Kuveyt’e İhracat Nasıl Yapılır?

Giriş
Güncellenme
Kuveyt’e İhracat Nasıl Yapılır?
Digi-Mas

Kuveyt’e İhracat Nasıl Yapılır?

Bugün sizlerle Kuveyt’e ihracat yaparken dikkat edilmesi gereken bilgileri paylaşacağız.

Dış Ticaret Politikası ve Vergiler

Dış Ticaret Politikası

İthalatçılar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından her yıl ithalat lisansı almak ve Bakanlık ile Kuveyt Sanayi ve Ticaret Odasına kayıt olmak zorundadır. Lisanslar bir yıl için geçerli olup, ve birden fazla nakliyeye izin verir. Ateşli silahlar, patlayıcılar, ilaçlar ve vahşi hayvanlar gibi çeşitli ürünler için farklı bakanlık ve kurumlardan lisans almak gerekir.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri birleştirilmiş gümrük kanunu çerçevesinde Kuveyt gümrük vergisi oranlarını % 5 olarak uygulamaktadır. Çoğu gıda maddesi olan yaklaşık 417 üründe gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanmaktadır.

Kuveyt ülkedeki ekonomik duruma bağlı olarak bazı malların ihracatına da yasaklamalar getirebilmektedir. Demir çelik ürünleri ihracatı, ülkenin demir çelik ihtiyacının karşılanmasında yaşanabilecek sıkıntıların önlenmesi ve demir çelik hurda ihracatı ülkedeki sanayicilerin uygun fiyattan hammadde bulabilmelerinin sağlanması amacıyla yasaklanmıştır. Hurda bakır ve pirinç ihracı ise Savunma Bakanlığı ile Elektrik ve Su Bakanlıklarının iznine bağlanmıştır.

Ülkedeki ekonomik ve ticari faaliyetleri düzenleyen diğer bir önemli husus ise Kuveytlilere ve Kuveyt’te kurulan firmalara sağlanan avantajlardır. Mevcut düzenlemeler ile kamu alımlarına ilişkin ihalelerde Kuveytli firmalara %10, KİK ülkelerinin ürünlerine ise %5 fiyat avantajı sağlanmaktadır.

ihracat tanıtım

İhracat yapmak yada ihracatınızı artırmak için tıklayın.

Kamu alımlarında yabancılara getirilen diğer bir sınırlama, ülkedeki ihale sisteminin, yabancı firmaların uluslararası ihaleler dışındaki ihalelere katılabilmelerini önlemesidir.

Kuveyt’in üye olduğu bir ekonomik Topluluk olan Arap Birliği ülkeleri arasında gümrüksüz ticaret yapılmasına imkan sağlayan GAFTA, 2005 yılı başında uygulamaya konulmuş olup, Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE, Bahreyn, Katar, Umman, Yemen, Suriye, Mısır, Libya, Lübnan, Irak, Sudan, Tunus, Fas karşılıklı olarak anlaşma kapsamı ürünlerde gümrük muafiyeti uygulamaya başlamıştır

ABD, Suudi Arabistan dışındaki KİK ülkeleri ile STA imzalamayı planladığını, KİK üyesi ülkelerin farklı ekonomik özelliklere sahip olmaları nedeniyle, blok anlaşma yerine ikili anlaşmaları tercih ettiğini açıklamıştır. Bu çerçevede, Bahreyn ve Umman ile ABD arasında STA imzalanmış, ABD ile BAE arasında STA görüşmeleri başlatılmıştır. Kuveyt ve Katar ile ise, STA görüşmelerine başlamadan önceki aşama olarak değerlendirilen “Trade and Investment Framework Agreement-TIFA” imzalamıştır.

dijital pazarlama

İhracat yapmak yada ihracatınızı artırmak için tıklayın.

Kuveyt’in üye olduğu diğer bir kuruluş ise OPEC’tir. OPEC 1960 yılında İran, Irak, Suudi Arabistan, Venezuella ve Kuveyt tarafından kurulmuş; üye ülkeler arasında petrol politikalarının koordinasyonu ve birlikteliğinin sağlanması, petrol fiyatlarında istikrar ve devamlılığın oluşturulması, petrol arzının ekonomik, verimli ve düzenli olmasının, ve yatırımlardan makul kar elde edilmesinin sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. Katar, Libya, Endonezya, Cezayir, BAE, Nijerya, Gabon ve Ekvator daha sonra kuruluşa üye olmuşlar, ancak, bu ülkelerden Ekvator ve Gabon daha sonra üyelikten ayrılmışlardır. Irak’ın OPEC’e üyeliği devam etmekle beraber, OPEC tarafından alınan kararlar dışında tutulmaktadır. Halen Angola ile beraber OPEC’in 12 üyesi bulunmaktadır.

