Bosna Hersek Pazar Bilgileri

Giriş
Güncellenme
Bosna Hersek Pazar Bilgileri
Digi-Mas

Bosna Hersek Pazar Bilgileri

 

  1. DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI 

Dış Ticaret Politikası

 

Bosna Hersek tarafından uygulanmakta olan gümrük vergisi oranları %0-15 bandında değişmektedir. Ayrıca, ithalatta %1 gümrük harcı alınmaktadır. Bazı gıda ürünlerinin Bosna Hersek’e ithalatında ise gümrük vergilerinin yanı sıra ek vergiler ve tüketim vergileri de uygulanmaktadır. 

 

Bosna Hersek, ticaretin kolaylaştırılması ve yerli/yabancı yatırımcılar için elverişli bir iş ortamı sağlanması amacıyla ikili ve çok taraflı serbest ticaret anlaşmaları imzalamıştır. Bu anlaşmalar, Türkiye ile imzalanan ve 2003 yılından bu yana yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması ile Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Makedonya, Moldova ve Sırbistan’ın içerisinde yer aldığı ve 2007 yılı Kasım ayından bu yana yürürlükte olan Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşmasıdır (CEFTA). 

 

Bosna Hersek ile Avrupa Birliği arasında imzalanmış ve 2008 yılı Temmuz ayından bu yana yürürlükte bulunan “Ticaret ve Ticaretle Alakalı Konularda Geçici Anlaşma” kapsamında, Bosna Hersek ile AB arasında bir serbest ticaret bölgesi tesis edilmiştir. Bu bağlamda, Bosna Hersek menşeli ürünlerin AB piyasasına girişi ve AB’nin Bosna Hersek’e ihracatında 1 Haziran 2015 itibariyle yürürlüğe giren İstikrar ve İşbirliği Anlaşması çerçevesinde tercihli sistem uygulanmaktadır. Ayrıca, Bosna Hersek 2000 yılından bu yana AB’nin otonom ticaret önlemlerinden de faydalanmaktadır. 

 

2011 yılı Mart ayından bu yana süregelen müzakereler neticesinde, Bosna Hersek ile EFTA (İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç) arasında 24 Haziran 2013 tarihinde Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış ve 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Gümrük Tarifeleri  

 

Bosna Hersek, yeniden yapılanma sürecinin bir sonucu olarak gümrük idarelerini tek bir çatı altında toplamıştır. Bosna Hersek’te gümrük vergileri %0-15 arasında değişmekte olup, gümrük vergileri ortalaması %6,5 düzeyindedir. Belirli bazı gıda ürünlerinde gümrük vergisinin yanı sıra ithalatta bazı petrol ürünlerinden, alkolsüz içeceklerden, bira, şarap ve diğer alkollü içeceklerden, etil alkol ve kahveden prelevman vergileri (excise taxes) alınmaktadır.

 

Yatırım amaçlı gelen yabancı sermayeye ait mal ve ekipmanlar, Bosna Hersek’te gerçekleştirilecek iyileştirme ve onarım projeleri için getirilecek mal ve ekipmanlar, ihraç kaydıyla yapılan ithalat, yatırım amaçlı getirilen komple tesis ve makine ithalatı, yolcu beraberinde getirilen eşya, insani yardım kuruluşları tarafından getirilen ürünler, promosyon ve tanıtım amaçlı getirilen ürünler, numuneler, mektup ve posta yolu ile gelen ürünler, eğitim araç gereçleri, uluslararası organizasyonlarda tüketilecek malzemeler gümrük vergisinden muaftır.

 

İthalat esnasında %1 oranında harç kesintisi yapılmaktadır. Bu uygulamanın dışında ithalatta tarife dışı vergiler veya ülkemiz ihracatçılarını sıkıntıya sokabilecek tarife dışı engeller yoktur. Bosna Hersek’in uyguladığı herhangi bir anti-damping uygulaması da bulunmamaktadır.

