Kanada Pazar Bilgileri

Giriş
Güncellenme
Kanada Pazar Bilgileri
Digi-Mas

Kanada Pazar Bilgileri

 

  1. Dış Ticaret Politikası ve Uygulamaları 

Dış Ticaret Mevzuatı (İthalat Rejimi, İhracat Rejimi)

 

Kanada Dünya Ticaret Örgütü üyesidir. Ülkenin dış ticaret politikasına üç anlaşma yön vermektedir: NAFTA/USMCA, CETA ve CPTPP. 

 

NAFTA/USMCA: Kanada’nın ABD ile yüksek düzeyde iç içe geçmiş ekonomik yapısı, 1994 yılında yürürlüğe giren Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) sayesinde mümkün olmuştur. Kanada, ihracatının %75’ini, ithalatının %54’ünü NAFTA ortakları ABD ve Meksika ile yapmaktadır. Özellikle ABD ile ekonomik ve ticari ilişkileri, ülke ekonomisi için hayati önem taşımaktadır. NAFTA ile birlikte Kanada-ABD ikili ticaret hacmi, ABD-Çin ticaretinden sonra dünyada en büyük ikili ticaret miktarına ulaşmıştır (Kanada İstatistik Kurumu verilerine göre 2019 yılında 566,5 milyar USD; 2020 yılında 648,066 milyar CAD). Hem sanayi hem de tarım ürünlerini (süt ürünleri, kümes hayvanları, yumurta ve şeker gibi bazı tarımsal ürünler hariç) kapsayan anlaşma, çevre, fikri mülkiyet hakları, kara ve hava taşımacılığı gibi hizmetlerle ilgili düzenlemeleri de ihtiva etmektedir. NAFTA, ABD’nin talebi doğrultusunda, daha önce müstesna tutulan tarım ürünlerini de kısmen içerecek şekilde tadil edilmiş ve USMCA veya CUSMA olarak adlandırılan yeni metin, 10/12/2019 tarihinde taraflarca imzalanmıştır. USMCA, 1 Temmuz 2020 tarihinde üç ülkede eş zamanlı olarak yürürlüğe girmiş, böylece ülke ekonomisi bakımından hayati önem arz eden anlaşmanın geleceğine dair endişeler ortadan kalkmıştır. 

 

CETA: Kanada ile Avrupa Birliği arasındaki mal ticaretinin %98’inde gümrük vergilerini karşılıklı olarak kaldıran Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması-CETA, 7 (yedi) yıl süren müzakerelerin ardından, 21 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş; Ekim 2019 itibariyle 13 AB ülkesi (Avusturya, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Malta, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere) iç onay sürecini tamamladıklarını AB Konseyine nota ile bildirmişlerdir. Mal ticaretinin yanı sıra, hizmet ticaretini, kamu ihalelerini ve yatırımları da içeren CETA, bugüne kadar AB’nin imzaladığı en kapsamlı ticaret anlaşmasıdır. 2020 yılı itibariyle Kanada’nın 28 AB ülkesi Kanada’nın AB’ye ihracatı, toplam ihracatının %9,2’i olup bir önceki yıl bu oran %8,2 olarak gerçekleşmişti. Kanada’nın AB’den ithalatı ise toplam ithalatının %12,9’u olup bir önceki yıl bu oran %12,5 olarak gerçekleşmişti.

 

Brexit süreci sorunda AB’den ayrılan İngiltere ile ayrı bir anlaşma imzalanması planlanmaktadır. İngiltere’nin CETA kapsamı dışında kaldığı Brexit dönemi sonrasında, Kanada-İngiltere ikili ticaretinin bu durumdan olumsuz olarak etkilenmemesi amacıyla, Kanada ve İngiltere arasında 9 Aralık 2020’de Kanada-İngiltere Ticaretin Sürekliliği Anlaşması (the Canada-United Kingdom Trade Continuity Agreement (Canada-UK TCA) imzalanmıştır. Bu Anlaşma Kanada Parlamentosu tarafından onaylanana ve yürürlüğe girene kadar karşılıklı olarak tercihli tarifelerin devamını sağlamak üzere, iki ülke bir Mutabakat Zaptı imzalamış ve geçici tedbirler uygulamaya koymuştur. 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle ise söz konusu Canada-UK TCA yürürlüğe girmiştir. Canada-UK TCA, Kanada ile AB arasında yürürlükte olan CETA’nın İngiltere ile Kanada arasında geçerli olan ikili modelde yapılmış bir Anlaşma modeli niteliğindedir. İngiltere’nin resmi olarak AB’den 31 Ocak 2020 itibariyle ayrılmış olması nedeniyle CETA’nın İngiltere ile Kanada arasındaki geçerliliği 1 Ocak 2021 itibariyle sona ermiştir. 

 

Canada-UK TCA’nin yürürlüğe girişi ile birlikte taraflar, yürürlük sonrası bir yıl içerisinde yeni ve kapsamlı bir STA müzakeresini başlatma ve üç yıl içerisinde müzakereleri sonuçlandırma taahhüdünde bulunmuşlardır. 