İthalat Rejimi

Kuveyt’in İsrail’e uyguladığı boykot nedeniyle bu ülke ile ticaret yapılması ve İsrail menşeili ürünlerin ülkeye girişi yasaktır. Ayrıca domuz eti ve domuz ürünleri ile alkol ve alkollü bazı maddelerin ülkeye ithalatı yasaktır. Ayrıca, Kuveyt ürün ithalatlarını belirli bazı ülkelerle sınırlı tutarak yasaklayabilmektedir.

Kuveyt’e ithalatı yasak ve ithalatı izne bağlı olan tüm ürünlerin listesi Kuveyt Ticaret Müşavirliği’mizin web sayfasından öğrenebilmektedir. (www.musavirlikler.gov.tr).

Tarifeler ve Diğer Vergiler

Kuveyt, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında oluşturulan Gümrük Birliği kapsamında ortak gümrük tarifesi uygulamasına taraftır. Önemli kısmı gıda ve tarım ürünlerinden oluşan 417 kalem ürün grubuna ise herhangi bir gümrük vergisi uygulanmamaktadır. Tütün mamüllerine uygulanan vergi oranı %100’dür. Bu ürünlerin dışında kalan ürünlere uygulanan vergi oranı %5’tir.

Ülkede uygulanan gümrük vergilerine Kuveyt Ticaret Müşavirliğimizin http://www.musavirlikler.gov.tr/upload/KWT/kw%20gumruk%20vergileri.xls web sayfasından erişim sağlanabilmektedir.

Kuveyt ithalata uygulanan gümrük vergisi oranlarında değişiklikler yapabilmektedir. Kuveyt Sanayi İdaresi tarafından uygulanan sanayi teşvikleri kapsamında ülkedeki sanayi yatırımları için ihtiyaç duyulan makina, ekipman ve hammadde ithalatına gümrük muafiyeti sağlanmaktadır.

İthalat esnasında gümrük vergisi dışında alınan herhangi bir fon ve KDV uygulaması bulunmamaktadır.

Yabancı firmalar 5.250 KD ile 18.750 KD arası gelirlerinden %5 olmak üzere, gelir arttıkça tabi olunan vergi dilimi de artarak 375 bin KD’nin (1,275 milyon $) üzerinde elde ettikleri gelir üzerinden %55 gelir vergisine tabidirler.

Kuveyt’te iş yapan kurum, kuruluş ve firmalar taşeron, alt yüklenici veya her ne suretle olursa olsun iş yaptırdıkları yabancı firmaları Maliye Bakanlığı’na bildirmekle yükümlüdürler. Kuveytli iş veren, iş yaptırdığıyabancı firma Maliye Bakanlığından vergi yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair bir belge getirene kadar, toplam sözleşme bedelinin %5’inden az olmamak üzere yabancı firmaya yapması gereken son ödemeyi tutma yükümlülüğü altındadır.

Sosyal medya ihracat

İhracat yapmak yada ihracatınızı artırmak için tıklayın.

Tarife Dışı Engeller

Ülkemizde görülen şap hastalığı (foot and mouth disease) vakalarını takiben Kuveyt Tarım İşleri ve Balık Kaynakları Kamu İdaresi tarafından 5 Mart 2006 tarihli Kuveyt Resmi gazetesinde yayımlanan 758 sayılı kararla, Türkiye’den her çeşit geviş getiren hayvan ithalatının ikinci bir emre kadar durdurulduğu açıklanmıştır.

Kuveyt elektrikli ev aletleri, arabalar, kimyasallar, motor yağı, boya, inşaat malzemeleri, plastik ve kağıt ürünleri gibi bazı sanayi ürünlerinin ithalatında Kuwait Conformity Assurance Scheme (KUCAS) adı altında bir uygulama yürütmektedir. Sanayi Kamu İdaresi (Public Authority for Industry –PAI) uhdesinde yürütülen uygulamada, söz konusu ürünleri ihraç edecek firma ihracat öncesinde PAI’nin anlaşmalı olduğu firmanın en yakın ülke ofisine başvurmaktadır.