 

Türkiye-Bosna Hersek Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca, Bosna Hersek’ten ülkemize ithal edilecek ürünlerden (bazı tarım ve hayvancılık ürünleri hariç olmak üzere) gümrük vergisi alınmamaktadır. Diğer taraftan, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren ülkemizden Bosna Hersek’e yapılan ihracatta tüm ürünlerde gümrük vergileri sıfırlanmıştır. İhracatçılarımız, ihracatta sadece %17 KDV ödeyeceklerdir. Söz konusu durumdan yararlanabilmek için ürünlerin EUR.1 sertifikası eşliğinde ihraç edilmesi gerekmekte olup, anılan sertifikanın olmaması durumunda Bosna Hersek’in üçüncü ülkelere uyguladığı vergi oranları uygulanmaktadır. 

 

Bosna Hersek Serbest Ticaret Bölgeleri Kanunu, serbest ticaret bölgelerinin Bosna Hersek gümrük bölgelerinin bir parçası olarak kurulmasına izin vermektedir. Bosna Hersek’te kaydı olan bir ya da daha fazla yerli veya yabancı şirket bir serbest ticaret bölgesi oluşturabilirler. Serbest bölgede faaliyet gösteren işletmeler, emekle ilgili vergiler hariç diğer tüm vergilerden muaftır. Her türlü mal serbest bölgelere gümrüksüz ithal edilebilmektedir. Ancak, serbest bölgeden ihraç edilecek ürünün değerinde en az %50 oranında bir artış olmalı, katma değer yaratılmalıdır. 

 

İç Vergiler 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren Bosna Hersek’te tek vergi sistemine geçilmiş olup, daha önce iki entitede farklı oranlarda uygulanan ‘satış’ ve ‘hizmet’ vergileri kaldırılmış, bunların yerine Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamasına başlanmıştır. KDV tüm ürünlerde %17 olarak belirlenmiştir. Kurumlar Vergisi brüt modele göre hesaplanmakta olup, Bosna Hersek Federasyonu (FbiH), Republika Srpska (RS) ve Brçko Bölgesi’nde %10 olarak aynı oran uygulanmaktadır. Gelir Vergisi de FBiH, RS ve Brcko Bölgesi’nde %10’dur. Yurt dışından Bosna Hersek’e aktarılan kâr transferleri vergiye tabi tutulmamaktadır. 

 

Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar 

 

Bosna Hersek’in ilgili mevzuatı, ülkenin üç resmi dili olan Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça yayımlanmakta olup, doğrudan mevzuat metinlerine ve ayrıntılı bilgiye anılan diller dışında erişimde güçlük yaşanmaktadır. Diğer taraftan, standartlar, teknik düzenlemeler, akreditasyon, ürün güvenliği, ithalat denetimi ve piyasa gözetim denetimi konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 

Test Etme, Muayene ve Belgelendirme 

 

Bosna Hersek Dolaylı Vergilendirme İdaresinden edinilen bilgiye göre, ithalat sırasında CE işareti mahiyetinde önceden belgelendirme zorunluğu yoktur. Ancak, Bosna Hersek’e ithalat sırasında müfettiş denetimine tabi olan (veteriner, bitki sağlığı, sağlık vb.) ürünlerin güvenliğine ilişkin uygun belge/sertifika ibraz edilme yükümlülüğü kapsamında, yetkili müfettişler tarafından önceden muayenesi yapılmadan ve ibraz edilmesi gereken belgeler sunulmadan söz konusu ürünlerin gümrük işlemlerinin yapılması ve piyasaya arzı mümkün bulunmamaktadır. 

 

Diğer taraftan, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanlığı kaynaklarına göre, Bosna Hersek’te teknik düzenlemeler kapsamında mevzuatta açıkça belirtilmiş durumlarda, ürünün ithalat işleminden sonra fakat piyasaya arz edilmeden önce, ilgili mevzuata göre zorunlu sertifikalandırma yapılmaktadır. Genel ifade ile söz konusu sertifikalandırma güvensiz ürünler ile insan, hayvan ve çevre sağlığı için tehlike oluşturabilecek hallerde uygulanmaktadır.  