 

CPTPP: Aralarında Kanada’nın da bulunduğu 11 ülkenin (Avustralya, Brunei, Şili, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur ve Vietnam) temsilcileri tarafından 08/03/2018 tarihinde Şili’nin başkenti Santiago’da imzalanan CPTTP-Kapsamlı ve İlerici Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması’nın iç onay süreci, 7 üye (Meksika, Japonya, Singapur, Yeni Zelanda, Kanada, Avustralya ve Vietnam) tarafından tamamlanmış ve mezkur anlaşma, anılan 7 ülke arasında 30/12/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu itibarla, Kanada G-7 ülkeleri arasında, diğer 6 üyeyle aktif ticaret anlaşması olan tek üye konumuna gelmiştir. Kanada İstatistik Kurumu verilerine göre, 2020 yılında Kanada’nın CPTPP’yi uygulamaya başlayan diğer 6 ülkeye ihracatı %-8,9 düşüşle 17,2 milyar ABD Doları, anılan ülkelerden ithalatı ise %-13,7 gerilemeyle 41,9 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 

 

Öte yandan, Kanada’nın Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Honduras, Panama, Peru, EFTA, Ukrayna, İsrail, Ürdün ve Güney Kore ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktadır. Kanada, Ticareti Çeşitlendirme Stratejisi kapsamında, 2025 yılına kadar ABD dışı ihracatın %50 oranında artırılmasını hedeflemektedir.

 

Türkiye-Kanada arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması konusunda istikşafı görüşmeler 2013 yılında tamamlanmış olmasına karşın, bugüne kadar müzakere aşamasına geçilememiştir.

 

Kanada tarafından genelde liberal bir dışticaret politikası uygulanmaktadır. Döviz kısıtlamaları söz konusu değildir. Tarım ürünleri, demir-çelik mamulleri, silahlar ve mühimmat, hazır giyim ve tekstil, ilaçlar ve tıbbi cihazlar gibi belirli mal gruplarının ithalatında kota, izin vb. alınması talep edilebilmektedir.

 

İthalatı ülke bazlı kotaya tabi ürünlerin başında süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünleri gelmektedir. Demir-çelik ürünlerinin önemli bölümünde korunma önlemi ve tarife kontenjanı, ile ülke bazlı anti-damping ve sübvansiyon önlemleri uygulanmaktadır. Gıda ürünlerinin tamamı, kalite standartları ve etiketleme koşulları bakımından denetime tabidir. Alkollü içeceklerin büyük bölümü, tüketilecekleri eyaletlerdeki Alkollü İçkiler Komisyonu kanalı ile ithal edilmektedirler. 

 

Kanada’ya ithalat, esasen federal ölçekte düzenlenmekte olup ithalatçıların gümrük işlemlerinde uymaları gereken kurallar ve gümrük vergilerinin hesaplanma biçimleri Gümrük Kanunu’nda (Customs Act); gümrük vergisi oranları ise Gümrük Tarifesinde (Customs Tariff) yer almaktadır. Kanada’nın ithalat için talep ettiği gerekli belgeler;

 

Göndericinin beyanına dayalı olarak nakliyeci tarafından hazırlanan kargo kontrol belgesi, menşe ülkesi, ürünlerin miktarı ve birim fiyatı ile detaylı tanımlarını içeren ticari fatura,  İthal izinleri, sağlık sertifikaları ve ilgili Bakanlık ve kuruluşların denetim belgeleri (Örneğin, Kanada Gıda Denetleme Kurumunca et ürünleri için, Kanada Sağlık Bakanlığı’nca ithalatı kısıtlı ya da kontrole tabi ilaçlar için ithalat izni alınır.),  Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamında tercihli sistemden yararlanmak için Menşe Şahadetnamesi veya Genel Tercihler Sistemine giren ürünler için Form A,  Diğer belgeler (yükleme belgesi, sigorta sertifikası, yük çeki listesi, sevkiyat öncesi kontrol belgesi vb.).

 

Gümrük Vergileri 

 

Kanada’ya ithal edilen malların sınıflandırılması Dünya Gümrük Örgütü’nün hazırlamış olduğu “Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi”ne göre yapılmaktadır. Mallara ait 6 haneli armonize sistem kodları (Harmonized System Code) örgüte üye tüm ülkelerin gümrük sistemlerinde aynıdır. Ülkemiz, söz konusu örgütün üyesi olduğundan Kanada ile aynı 6 haneli armonize sistem kodunu kullanmaktadır. 6’ncı haneden sonra ülkemizdeki tarife ile Kanada tarifesi farklılaşmaktadır.

 

Kanada’nın ithalatta tahsil ettiği gümrük vergileri koruma amaçlı olup gelir saiki ön plana çıkmamaktadır. Ülkede üretilmeyen ürünler için gümrük vergisi oranı genellikle sıfırdır (%0). İthalatta hem spesifik hem de ad valorem gümrük vergileri uygulanmaktadır. Her yıl yenilenen tarifelere Kanada Sınır Hizmetleri Ajansının web sitesinden ulaşmak mümkündür. 