Kuveyt’te resmi ihalelerde yerli ürünlere %10, KİK ülkeleri ürünlerine %5 fiyat avantajı sağlanmaktadır. Yani eşit şartlarda verilen fiyat tekliflerinde yerli ürünün %10 daha pahalı olması durumunda tercih yerliden yana kullanılmaktadır. Bu oran %15’e çıkartılmakla beraber, uygulamaya geçmesi için KİK ülkelerinin onayına ihtiyaç bulunmaktadır.

Ayrıca, 31.8.2005 tarih ve 13/2005 sayılı Maliye Bakanlığının Offset programının yeniden uygulamaya konulmasına ilişkin kararı çerçevesinde, belirli bedelleri aşan ihalelerde ihaleleri üstlenen yabancı firmalara ihale nakit bedelinin %35’i oranında offset yükümlülüğü getirilmektedir. Söz konusu oranla belirlenen değer nominal değer olup, gerçek offset değeri bu rakamın iktisadi faaliyet sahasına göre belirlenen bir çarpan faktörü ile bölünmesi ile elde edilmektedir. Offset kapsamına giren ihaleyi alan yabancı firmanın şartsız olarak ihale bedelinin %6’sı oranında mali teminat vermesi gerekmektedir.

12 Agustos 2007 tarih ve 831 sayılı Kuveyt Resmi Gazete’sinde yayımlanan 38/2007 sayılı Maliye Bakanlığı Kararı çerçevesinde Offset program Guidelines Manual No.9 of 2007 hükümlerinin askeri kontratlara uygulanacağı ve offset zorunluluğunun sadece 3 milyon KD’nin üzerindeki askeri sözleşmelere uygulanmasına karar verilmiştir

Yine sadece Kuveyt vatandaşları ve firmaları yabancı firmalar için acentalık ve distribütörlük yapabilmektedirler. Kuveyt’teki yabancı firmalar %55’e varan oranlarda gelir vergisine tabi tutulmaktadırlar. 26 Aralık 2007 tarihinde Kuveyt parlamentosunda kabul edilen ve 3 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bir kanunla 1955 tarihli gelir vergisi kanununun bazı maddeleri değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikle getirilen en önemli yenilik, yabancı tüzel kişi şirketlerin Kuveyt’te tabi olduğu vergi oranını %15’e çekmesidir. Bu değişiklikle ayrıca yabancı şirketlerin portfolyo yatırımları veya fonlar vasıtasıyla borsada hisse senedi alım satımından elde ettikleri karlar da vergiden muaf tutulmuştur.

proje-digital-pazarlama

İhracat yapmak yada ihracatınızı artırmak için tıklayın.

Kuveyt’e gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde fatura ve menşe belgelerinin ihracatçı ülkede bulunan Kuveyt Büyükelçiliği veya konsolosluklarınca tasdik edilmesi gerekmektedir.

Kuveyt Yerel Sağlık Birimi, gıda ürünlerinin kullanma süresi (üretim ile son kullanma tarihi arasındaki süre) 1 yıldan fazla olması halinde, paket üzerinde yer alan orijinal üretim tarihinden 6 ay geçmiş ürünlerin ithalatına izin vermemektedir. Üretimleri mevsimsellik gösteren ürünler bu kuralın dışında tutulmakta olup, bu grupta olan ürünler için, belirtilen süre 8 ay olarak uygulanmaktadır.

Kullanma süresi, 1 yıldan az olan ürünlerde ise, ithalat tarihi itbariyle kullanım süresinin yarısının veya 3 ayın (hangisi önce ise) geçmemiş olması şartı aranmaktadır. Ancak,kullanım süreleri 2 aydan az olan gıda ürünleri için bu kural uygulanmamaktadır.

Kuveyt’in İsrail’e uyguladığı boykot nedeniyle bu ülke ile ticaret yapılması ve İsrail menşeili ürünlerin ülkeye girişi yasaktır. Ayrıca domuz eti ve domuz ürünleri, alkollü bazı maddeler ile buğday ve buğday ununun ülkeye ithalatı yasaktır. Kuveyt’e un ithali Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın 1965 tarih ve 5 nolu kararı ile yasaklanmış olup, bunun tek istisnası irtibat bilgileri aşağıda yer alan “Kuwait Flour Mills & Bakeries Co.” firmasıdır. Dolayısıyla Kuveyt’e un ihracı ancak söz konusu firma üzerinden (www.kuwaitflourmills.com) mümkün bulunmaktadır.

Kuwait Public Authority for Agriculture Affairs and Fish Resources kurumu tarafından 21 Şubat 2008 tarihinde yapılan bir düzenleme ile ile taze dondurulmuş ve soğutulmuş balık ithal ve ihracında önceden izin alınması zorunluluğu getirilmiştir.