 

Ürünlerin sertifikalandırılması zorunluluğu genelde AB mevzuatı ile uyumlaştırılmıştır. İlgili mevzuat ve düzenlemelerin uygulanmasından BH Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanlığı sorumlu olup, piyasada fiili uygulama için yetkili kurum BH Piyasa Gözetim Ajansıdır. Söz konusu Ajans, iki entite (Entite Hükümetlerine bağlı) ve Brçko Bölgesi’nde (Brçko Hükümetine bağlı) yetkili teftiş ve idare mercileri ile koordinasyonu sağlamaktadır. Uygunluk değerlendirme belgeleri (laboratuvar raporları, sertifikalar, muayene bulguları vb.) uygunluk değerlendirme kurumları (laboratuvarlar, sertifikalandırma kurumları ve muayene/teftiş kurumları vb.) tarafından verilmektedir. 

 

Diğer bir ifade ile, Bosna Hersek’te yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde, ürünlerin kontrolü ithalat aşamasında ve ayrıca ürünler piyasada iken yapılmaktadır. İthalat sırasında kontrollere tabi olan ürünler, Bosna Hersek Dolaylı Vergilendirme İdaresi tarafından “Muayene / Denetim Yetkili Kurumlarının Kontrollerine Tabi Birleşik Liste” düzenlemesi ile 18/03/2015 tarihinde belirlenmiş olup, ilgili idarenin web sitesinde sadece yerel dilde yer almaktadır 

 

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme 

Ambalajlama ve etiketleme konusunda Bosna Hersek standartları ile Türk standartları birbiriyle uyumlu olup, gerek ambalajlamada ve gerekse etiketlemede bir sorunla karşılaşılmamaktadır. 

 

Gıda ve diğer maddelerin sıhhi uygunluğu ile ilgili yasa, gıda maddelerinin etiketlenmesi hususunu da düzenlemektedir. Yasaya göre etiket, hem perakende satış ambalajının üzerinde, hem de dökme ambalajın üzerinde bulunmalıdır. Bu etiketlerin üzerinde son kullanma tarihi, gıda katkı maddelerinin tipi, ilave edilen vitaminler, mineraller, ürünün besin değerini artırmak için diğer katkı maddeleri yer almalıdır. Diyet uygulayan kişiler için besin değeri değişikliğe uğramış gıda maddelerinin etiketlerinde bu durum belirtilmelidir. Etiketlerde gıda maddesinin muhtemel tıbbi faydaları yer almamalıdır. Etiket ya da ambalaj üzerinde “light” ya da “yağı azaltılmış” gibi ibareler kullanmak serbesttir. Ancak etiketlerde tüketiciyi yanlış yönlendirebilecek orijin, miktar ve kalite ile ilgili yazı, resim veya çizim ya da sağlıkla ilgili bilgi olmamalıdır. 

Teknik Engeller 

Bosna Hersek’te teknik düzenlemeler, standartlar ve ürün güvenliği denetimleri AB uyumluluk sürecini hedeflemekle birlikte, bahse konu alanlarda devlet ve entite düzeylerinde görev dağılımı, uygulamada problemler doğurabilmektedir. Ülkemiz tarafından düzenlenen belgelerle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşıldığında öncelikle bahse konu alanda yetkili olan kamu kurum veya kuruluşu nezdinde ithalatçı tarafından gerekli girişimlerde bulunulması yerinde görülmekte olup, talep olunan bilgi ve belgelerin ilgili idareye sunulmasına rağmen halen tereddüdün giderilememesi durumunda konunun Ticaret Müşavirliğimize intikal ettirilerek, Müşavirlik tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde görevli kurum veya kuruluş nezdinde girişimde bulunulması uygun görülmektedir. 

 

Ticarette Teknik Engeller web sitesi, kullanıcıların teknik engeller alanında yararlanacağı ve etkin olarak kullanacağı temel bir platform olarak yapılandırılmıştır. Bu çerçevede, söz konusu siteden ülkeler itibariyle ticarette teknik engeller uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunabilmekte, ülkelerin mevzuat ve uygulamaları hakkında Bakanlığımızdan bilgi talep edilebilmekte ve ihracatta karşılaşılan teknik engeller interaktif olarak Bakanlığımıza bildirilebilmektedir. Söz konusu siteye ücretsiz olarak üye olunabilmektedir. Sitenin üyelerine ilgilendikleri ülke ve ürün gruplarına ilişkin düzenlemeler günlük olarak e-posta ile gönderilmektedir.