 

Kanada gümrük vergileri “Customs Act” kapsamında belirlenmektedir. Tarife satırlarının %99,7’sinde bağlı tarife oranları bulunmaktadır. DTÖ kayıtlarına göre 2019 yılında ortalama uygulanan tarife oranı %3,9 düzeyinde olup söz konusu oran tarım ürünlerinde %15,1; sanayi ürünlerinde ise %2,1 düzeyindedir. Toplam sanayi ürünleri tarife satırlarının %79,2’si ve tarım ürünleri tarife satırlarının %68,5’inde uygulanan tarife oranları “En Çok Kayrılan Ülke (Most Favoured Nation-MFN applied)” bazında muaftır. Bu oranın yüksek olmasında Kanada’nın ITA Anlaşmasına taraf olması nedeniyle tarifelerinde uyguladığı serbestleşme önemli rol oynamıştır. Ortalama MFN tarife oranı en yüksek olan sektörler arasında hayvan ürünleri (%24,1), süt ürünleri (%249), hazır giyim (%16,6), hububat ve tahıl ürünleri (%19,8) ve çay-kahve (%10,1) ürünleri yer almaktadır. Tarım ürünlerinde 159 tarife satırında tarife kotası uygulaması mevcuttur.

 

Kanada’nın çeşitli ülkelerle imzalamış olduğu ikili ve çok taraflı serbest ticaret anlaşmaları sonucunda bu ülkeler menşeli ürünlerin büyük bölümü, gümrük vergisiz ithal edilebilmektedir

 

2013 yılında, GTS-Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejiminde değişiklikler yapılmış ve GTS’den yararlanmakta olan toplam 175 ülkeden aralarında Türkiye’nin de bulunduğu daha yüksek gelirli ve ticarette rekabetçi 72 ülke, 1 Ocak 2015 tarihi itibarı ile GTS dışında bırakılmıştır. Bahse konu değişiklik kapsamında, ülkemiz 2015 yılından bu yana GTS’den yararlandırılmamaktadır.

 

AB ülkeleri, Kanada’nın tekstil ürünleri, hazır giyim, kumaş, ayakkabı ve gemi inşa sektörü ürünlerinde uyguladığı yüksek tarifeler nedeniyle Kanada piyasasında rekabet edememekten şikayetçi olmaktadır. Ülkemizin GTS’den çıkarılmış olması nedeni ile bu sektörlerde ülkemizin de rekabet edebilirliği olumsuz etkilenmiş, özellikle hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız azalmıştır.

 

Kanada, ithalatta, tercihli ticaret anlaşmaları kapsamındaki tarifesini, cetvelin son sütununda göstermekte, Türkiye gibi ticaret anlaşması bulunmayan ülkelere ise MFN tarifesi uygulanmaktadır.

 

Kanada’da genel olarak ad valorem (yüzde oran) gümrük vergisi uygulanmaktadır. Bir malın değeri üzerinden gümrük vergisi oranına göre ödenmesi gereken vergi miktarı hesaplanmaktadır. Bir malın değerinin belirlenmesinde ise genelde “satış bedeli” temel alınmakta ve sigorta, nakliye vb bazı eklemeler yapılmaktadır.

 

İç Vergiler ve Oranları 

 

Kanada’da vergi mevzuatı, federal bir kuruluş olan Kanada Gelir İdaresi (Canada Revenue Agency-CRA) ve eyaletlerin vergi idareleri tarafından yürütülmektedir.

 

İthalatta, gümrük vergisi dışında %5 oranında federal GST (Goods and Services Tax) vergisi tahsil edilmektedir. Perakende veya toptan satışta ve kiralamada eyaletler de ayrı vergi tahsil etmektedir. Eyaletlerin bir kısmı federal GST ile kendi vergilerini birleştirip HST (Harmonized Sales Tax) adı altında tek bir tarife uygularken; bir kısmı ayrı tahsilat yapmaya devam etmektedir.

 

Kanada’da uygulanmakta olan Kurumlar Vergisi Oranı %38 olup çeşitli muafiyet ve istisnalar sonucu gerçekte bu oran %15’e kadar düşürülebilmektedir. Özellikle küçük işletmeler ile üretim ve katma değer oluşturan firmalar lehine düşük oranlar uygulanması mümkündür. Küçük işletmeler için net vergi %9’a kadar indirilebilmektedir. 

 

Ülkede, federal kurumlar vergisine ek olarak her eyaletin ayrı ayrı uyguladığı vergi oranlarının da dikkate alınması gerekmektedir. Eyaletler de küçük işletmeler için düşük diğerleri için daha yüksek tarife uygulamaktadır. Söz konusu oranlar %2 ile %16 arasında değişmektedir. 

 

Gelir üzerinden alınan vergiler de federal ve eyalet bazında ayrı ayrı tahsil edilmekte ve gelir dilimlerine göre farklılık göstermektedir. Federal Gelir Vergisi, gelir dilimine göre %15 ile %33 arasında, eyaletlerdeki gelir vergisi oranları ise %4 ile %21 arasında değişmektedir.