Google Seo

İhracat yapmak yada ihracatınızı artırmak için tıklayın.

Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar

Kuveyt halk sağlığının korunması, tüketici güvenliği, ulusal güvenlik, dini ve kamu ahlakı ve çevrenin korunması amacıyla Kuwait Conformity Assurance Scheme (KUCAS) isimli bir standard mekanizma oluşturmuştur. Ürünlerin teknik düzenlemeler ve standardlara uygunluğunu sağlamayı amaçlayan program kapsamında yer alan ürünler; çeşitli elektrikli makina ve ekipmanlar, taşıt araçları ve araç lastikleri, boya ve taşıt araçlarında kullanılan yağlar, temizlik kağıtları, melamin mutfak eşyası, çimento, alçı, briket, plastik elektrik kanalları ve bağlantı elemanlarıdır. Sanayi İdaresi web sayfasından (www.pai-iccp.com) konuyla ilgili daha detaylı bilgi alınması mümkündür.

Ülkede yaklaşık 300 standart uygulanmaktadır. Bunlar AB, ABD, ISO standartlarının karmasından oluşturulmuştur. Kuveyt birkaç tane de KİK standardını benimsemiştir. Örneğin dayanıklı tüketim mallarının kullanım kılavuzları Arapçaya çevrilmelidir.

Gıda ve sağlık ürünleri ithalatı, ithalata konu malın türüne göre özel uygulamalara ve belgelendirmeye tabi olabilmektedir. Gıda ürünlerinin insan sağlığına zararlı olmaması ve istenilen şartlara uygun olması zorunludur. Gıda ürünleri Kuveyt Yerel Sağlık Birimi tarafından sıkı testlere tabi tutulmaktadır.

Eczacılık ürünleri ve ilaçlar, Kuveyt Sağlık Bakanlığı tarafından laboratuvar testlerine tabi tutulmaktadır. Bu nedenle, bu ürünlerin ithalatı sırasında gerekli işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

Bütün elektrikli alet ve ekipmanların voltajının 50 frekansta (+/-) %5, 220-240V olması, ayrıca bu mallara ait kredi mektuplarının, ürünlerin yukarıda belirtilen voltaj ve frekans şartlarını sağladığını tevsik etmesi gerekmektedir.

Mallara ait faturaların aşağıdaki şartları sağlamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

  • malların detaylı tanımları,
  • toplam ve birim fiyatlar,
  • net ve brüt ağırlıklar,
  • paketleme şekli,
  • üretici ve/veya ihracatçının tam adı ve adresi,
  • ihracata konu malların ticari markası ve sayısı (manifestoda belirtilen şekli ile)
  • nakliye türü, yükleme yapılan liman/gümrük noktası ve menşei ülke
  • faturaların yetkili kurumlar tarafından onaylanmış sertifikaları

İhracata konu malların Kuveyt’e ithalatı esnasında üretici ve/veya ihracatçı firma tarafından düzenlenmiş ve Ticaret Odası veya Sanayi Odası veya İhracatçı Birlikleri tarafından onaylanmış menşe belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. İlaveten menşe belgesinin ürünün imal edildiği fabrika ve üretici firma, net ve brüt ağırlık, manifestoda yer alan ticari marka, toplam değer paketleme çeşidi, nakliye yöntemi bilgilerini de içermesi gerekmektedir. Bu belgenin Kuveyt’in Türkiye’deki Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir.

İstenilen bilgi ve belgelerin, mallar gümrüğe gelmeden önce ithalatçıya ulaştırılması gerekmekte olup, ihracata konu malların ithalatının izne tabi olması halinde, gerekli izin ve belgelerin ithalattan önce tamamlanması gerekmektedir. Bu belgeler olmadan ithalat yapılması mümkün değildir.

Dondurulmuş eşyalar gümrüğe gelmeden önce, mallar gümrüğe geldikten hemen sonra çekilebilmesi için ön ayarlamaların yapılması gerekmektedir. Gümrüklerde depolama ile ilgili sorunların en aza indirilmesi için benzer önlemlerin alınmasında fayda bulunmaktadır.

Yanıcı ve patlayıcı mallar ithalatı öncesinde Kuveyt gümrükleri ve liman yetkililerinin, yükleme, taşıma ve depolama konularında gerekli önlemleri alınması için önceden bilgilendirilmesi zorunludur.

