermeleri yoluyla yapılması gerekmektedir.
Vize başvurularının planlanan seyehat tarihinden en az 6-8 hafta önceden yapılması tavsiye edilmektedir Vize başvuru randevusu almış başvuru sahiplerinin, randevu tarihinden en az iki iş günü öncesinden DS-160 elektronik formunu internet üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Yatırımcı (E)
ve Şirketiçi Transfer (L) Vizesine başvurmak için ise DS-160 başvuru formunun onay sayfası dahil tüm belgelerin randevu tarihinden en az on (10) iş günü öncesi ABD Büyükelçiliğine gönderilmesi gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığı Yetkilileri İletişim Bilgileri

Boston Ticaret Ataşeliği
New York Ticaret Ataşeliği sorumludur.

Houston Ticaret Ataşeliği
Dr. Ahmet Zafer GÜLŞEN
Adres :Turkish Consulate General in Houston
Office of the Commercial Attaché
1990 Post Oak Blvd Suite 1300
Houston, TX 77056-U.S.A
Tel: 00 1 832 623 71 44 / +90 312 204 81 79 / +90 312 204 81 89
Fax:00 1 832 649 59 55
E-posta: houston@ticaret.gov.tr
Web Sitesi: Houston Ticaret Ataşeliği
Sorumluluk Bölgesi : Teksas, Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Alabama, Mississipi, Tenessee, New Mexico

Los Angeles Ticaret Ataşeliği
Yavuz MOLLASALİHOĞLU
Mehmet ÇETİK
Adres: Turkish Consulate General
Office of the Commercial Attache
6380 Wilshire Blvd. Suite: 1710
Los Angeles CA 90048
Tel : 00 1 323 852 1894
Fax : 00 1 323 852 1896
E-posta : losangeles@ticaret.gov.tr
Sorumluluk Bölgesi : Güney Kaliforniya, Arizona, Colorado, Utah, Hawaii ve Pasifik Adaları

Miami Ofisi
Murat YARAT
Adres: 80 SW 8th St #2700 Miami, FL, 33130 USA
Tel: +1 786 431 1184
Faks: +1 786 4311833
E-posta: miami@ticaret.gov.tr
Sorumluluk Bölgesi : Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, Puerto Rico

New York Ticaret Ataşeliği
Özgür ÇELİKEL
Ahmet Selçuk NALBAT
İskender BALCI
Turkish Consulate General
Office of the Commercial Attaché
605 3rd Avenue 30th Floor
New York, NY 10158
Tel: +(1) 212 687 15 30-31
E-posta:newyork@ticaret.gov.tr
Sorumluluk Bölgesi: New York, New Jersey, Delaware, Pennsylvania

San Francisco Ticaret Ataşeliği
Adres : Turkish Consulate General
Office of the Commercial Attaché
One Embarcadero Center Suite1130
San Francisco CA 94111
United State of America
Tel: + 1 415 362 10 35
Faks: + 1 415 362 10 36
E-posta: sanfransisco@ticaret.gov.tr
Sorumluluk Bölgesi : Kuzey Kaliforniya, Nevada

Vaşington Ticaret Muşavirliği
Mustafa KOCA
Vaşington Ticaret Başmüşaviri
Selman KURT
Ticaret Müşaviri
Adres:Turkish Embassy
Office Of the Commercial Counsellor
2525 Massachusetts Avenue, N.W.
Washington, DC 20008 / U.S.A.
Tel: 00 1 202 612 67 80-81
Faks: 00 1 202 238 06 29
E-posta: vasington@ticaret.gov.tr
Sorumluluk Bölgesi : District of Columbia,
Maryland, Virginia, West Virginia

Sikago Ticaret Ataşeliği
Vaşington Ticaret Müşavirliği sorumludur.

Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri

ABD’de normal çalışma günleri Pazartesi-Cuma arasıdır. Mesai saatleri genelde sabah 08.00-17.00 veya
09.00-18.00 arasıdır.
Yeni Yıl: 1 Ocak
Noel: 25 Aralık
Şükran Günü: Kasım ayının dördüncü Perşembe günü
Ulusal Bağımsızlık Günü: 4 Temmuz
Martin Luther King Günü: Haziran’ın üçüncü Pazartesi günü
Başkan’ın Günü : G. Washington, A. Lincoln’ün doğum günleri anısına her yıl Şubat ayının üçüncü
Pazartesi günü
Memorial day (Anma Günü) : Mayıs’ın son Pazartesi günü
İşçi Bayramı: Eylül’ün birinci Pazartesi günü
Colombus Günü: Ekim ayının ikinci Pazartesi günü
Veterans (Armistice) Günü: 11 Kasım

Yerel Saat

Atlas Okyanusu kıyısı Türkiye’den 7 saat, Büyük Okyanus kıyısı ise 10 saat geridir.

Nüfus ve İşgücü Yapısı

ABD İstatistik Bürosu’nun (US, Bureau of Census) tahminlerine göre 325,4 milyon (2017) olan ABD nüfusunun sürekli biçimde artarak 2025’de 346 milyon, 2050 yılında 400 milyon olması beklenmektedir.
Dünyanın en fazla nüfusa sahip üçüncü ülkesi olan ABD’de nüfusunun %19,4’ü 0-14 yaş, %66,2’si 15- 64 yaş arasında olup, %13,9’u da 65 yaş ve üstündedir. 2050 yılında 65 yaş ve üstü olan nüfusun toplam nüfusun % 20,9’unu oluşturacağı öngörülmektedir. Nüfusun %82’den fazlası kentlerde yaşamaktadır.
Ortalama yaşam süresi kadınlarda 77,1 yıl; erkeklerde 81,9 yıldır.