 

Ontario, Manitoba ve Quebec de dahil olmak üzere pek çok eyalette brüt maaşlar üzerinden Bordro Vergisi (payroll tax) uygulanmaktadır. Bu verginin oranları bölgesine göre % 0,98 ile % 4,26 arasında değişmektedir. 

 

Diğer taraftan alkollü içecekler, şarap, bira ve tütün ürünlerinin hem ülke içinde üretiminde hem de ithalatında özel tüketim vergisi uygulanmaktadır.

 

Ürün Standartları ile ilgili Uygulamalar 

 

Gerek ekolojinin ve iklimi gerekse elektrik sistemi başta olmak üzere altyapı farklılığı nedeniyle Kanada’nın standardizasyon ve sertifikasyon gereklilikleri, ülkemizden ve geleneksel ihracat pazarlarımızdan oldukça farklıdır. İthal edilecek eşyanın sahip olması gerekli standartlar, AB’nin kalite ve sağlık standartlarından farklı, ABD ile çoğunlukla aynı olabilmektedir. Ayrıca, eyaletler arası uygulamalar da değişiklik gösterebilmektedir. Buna rağmen, e-posta ile Kanadalı ithalatçılarla bağlantı kurmak isteyen firmalarımızın, hatta Kanada’daki fuarlara gelen firmalarımızın kataloglarında yer verilen ürünleri veya numuneleri bazen Kanada’da satılması mümkün olmayan ürünlerden olabilmektedir. İthal eşyanın insan, hayvan ve bitki sağlığı ve güvenliği ya da teknik normlara uygunluğu, ilgili Bakanlıkların kontrolüne tabidir. Söz konusu kontroller, gümrüklerde malın fiili ithalatı aşamasında yapılmaktadır. 

 

“Kanada Ulusal Standartlar Sistemi”, Kanada’daki standartları geliştirmek, tanıtmak ve uygulamak için kullanılan sistemdir. Bir ürünün tescillenmesi gerekliyse, bunun ürünlerin Kanada’ya ithal edilmeden önce yapılması gerekmektedir. Kanada’da standartların belirlenmesi ile test ve sertifikasyon kuruluşlarının akreditasyonundan “Kanada Standartlar Konseyi” sorumludur. 

 

Kanada, gıda güvenliği mevzuatını yenilemiş ve yeni mevzuatın bir bölümü 15 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanadalılar için Güvenli Gıda Yönetmeliği olarak adlandırılan söz konusu mevzuat ile sektördeki uygulamalar ABD uygulamalarına daha da yakınlaşmıştır. Canadian Food Inspection Agency (CFIA) gıda güvenliği alanında Kanada’da düzenleyici ve denetleyici federal kuruluştur. Yeni düzenlemelere göre Kanada’ya gıda ihracatı yapan firmaların Kanada makamlarından ruhsat alması gerekliliği bulunmamaktadır. Ancak Kanadalı ithalatçıların ilgili makamlardan ruhsat alması, önleyici koruma planına sahip olması ve satış sonrası izleme sisteminin bulunması zorunludur. Ayrıca ithalatçıların, yabancı tedarikçilerinin de Kanadalı üreticilerin tabi olduğu gıda güvenliği standartlarına uygun imalat yaptığını kanıtlaması gerekmektedir.

 

Test Etme, Muayene ve Belgelendirme 

 

Kanada tarafından genelde liberal bir dış ticaret politikası uygulanmakla birlikte, tarım ürünleri, demir-çelik mamulleri, silahlar ve mühimmat, hazır giyim ve tekstil, ilaçlar ve tıbbi cihazlar gibi belirli mal gruplarının ithalatında kota, izin vb. alınması istenilmekte ve ithalat aşamasında kontroller yapılmaktadır. 

 

Kanada’ya ithal edilen tüm gıdalar, her bileşenin kalite standartlarını ve etiketleme koşullarını belirleyen Gıda ve İlaç Kanunu’na tabiidir. Etiketinde hastalıkların ve fiziksel bozuklukların tedavisine fayda sağladığı belirtilen ya da bu şekilde reklamı yapılan gıda ürünlerinin Kanada’ya ithal edilmesine ve Kanada’da satılmasına izin verilmemektedir. Gıda katkı 8/26 maddeleri de Kanada’da çok sıkı şekilde kontrol edilmektedir. 

 

Pek çok alkollü içkinin tüketiminde minimum yaş sınırlaması vardır ve içkiler tüketilecekleri eyaletlerdeki Alkollü İçkiler Komisyonu kanalıyla ithal edilmektedir. 

 

“Kozmetik Bildirim Formu”, yeni bir ürünün tüm düzenleme koşullarına uygun olduğunun temin edilmesi amacıyla Kanada Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Koruma Şubesi’ne ilk satışın yapıldığı tarihin ardından on günlük süre zarfında iletilmelidir. 

 

Kanada’nın ithalat izinleri altında ithalatı kısıtlanan ya da kontrol edilen ilaçlar, veteriner ürünleri, böcek ilaçları ve dezenfektanlar için detaylı yönetmelikleri vardır. 