 

  1. PAZARIN ÖZELLİKLERİ 

Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları 

Bosna Hersek’te fikri, sınai mülkiyet hakları için yetkili kurum Sınai Mülkiyet Hakları Enstitüsü’dür. Enstitü, ülkede sınai mülkiyet haklarının (patent, faydalı model, ticari marka / hizmet markası, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret) edinimi, yenilenmesi, transferi ve sona erdirilmesi için prosedürleri yürütmektedir. Başvuru için formların Bosna Hersek’in üç resmi dilinden birinde (Boşnakça, Hırvatça veya Sırpça) yasal bir temsilci tarafından doldurulması gerekmektedir.

 

Dağıtım Kanalları 

Bosna Hersek’te pazara girebilmenin en etkili yolu, büyük toptancılarla ya da yeterli büyüklükte dağıtım filosuna sahip firmalarla işbirliği yapmaktır. Yabancı sermayeli büyük zincirlerin son zamanlarda pazara hakim oldukları görülmektedir. Kendileri doğrudan ithalat yapabilen bu firmalarla çalışmanın en büyük avantajı, ürünlerin Bosna Hersek dışına, çevre ülkelere de satılmasına imkan veriyor olmasıdır. Savaş öncesinde devlet tarafından kontrol edilen büyük perakende şirketleri, savaş sonrasında sektörden çekilmek veya faaliyet gösterdikleri yerleri özel sektör kuruluşlarına kiralamak zorunda kalmışlardır. Böylelikle, devlet teşebbüslerinin aksine, küçük işletmeler perakendecilik sektörüne hakim duruma gelmişlerdir. Sektöre 2000 yılından bu yana özellikle Hırvat, Sloven, Sırp ve Fransız sermayesi girmiş olup, hipermarket düzeyinde perakendecilik büyük ölçüde bu gruplar tarafından kontrol edilmekle birlikte, son dönemde büyük atılımlar gerçekleştiren yerel sermaye de öne çıkmaya başlamıştır. Perakende piyasasında büyük marketler özellikle yabancı sermayenin girişiyle birlikte yaygınlaşmış olmakla birlikte, ülkede üretici-toptancı-perakendeci sistemi yaygın olarak dağıtım kanallarında ağırlığını korumaktadır. 

 

Tüketici Tercihleri 

Bosna Hersek, genelde tüketim toplumu özelliği göstermektedir. Ülkenin genel gelir durumu düşük olduğu için kaliteli fakat uygun fiyatlı ürünler tercih edilmektedir. 

 

Fiyat ve marka Bosna Hersekli tüketicilerin önem verdiği hususlar olup, iyi bilinen uluslararası markalar avantajlı konumdadır. Bu markalarla iyi fiyat ve iyi organize edilmiş reklam kampanyaları ile rekabet edilmesi mümkündür. Özellikle dayanıklı tüketim mallarında Bosnalı tüketiciler garanti belgesine, satış sonrası hizmet ağının olup olmadığına dikkat etmektedir.

 

Türk ürünlerinin Bosna Hersek’te diğer ülke ürünlerine karşı avantajı, çok sayıda Bosna Hersek vatandaşının öğrencilikleri ya da Türkiye’deki akrabalarını ziyaretleri sırasında Türk ürünleri ile tanışmış olmalarıdır. Türkiye’nin ünlü markalarının halihazırda Saraybosna başta olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde mağazaları bulunmaktadır.

 

Özellikle Boşnak halkı ile olan tarihi ve kültürel bağlarımıza, kültürel etkileşime rağmen, gıda tüketiminde iki ülke alışkanlıkları arasında farklılıklar vardır. Savaş sırasında edinilen bazı alışkanlıkların yanı sıra, iklim koşulları da söz konusu farklılıklarda etkili olmaktadır.