ABD’de yabancı ülke doğumlu 38 milyonun üzerinde kişi yaşamaktadır. Ülke, dünyanın en kalabalık 5. İspanyolca konuşan nüfusunu barındırmaktadır. Hispanik göçmenlerin daha çok Güney Batı bölgelerine (özellikle California, Teksas ve Florida) yerleştikleri ve bölgedeki nüfusun %25’inin oluşturdukları
tahmin edilmektedir. Asya kıtasından gelen göçmenlerin ise batı sahillerine, Hawaii, New York, Boston, Chicago ve Houston’a yerleştikleri gözlenmektedir. Diğer taraftan, Afrika kökenli göçmenler ise çoğunlukla güneydoğu sahillerine yerleşmektedir.

Doğal Kaynaklar ve Çevre

ABD topraklarının %5’i şehir ve yollardan, %26’sı ekilebilir araziden, %21’i ormanlardan ve %21’i diğer alanlardan oluşmaktadır. ABD, çok çeşitli iklim yapısına ve çöl, dağ ve ormanlar bakımından çok fazla çeşitlilik gösteren bir topografyaya sahiptir. Michigan ve Superior gölleri, 50.000 km2 alana sahip göller olup, Missouri (4.090 km) ve Mississippi (3.770 km) ülkenin en uzun nehirleridir. ABD’nin sahip olduğu başlıca doğal kaynaklar; kömür, bakır, kurşun, molibden, fosfat, uranyum, boksit, altın, demir, civa, nikel, gümüş, tungsten, çinko, petrol ve doğal gazdır. Doğayı koruma konusunda bilincin oluşması sonucu hava ve su kirliliğine karşı ve nesli tehlikeye giren hayvanlar için çevre korumacı düzenlemelerin ve önlemlerin alınmasıyla ABD’de su ve havanın kalitesi giderek artmıştır. Havada bulunan karbon-monoksit gazı ve sülfür-dioksit gazları 1970’lerdeki düzeyine kıyasla ciddi oranında azalmıştır.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiyopya ile Ticaret ve İş Fırsatları

04 Aralık 2020 11:52, Cuma

Etiyopya Hakkında Genel Bilgi Etiyopya hakkında önce bir bilgi verelim. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa dır,  yönetim biçimi federal Cumhuriyettir. Başkanı Dr. Abiy Ahmet, Devlet Başkanı ise Sahle-Work ZEYDE olan ülkede en fazla konuşulan yabancı dil ingilizcedir.  Dini açıdan değerlendirdiğimizde karışık dinlere mensup insanlar mevcuttur. %63 oranında Hristiyan, %34 oranında Müslümanlar ve  onun devamında da yine […]

Romanya

10 Ağustos 2020 17:38, Pazartesi

Romanya ve Romany’ya ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Coğrafi Konum Asya, Avrupa ve Ortadoğu’nun kavşak noktasında, Tuna Nehri ve Karadeniz yakınlarında yer alan Romanya, coğrafi yerleşim açısından oldukça stratejik bir konuma sahiptir. Büyük bir ekonomik potansiyeli elinde bulunduran ülke, gelişmiş sanayii ve tarım alanlarının yanı sıra zengin doğal kaynakları açısından da oldukça […]

İsrail

24 Temmuz 2020 10:24, Cuma

İsrail ve İsrail’e ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Genel Ekonomik Durum İsrail ekonomisi, iç pazarın küçüklüğü nedeniyle ihracata dayalı bir büyüme sergilemektedir. 1990’lı yılların başında korumacı politikalarla gelişen giyim ve ayakkabı sektörleri, artan rekabetin etkisiyle son on yıldır yerini elektronik, haberleşme, medikal ve optik aletler gibi teknoloji-yoğun sektörlere bırakmıştır. Tüm dünyada artan […]

Suudi Arabistan
14 Temmuz 2020 12:16, Salı

Suudi Arabistan ve Suudi Arabistan’a ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Genel Ekonomik Durum Ülke ekonomisi çoğunlukla ham petrol üretimine dayanan Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol üreticisi konumundadır. Ekonomik büyümede petrol fiyatları ve petrol üretimi etkilidir. Petrolün ülke GSYH’sı içindeki ağırlığının (%42-45) azaltılması amacıyla “2030 Vizyonu” ile “2020 Ulusal Değişim Planı” açıklanmıştır. […]

Hollanda
04 Temmuz 2020 14:48, Cumartesi

Hollanda ve Hollanda”ya ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Coğrafi Konumu Hollanda Krallığı, Hollanda ve Karayip Denizindeki altı adadan (Aruba ve Hollanda Antilleri) oluşmaktadır. Avrupa Birliği’nin alan olarak en küçük ülkelerinden bir tanesi olan Hollanda Batı Avrupa’da Kuzey Denizi kıyısında, Almanya ve Belçika arasında yer almaktadır. Ren, Maas ve Shelde nehirlerinin deltasında kurulmuş […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
× Danışmanlık Hizmeti Almak İstiyorum