 

Yeni kimyasallar, polimerler ve biyoteknoloji ürünleri dahil olmak üzere zehirli olma potansiyeli bulunan maddelerin ithalatı, imalatı ve kullanımı “Kanada Çevre Koruma Kanunu” ve “Yeni Maddeler Bildirim Yönetmelikleri” tarafından düzenlenmiştir.

 

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme 

 

Kanada’da, “ürünün tanımı, net miktarı, satıcının unvanı ve adresi”ne dair temel bilgilerin hem Fransızca hem de İngilizce olması gerekmektedir. Quebec’te, ürünle ilgili açıklamalar, tarifler vb diğer ifadelerin de Fransızcasının etikette yer alması zorunludur. Gıda etiketleri ayrı bir düzenlemeye tabi olup tüm paketlerin üzerinde besin değeri tablosu bulunmalıdır. Ayrıca, gıda ambalajlarında yerel ad, menşe ülkesi, üretim ve son kullanma tarihleri, saklama koşulları, satıcı unvanı ve adresi, içeriği, alerjen madde olup olmadığı, net miktar ve tatlandırıcı içerip içermediğine ilişkin bilgilerin hem Fransızca hem de İngilizce olması beklenmektedir.

 

Gıda ürünlerinin tamamı, kalite standartları ve etiketleme koşulları bakımından denetime tabidir. Etiketinde hastalıkların ve fiziksel bozuklukların tedavisinde fayda sağladığı belirtilen ya da bu şekilde reklamı yapılan gıda ürünlerinin Kanada’ya ithal edilmesine izin verilmemektedir. Gıda katkı maddeleri de çok sıkı şekilde kontrol edilmektedir. Federal Hükümetin, tek kullanımlık plastik niteliğindeki 6 kategoride yer alan plastik ürünlerin kullanımını kademeli olarak azaltma ve 2022 yılında tamamen yasaklama kararı sonrasında, 21.10.2019 tarihinden itibaren yaş meyve ve sebzelerde geri dönüştürülebilir plastik ambalaj kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Bir ürünün etiketinde belirtilen ‘çevre dostu’ olma iddiasının doğru ve yasalara uygun olması zorunludur. Ayrıca, belirgin olmayan, yanlış yönlendirici ve doğruluğu ispatlanmayan ifadelerin kullanılmaması gerekmektedir.

 

Teknik Engeller 

Ticarette Teknik Engeller web sitesi, kullanıcıların teknik engeller alanında yararlanacağı ve etkin olarak kullanacağı temel bir platform olarak yapılandırılmıştır. Bu çerçevede, söz konusu siteden ülkeler itibariyle ticarette teknik engeller uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunabilmekte, ülkelerin mevzuat ve uygulamaları hakkında Bakanlığımızdan bilgi talep edilebilmekte ve ihracatta karşılaşılan teknik engeller interaktif olarak Bakanlığımıza bildirilebilmektedir. Söz konusu siteye ücretsiz olarak üye olunabilmektedir. Sitenin üyelerine ilgilendikleri ülke ve ürün gruplarına ilişkin düzenlemeler günlük olarak e-posta ile gönderilmektedir.

 

  1. Pazarın Özellikleri 

Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları

 

Ülkede federal düzeyde fikri mülkiyet ile ilgili yetkili kuruluş Kanada Fikri Mülkiyet Ofisi (CIPO) olmakla beraber, bölgesel ve eyalet bazında farklı düzenlemeler de söz konusu olabilmektedir.

 

Patentlerle ilgili Paris Konvansiyonu’nun yanı sıra Patent İşbirliği Anlaşması’na da taraf olan Kanada’da patent uygulamaları, Patent Kanunu (Patent Act) ile düzenlenmektedir. Diğer pek çok ülkede olduğu gibi Kanada’da da ilk başvuru sahibinin hakları korunmaktadır. Patentsüresi 20 yıldır. 

 

Ülkede ticari markalar ile ilgili hususlar Ticari Marka Kanunu ve Ticari Marka Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Markalar hemen ya da gelecekte kullanım amacıyla tescillenebilmektedir. Yaklaşık 12-15 ay arasında süren tescil işlemleri ile ticari markalar 15 yıl süre ile korunmakta; talep edildiği takdirde 15 yılın sonunda bu süre 15 yıl daha uzatılabilmektedir.

 

Fikri mülkiyet hakları ile ilgili olarak Bern Konvansiyonu’na da taraf olan Kanada, aynı zamanda Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WAIPO) üyesidir.

 

Dağıtım Kanalları

 

Kanada’da genel olarak ithal ürünlerden elde edilen toplam kârdan ithalatçının %10, toptancının %30, perakendecinin %30-40 arasında pay aldığı hesaplanmaktadır. Zincir marketler çoğunlukla ithalattan perakendeye kadar tüm aşamaları kendileri yürütmektedir. Walmart, Costco gibi Kanada’da yaygın ağa sahip ABD merkezli zincir marketlerin, yaş meyve ve sebze ile belirli gıda ürünleri dışındaki dağıtım ve sevkiyat merkezleri ABD’de yer almaktadır. Loblaws, Sobeys, Metro, Canadian Tire, Hudson’s Bay gibi Kanada merkezli zincirlerin dağıtım merkezleri ise genellikle Montreal, Toronto ve Vancouver’da bulunmaktadır.