 

Bosna Hersek’te sebze yemekleri, Türk mutfağının sebze yemekleri ile hemen hemen aynıdır. Diğer taraftan, Bosna Hersek halkı sebzeyi daha çok salata olarak tüketmektedir. Ülkede sebzenin yanı sıra bakliyat tüketimi de son derece az olup, mercimek, nohut, tüketimi yok denecek kadar azdır. Kuru fasulye ve barbunya fasulyesi tüketimleri diğer bakliyata nazaran daha fazladır. Bosna Hersek halkı daha çok iri taneli kuru fasulyeyi tercih etmektedir. Ayrıca, Türkiye’de çokça tüketilen bulgur, irmik gibi gıdalar da fazla tüketilmemektedir. Son zamanlarda bulgurun pazara girmeye başladığı görülmektedir. Bosnalılar, ithalatı büyük ölçüde Türkiye’den yapılan kurutulmuş küçük taneli bamyayı da tercih etmektedirler.

 

Bosna Hersek’te çay olarak çok uluslu şirketlerin markaları, ürünleri tüketilmekte olup, bu pazarda Türk çayı yok denecek kadar azdır. Çay, Türkiye’de olduğu gibi dökme olarak değil, bardak poşetleri halinde süpermarket raflarında yer almaktadır. 

 

Bosna’da reçelden ziyade marmelat tüketilmektedir. Marmeladın yanı sıra kakaolu ya da sade fındık ezmesine ve tahin helvasına marketlerde sıkça rastlamak mümkündür. Tahin helvasını Türkiye’den ithal eden ülkede yerli imalatçılar da bulunmaktadır. 

 

Bosna Hersek’in taze deniz balığı tüketimi fazla olmayıp, tatlı su balıkları, konserve ton balıkları ile bu açık kapatılmaktadır. Konserve ton balığı ithalatı Türkiye’den Tayland’a kadar çeşitli ülkelerden gerçekleşebilmektedir. 

 

Bosna-Hersek’te süpermarket zincirlerinde satışa sunulan gıda maddeleri yöreden yöreye ve etnik yapıya göre bazı değişiklikler gösterebilmektedir. Örneğin, Saraybosna’da marketlerde domuz etine pek az rastlanırken, Mostar’da Hırvatların nüfus olarak yoğun olmaları nedeniyle süpermarket reyonlarında domuz etine çok daha fazla rastlanmaktadır.

 

Bosna Hersek’te süpermarket raflarında, pazar yerlerinde ve manavlarda sıkça rastlanan Türkiye’den ithal edilmiş Türk gıda ürünleri arasında; bisküvi, çikolata, makarna, tahin helvası, pişmaniye, ton balığı, kuru incir, kuru üzüm, fındık ve diğer kuruyemişler, portakal, mandalina, limon, domates, salatalık, patlıcan, kabak, elma, sofralık üzüm, kavun, karpuz, kurutulmuş bamya gibi gıda maddelerini saymak mümkündür. Bosna Hersek’te salatalık çok tüketilmekte olup, taze tüketimin yanı sıra turşu olarak da hatırı sayılır bir tüketim vardır. 

 

Dağılan Yugoslavya’ya ait markaların çoğu ülkede halen varlığı ve önemini korumaktadır. Halkın üzerinde çocukluk dönemlerinden kalan güzel hatıralar, güzel izler ya da markaya olan aşinalık nedeniyle halk alışverişlerinde öncelikle alışık olduğu markaları tercih etmektedir. Buna en güzel örnek, Hırvat malı “Kraş” marka çikolata ürünleridir. Bosna halkının 10 T.C. Ticaret Bakanlığı, 2021 çocukluklarından beri bildiği, sevdiği bir tat olması nedeniyle bu marka halen rahatlıkla satın aldıkları, özellikle aradıkları bir markadır. Tüketiciye böyle bir marka alışkanlığı kazandırabilmek için yüksek kalite ve uygun fiyat büyük önem taşımaktadır. 

 

Bugün Bosna Hersek’te tüketilen ithal çikolatalar ağırlıklı olarak Hırvatistan, Sırbistan ve İsviçre’den gelmektedir. Bununla birlikte, Türk malı çikolatalar da marketlerde diğer ülke mamulleriyle hem fiyat hem de kalite olarak rekabet edebilmektedir. 

 

Bosna Hersek pazarının zeytin ve zeytinyağı talebi yavaş da olsa artış göstermekle birlikte, Türk zeytini ve zeytinyağı henüz Bosna Hersek’e tam olarak girememiştir. Süpermarket raflarında genelde küçük kavanozlarda İtalyan, İspanyol ve Hırvat malı zeytin ve zeytinyağına rastlanmaktadır. Bosnalı tüketiciler daha çok yeşil zeytini tercih etmektedir. 