Kuveyt, KİK Standardizasyon Organizasyonu ile birlikte bölgesel bir standartlar rejimi oluşturmak için çalışmalar yapmaktadır. Ürün risk değerlendirme sınıflandırması konusunda ve standart uygunluk değerlemesine tabi ürünler konusunda müzakereler devam etmektedir.

Google Seo

İhracat yapmak yada ihracatınızı artırmak için tıklayın.

Dijital Pazarlama ile İhracat Nasıl Yapılır yada Arttırılır?

Bu sorunun cevabını daha detaylı olarak anlatabilmek için sizi Dijital Pazarlama ile İhracat Nasıl Arttırılır? yazımıza yönlendirmek istiyoruz.  Dijital Pazarlama ile İhracat Nasıl Arttırılır? yazımızda size ihracata nasıl başlayacağınızı yada ihracatınızı nasıl arttırabileceğinizi ipuçlarını örnekleriyle vermeye çalıştık. Bu yazıyı okuyarak, çok fazla maliyetleri olan reel çalışmalardan önce, çok daha az maliyetli ve hedef pazarınıza daha kolay ulaşabileceğiniz, yaşanmış ve sonuç vermiş çalışmalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sizde bu çalışmalar hakkında daha fazla bilgi almak için whatsapp destek hattımızdan,Digimas sitemizin iletişim bölümünden yada aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Facebook: digimasreklam

Instagram: digimasreklam

Linkedin: digimas-reklam

Twitter: digimasreklam

Youtube: DigiMasreklam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiyopya ile Ticaret ve İş Fırsatları

04 Aralık 2020 11:52, Cuma

Etiyopya Hakkında Genel Bilgi Etiyopya hakkında önce bir bilgi verelim. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa dır,  yönetim biçimi federal Cumhuriyettir. Başkanı Dr. Abiy Ahmet, Devlet Başkanı ise Sahle-Work ZEYDE olan ülkede en fazla konuşulan yabancı dil ingilizcedir.  Dini açıdan değerlendirdiğimizde karışık dinlere mensup insanlar mevcuttur. %63 oranında Hristiyan, %34 oranında Müslümanlar ve  onun devamında da yine […]

Romanya

10 Ağustos 2020 17:38, Pazartesi

Romanya ve Romany’ya ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Coğrafi Konum Asya, Avrupa ve Ortadoğu’nun kavşak noktasında, Tuna Nehri ve Karadeniz yakınlarında yer alan Romanya, coğrafi yerleşim açısından oldukça stratejik bir konuma sahiptir. Büyük bir ekonomik potansiyeli elinde bulunduran ülke, gelişmiş sanayii ve tarım alanlarının yanı sıra zengin doğal kaynakları açısından da oldukça […]

İsrail

24 Temmuz 2020 10:24, Cuma

İsrail ve İsrail’e ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Genel Ekonomik Durum İsrail ekonomisi, iç pazarın küçüklüğü nedeniyle ihracata dayalı bir büyüme sergilemektedir. 1990’lı yılların başında korumacı politikalarla gelişen giyim ve ayakkabı sektörleri, artan rekabetin etkisiyle son on yıldır yerini elektronik, haberleşme, medikal ve optik aletler gibi teknoloji-yoğun sektörlere bırakmıştır. Tüm dünyada artan […]

Suudi Arabistan
14 Temmuz 2020 12:16, Salı

Suudi Arabistan ve Suudi Arabistan’a ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Genel Ekonomik Durum Ülke ekonomisi çoğunlukla ham petrol üretimine dayanan Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol üreticisi konumundadır. Ekonomik büyümede petrol fiyatları ve petrol üretimi etkilidir. Petrolün ülke GSYH’sı içindeki ağırlığının (%42-45) azaltılması amacıyla “2030 Vizyonu” ile “2020 Ulusal Değişim Planı” açıklanmıştır. […]

Hollanda
04 Temmuz 2020 14:48, Cumartesi

Hollanda ve Hollanda”ya ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Coğrafi Konumu Hollanda Krallığı, Hollanda ve Karayip Denizindeki altı adadan (Aruba ve Hollanda Antilleri) oluşmaktadır. Avrupa Birliği’nin alan olarak en küçük ülkelerinden bir tanesi olan Hollanda Batı Avrupa’da Kuzey Denizi kıyısında, Almanya ve Belçika arasında yer almaktadır. Ren, Maas ve Shelde nehirlerinin deltasında kurulmuş […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
× Danışmanlık Hizmeti Almak İstiyorum