 

Kanada ticari hayatında özellikle Ortadoğu, Hindistan, Pakistan ve Çin kökenli Kanada vatandaşı olan aracıların etkinliği göze çarpmaktadır. Dağıtım kanallarını da ellerinde bulunduran bu aracıların, ürünlerin pazarlanması bakımından sağladığı imkânların değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır.

 

Marka ve ürünlerini yeterince tanıtan ihracatçıların doğrudan alıcılara ulaşabilmeleri en sağlıklı adım olacaktır. Aracılardan kaynaklanan özellikle ödeme problemlerinden ihracatçılarımız olumsuz şekilde etkilenebilmektedir.

 

Son yıllarda perakende pazarında ortaya çıkan en büyük değişim teknolojik ilerlemedir. Perakende piyasasında teknoloji her geçen gün daha fazla kullanılmakta, internet mal ve hizmet satın alınmasında ve ödemelerde önemli bir yer tutmaktadır. Kanada’da perakende satışların en fazla olduğu eyaletler, nüfusile de orantılı olarak, Ontario ve Quebec eyaletleridir.

 

Gıda perakende pazarında dikkat çeken bir başka gelişme de gıda dışı satışları bulunan zincirlerin ürün portföylerine gıda ürünlerini de dahil etmeye başlamış olmalarıdır.

 

Süpermarketler Kanadalı tüketiciler tarafından en çok tercih edilen birimler olup, yılda ortalama olarak her Kanadalı tüketici yaklaşık 100 defa süpermarkete gitmektedir. Büyük hipermarketlere gerçekleşen ziyaret sayısı da yılda 22,5 olarak gerçekleşmektedir. Kanada’da yaklaşık 29.000 adet civarı küçük market mevcut olup, bazıları belirli bölgelerde yoğunlaşmış iken, bazıları ulusal düzeyde faaliyet göstermektedir. Küçük market segmentinin önümüzdeki dönemde daha da büyümesi beklenmektedir. Yine marketlerde sunulan ürünlerde çeşitlilik artırılmaya çalışılmakta olup tüketicilerin daha sık buradan alışveriş yapmaları için çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. 

 

Tüketici Tercihleri

 

2020 yılı itibarıyla Kanada nüfusu yaklaşık 37,5 milyon, nüfus artış hızı yaklaşık %1’dir. Her yıl ortalama 350 bin göçmen alınmakta olup, esasen yaşlanan ülke nüfusunu birinci ve ikinci nesil göçmenler ayakta tutmaktadır. Yüksek gelir ve eğitim düzeyine sahip yaşlı nüfusun toplam nüfus içinde artması (%30 civarı), bu kesimin tüketici tercihlerinde baskın etkisini ortaya çıkarmaktadır. Bu yaş grubuna yönelik ürünler sağlık yönünden vurgulanmakta, daha küçük porsiyonlar halinde üretilmekte, kolayca açılır ve etiket bilgileri kolay okunur halde satışa sunulmaktadır.

 

Tüketici tercihlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri, Kanada’nın çok kültürlü yapısıdır. Özellikle gıda tüketim tercihlerinde demografik veriler ve yaşam tarzı önemli olup, Kanada’da demografik, kültürel ve ekonomik farklılıkların çoğalmasıyla tüketim eğilimleri de daha karmaşık hale gelmektedir. 200’den fazla farklı ülkeden gelen göçmenlerin bu ülkeye yerleşmesiyle etnik köken, yaşam tarzı ve damak tatları da mevcut kültüre eklenmiştir.  

 

Ülkede giderek daha fazla kadının çalışma hayatına girmesi nedeniyle zaman, tüketici tercihlerini belirleyen önemli bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Tüketim mallarının hızlı erişilebilir, kolay hazırlanabilir ve pratik biçimlerde sunulması tercih sebebi olmaktadır. Ülkenin gıda tüketim yapısı incelendiğinde, bir bütün olarak daha sağlıklı ve lezzetli olarak değerlendirilen gıda tüketiminde artış olduğu görülmektedir. Bu çerçevede taze ürünlere yönelik talebin arttığı ve zeytinyağı dışında yağ tüketiminde önemli bir düşüş olduğu görülmektedir. Gıda tüketiminde en az sağlık ve lezzet kadar fiyatın da rekabetçi olması önemlidir.

 

Ülkede artan ve dünya ortalamasının çok üzerinde seyreden obezite nedeniyle, hem kamu kurumları hem de gıda firmaları,sağlıklı ve organik gıda tüketimini özendirmeye çalışmaktadır. Ofis çalışanlarının önemli bir bölümü, yağlı ve sağlıksız ürünler yerine “sağlıklı atıştırmalık” olarak adlandırılan kuru meyve ve çiğ/kavrulmamış kuruyemiş tüketimine yönelmektedir. 