 

Süpermarket raflarında sıkça rastlanan gıda maddelerinin (margarin, karışık turşu, salça, ketçap, mayonez, hardal, vb.) çoğu Avrupa’dan ve bölge ülkelerinden ithal edilmektedir. 

 

Hayvancılığın doğal sonucu olarak Bosna Hersek’te süt ve süt ürünleri üretimi vardır, ancak Slovenya ve Hırvatistan’dan da süt ve süt ürünleri ithal edilmektedir. Bosna Hersek’te beyaz peynirin yanı sıra Avrupa ülkelerinde tüketilen peynir çeşitleri de çokça tüketilmektedir. 

 

Bosna yemeklerinde genellikle ayçiçek yağı tercih edilmektedir. Sıvı yağ ithalatı genelde Macaristan ve Sırbistan’dan gerçekleşmektedir. Son zamanlarda İtalya ve İspanya menşeli zeytinyağı tüketimi artış eğilimindedir.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hırvatistan Pazar Bilgileri

23 Eylül 2021 11:56, Perşembe

Hırvatistan Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  Dış Ticaret Mevzuatı    Hırvatistan’ 1 Temmuz 2013 itibariyle Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasıyla beraber Birliğin tek bir gümrük bölgesinin parçası haline gelmiş ve AB’nin gümrük vergilerini ve ortak ticaret politikasını uygulamaya başlamıştır.    Ortak ticaret politikası, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 207. Maddesi ile belirlenmekte […]

Belarus Pazar Bilgileri

20 Eylül 2021 13:11, Pazartesi

Belarus Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALAR Dış Ticaret Politikası    Belarus 1991’de bağımsızlığını ilan etmiş genç bir ülkedir. Belarus, ekonomide kamu ağırlığının % 50’den fazla olduğu, ithal ikamesine dayalı üretimin temel strateji olarak benimsendiği, özelleştirme faaliyetlerinin çok cüzi miktarda gerçekleştirildiği, sosyal devlet anlayışının hâkim olduğu bir yapıya sahiptir. Ancak son yıllarda ihracata […]

Kanada Pazar Bilgileri

15 Eylül 2021 14:02, Çarşamba

Kanada Pazar Bilgileri   Dış Ticaret Politikası ve Uygulamaları  Dış Ticaret Mevzuatı (İthalat Rejimi, İhracat Rejimi)   Kanada Dünya Ticaret Örgütü üyesidir. Ülkenin dış ticaret politikasına üç anlaşma yön vermektedir: NAFTA/USMCA, CETA ve CPTPP.    NAFTA/USMCA: Kanada’nın ABD ile yüksek düzeyde iç içe geçmiş ekonomik yapısı, 1994 yılında yürürlüğe giren Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması […]

Ürdün Pazar Bilgileri
08 Eylül 2021 16:12, Çarşamba

ÜRDÜN PAZAR BİLGİLERİ   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  A) Dış Ticaret Mevzuatı   Ürdün’de dış ticaret işlemleri için özel bir yasa bulunmamaktadır. İthalat ve ihracat işlemleri, genellikle ilgili yasa ve / veya bu işlemleri ve bunların prosedürlerini düzenleyen ilgili makamlar tarafından çıkarılan bir dizi zorunlu genelge ile birlikte gümrük kanunlarına tabidir.    Hükümetin dış […]

Belçika Pazar Bilgileri
06 Eylül 2021 12:26, Pazartesi

Belçika Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  A) Dış Ticaret Mevzuatı (İthalat Rejimi, İhracat Rejimi)   Belçika’nın dış ticaret politikası özellikle üyesi olduğu AB ve BENELUX Konvansiyonları çerçevesinde belirlenmektedir. Bu kapsamda, açık pazar ekonomisi uygulayan Belçika’da ihracatın ürün ve ihraç edilen ülke çeşitliliği eksenlerinde artırılması öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. GSMH’nin önemli bölümünü oluşturan […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
× Danışmanlık Hizmeti Almak İstiyorum