 

Kanada’da halihazırda 1-1,5 milyon Müslüman bulunduğu tahmin edilmektedir. Mevcut Federal Hükümetin izlediği göçmen politikası kapsamında, ülkedeki göçmen ve Müslüman sayısı artmaktadır. Müslüman nüfusun önemli bölümü, gıda tüketiminde “Helal” sertifikalı ürünleri tercih etmektedir. Türkiye’yi ve Türk ürünlerini yakından tanıyan ve Kanada nüfusu içerisindeki payı gittikçe artan Müslüman topluma yönelik “Helal” sertifikalı ürün ihracatımızda önemli potansiyel olduğu değerlendirilmektedir. 

 

Türk mal ve hizmetlerine ilişkin algı ve bilgi, bahse konu ülkelerle karşılaştırıldığında, genelde orta düzeyde olup sektörlere göre değişim göstermektedir. Örneğin, orta ve yüksek teknoloji imalat sektörlerinde Türk malı algısı Çin mallarından daha kaliteli ve nispeten Avrupa menşeli ürünlerden daha uygun fiyatlı olarak değerlendirilmekte olup, Alman ürünlerine göre daha geride yer almaktadır. 

 

Kamuoyu, makine, tekstil ve konfeksiyon, demir-çelik ve yapı malzemeleri, doğal taş gibi ürünlerde ülkemiz menşeli ürünleri kaliteli olarak algılamaktadır. Gıda ve tarım ürünleri konusunda ise İtalyan, İspanyol, hatta Yunan menşeli ürünlerin piyasada kesin bir kalite ve özgünlüğe sahip olduğuna ilişkin bir algı yerleşmiş bulunmaktadır.

Satış Teknikleri ve Satışı Etkileyen Faktörler

Tüketiciler giderek artan biçimde online alışverişe yönelmektedir. Online alışverişte özellikle genç tüketiciler akıllı telefonları kullanmaktadır. Kanada internet kullanımının en yaygın olduğu ülkelerden biridir. 2019 CANADA POST verisine göre Kanadalı tüketicilerin online alışverişlerinin %61’i yerel online platformlardan alışveriş yapmaktadır. 2021 STATISTA verilerine göre 2020 yılında Kanada’da e-ticaret alanında yaratılan gelir 29,9 milyar USD seviyesinde gerçekleşmiş ve kullanıcı sayısı 26,1 milyon olmuş; 2025 yılında ise bu rakamların sırası ile 40,4 milyar USD gelir ve 30,5 milyon kullanıcı şeklinde gerçekleşmesi öngörülmektedir. 

 

Amazon Kanada, Walmart, eBay, Wayfair, Bestbuy, Alibaba,ve Shopify pazardaki e-ticaret liderleridir. Söz konusu platformlar ödeme, pazarlama, nakliye, müşteri hizmetleri gibi alanlarda sundukları hizmetler sayesinde perakende satış yapan işletmelerin ilgisini çekmektedir. Online alışveriş sitelerinde ürünlerini pazarlayan firmalara, söz konusu sitelerce depolama, stoktakip, ambalaj, iade/değişim gibi hizmetler de sunulmaktadır. Sosyal medya, tüketicilerin satın alma kararları üzerinde etkilidir. 

 

Ülkeye yeni gelen göçmenler tüketici davranışlarının değişmesine neden olmuştur. Bu etki özellikle gıda tüketiminde kendini göstermektedir. Çok sayıda etnik market bulunmakta olup, bunların bir kısmı Adonis, Middle East gibi zincire dönüşmüştür.

 

60 yaş ve üzeri tüketiciler ülkede en hızlı büyüyen tüketici segmentidir. Bu grup nüfusun yaklaşık % 23’ünü oluşturmaktadır. 2030 yılında bu oranın % 29’a yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu demografik değişikliğin tüketim profili ve tercihleri üzerinde önemli ölçüde değişikler yaratması; örneğin sağlıkla ilgili ürünlere talebin daha da artması ve tasarruf için daha küçük evlerin rağbet görmesi gibi yeni eğilimler ortaya çıkarması muhtemeldir.  

 

Gıda sektöründe sağlıklı beslenme eğilimi büyük rol oynamaktadır. Organik, hormonsuz, koruyucu içermeyen, glutensiz v.b. sağlıklı gıda ürünlerine yönelik eğilim artarak devam etmektedir. Ülkedeki eğitimli sofistike tüketicilerin yüksek fiyatlı, kaliteli, markalı ve prestijli ürünlere yönelik bir talebi bulunurken, düşük gelire sahip tüketicilerin de fiyata duyarlı olduğu unutulmamalıdır. Tüm sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi Kanada’da da ticari tanımlama uygulamaları malın kalitesi kadar önem kazanmış bulunmaktadır. Etiketleme başta olmak üzere, ürünlere göre değişen ve kimi zaman ayrıntılı olarak belirlenmiş ticari tanımlamalar ülke pazarına girişte üzerinde durulması gereken önemli bir alandır.

 

Gıda dışı ürünler, Tüketici Paketleme ve Etiketleme Kanunu (Consumer Packaging and Labelling Act) ve Tüketici Paketleme ve Etiketleme Yönetmeliği (Consumer Packaging and Labelling Regulations) ile düzenlenmiştir. Tüketicilerin satın aldıkları ürüne ilişkin doğru ve anlamlı bilgilere ulaşabilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler, ürünün adı, net miktarı, satıcının adı ve nereden ithal edildiği gibi bilgilerin etiket üzerinde bulunmasını zorunlu kılmaktadır. 

 

Diğer taraftan tekstil ürünleri için Tekstil Etiketleme Kanunu (The Textile Labelling Act),değerli madenler için ise Değerli Madenler İşaretleme Kanunu (The Precious Metals Marking Act) ile düzenlemeler getirilmiştir. Ancak aynı zamanda federal düzeyde getirilmiş bir takım düzenlemelerin bulunması halinde, ayrıca o gerekliliklerin de karşılanması gerekmektedir.

 

Kanada’ya ihracatta yapılacak pazar araştırmaları yalnızca sektörel bazlı değil aynı zamanda şehir-bölge-alıcı odaklı olarak düşünülmelidir. Bölgeden bölgeye, şehirden şehre tüketim alışkanlıkları, tüketici beğenileri, satın alma gücü gibi hususlar değişiklik gösterdiği gibi, büyük market zincirleri ve toptan satıcıların alım kanallarına girme konusunda ayrıca stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir.

 

Öte yandan, özellikle Kanada pazarında ülkemiz ürünlerinin imajının üst düzeye çıkartılabilmesini teminen, ihracatçılarımız ve bunların Kanada’da yerleşik alıcıları tarafından reklam kampanyaları, deneme standları, yiyecek temalı organizasyonlar ve davetler gibi etkinliklerin düzenlenmesinde büyük fayda görülmektedir. 

 

Artan Müslüman nüfus dikkate alınarak, helal gıda konusunda ülkemizin geldiği nokta, sertifikasyon ve standardizasyon konusundaki kabiliyetlerimiz hakkında bilgilendirme yapılmasında yarar görülmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hırvatistan Pazar Bilgileri

23 Eylül 2021 11:56, Perşembe

Hırvatistan Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  Dış Ticaret Mevzuatı    Hırvatistan’ 1 Temmuz 2013 itibariyle Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasıyla beraber Birliğin tek bir gümrük bölgesinin parçası haline gelmiş ve AB’nin gümrük vergilerini ve ortak ticaret politikasını uygulamaya başlamıştır.    Ortak ticaret politikası, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 207. Maddesi ile belirlenmekte […]

Belarus Pazar Bilgileri

20 Eylül 2021 13:11, Pazartesi

Belarus Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALAR Dış Ticaret Politikası    Belarus 1991’de bağımsızlığını ilan etmiş genç bir ülkedir. Belarus, ekonomide kamu ağırlığının % 50’den fazla olduğu, ithal ikamesine dayalı üretimin temel strateji olarak benimsendiği, özelleştirme faaliyetlerinin çok cüzi miktarda gerçekleştirildiği, sosyal devlet anlayışının hâkim olduğu bir yapıya sahiptir. Ancak son yıllarda ihracata […]

Bosna Hersek Pazar Bilgileri

13 Eylül 2021 12:08, Pazartesi

Bosna Hersek Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  Dış Ticaret Politikası   Bosna Hersek tarafından uygulanmakta olan gümrük vergisi oranları %0-15 bandında değişmektedir. Ayrıca, ithalatta %1 gümrük harcı alınmaktadır. Bazı gıda ürünlerinin Bosna Hersek’e ithalatında ise gümrük vergilerinin yanı sıra ek vergiler ve tüketim vergileri de uygulanmaktadır.    Bosna Hersek, ticaretin kolaylaştırılması ve […]

Ürdün Pazar Bilgileri
08 Eylül 2021 16:12, Çarşamba

ÜRDÜN PAZAR BİLGİLERİ   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  A) Dış Ticaret Mevzuatı   Ürdün’de dış ticaret işlemleri için özel bir yasa bulunmamaktadır. İthalat ve ihracat işlemleri, genellikle ilgili yasa ve / veya bu işlemleri ve bunların prosedürlerini düzenleyen ilgili makamlar tarafından çıkarılan bir dizi zorunlu genelge ile birlikte gümrük kanunlarına tabidir.    Hükümetin dış […]

Belçika Pazar Bilgileri
06 Eylül 2021 12:26, Pazartesi

Belçika Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  A) Dış Ticaret Mevzuatı (İthalat Rejimi, İhracat Rejimi)   Belçika’nın dış ticaret politikası özellikle üyesi olduğu AB ve BENELUX Konvansiyonları çerçevesinde belirlenmektedir. Bu kapsamda, açık pazar ekonomisi uygulayan Belçika’da ihracatın ürün ve ihraç edilen ülke çeşitliliği eksenlerinde artırılması öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. GSMH’nin önemli bölümünü oluşturan […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
× Danışmanlık Hizmeti Almak İstiyorum