Meksika Pazar Bilgileri

Giriş
Güncellenme
Meksika Pazar Bilgileri
Digi-Mas

Meksika Pazar Bilgileri

 

 1. DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI 
 2. A) Dış Ticaret Mevzuatı (İthalat Rejimi, İhracat Rejimi) 

Meksika, ürün sınıflandırmasında Harmonize Sistemi kullanmaktadır. Meksika Gümrük Kanunu’nda 2014 yılında yapılan bir değişiklik ile 2015 yılından itibaren gümrük işlemlerinin gümrük komisyoncusu aracılığıyla yapılması zorunluluğu kaldırılmış olmakla birlikte; ön bildirim veya belgelendirme sürecinde yapılan hatalar, para cezası ve mala el koyulması ile sonuçlanabildiğinden bu konuda tecrübeli firmalar ile çalışılması tavsiye edilmektedir. 

İthalatta İspanyolca olarak düzenlenmiş bir ticari fatura, konşimento, gerekli ise ek vergilerin ödeneceğine dair garanti belgesi ve gerekli ise ürün güvenliği gibi belgelere ek olarak “pedimento de importacion” istenmektedir.

 

 1. B) Gümrük Vergileri 

Meksika’da spesifik, genel ve karma gümrük vergisi oranları “Genel İthalat Vergisi Kanunu’nda düzenlenmektedir. Genel ithalat vergileri % olarak hesaplanmakta; spesifik oranlar ise ürünün miktarına göre belirlenmektedir. Karma ithalat vergileri, hem ad valorem hem de spesifik oranları kapsamaktadır. Meksika’nın uyguladığı ithalat prosedürleri, izin vb. işlemler hakkında AB Pazara Giriş Veritabanının “Import Formalities” bölümünden (http://madb.europa.eu) ülke adı ve ürün adı/GTİP’i girilerek arama yapılabilmektedir.

 

 1. C) İç Vergiler ve Oranları 

 

Katma Değer Vergisi (Impuesto de Valor Agregado, IVA) %16 oranında uygulanmakta olup, yurt içi satış işlemleri için ödenmesi zorunludur. Bazı ürünlerin ve hizmetlerin ihracatından, süt-buğday-et ve mısır gibi temel gıdalar, ilaçlar, tarımsal mal ve hizmetlerden ve amortismana tabi olmayan gayrimenkul yatırım fonlarından KDV alınmamaktadır. Vergi beyanı aylık ve yıllık bazda yapılmaktadır. Ülke sınırları içerisinde ticari faaliyetin devamı için gerekli olan mal ve hizmet alımları vergiden düşülebilmektedir. Örneğin, bir firma şirketi için makine satın aldığında ödediği KDV tutarını, vergi yükümlülüğü hesabından KDV iadesi sistemi ile düşebilmektedir. 

 

Üretim ve Hizmet Özel Vergisi 

(Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, IEPS) benzin-dizel, alkol, bira, tütün ve temel gıda olmayan yüksek kalorili ürünlerinin üretimi, satışı veya ithalatına konulan dolaylı bir vergi olup, telekomünikasyon hizmetleri için de uygulanmaktadır. Anılan vergi miktarı her yıl güncellenmektedir. Mart 2020 itibarıyla vergi oranı temel gıda olmayan yüksek kalorili ürünlerde (tüketici %1, üretici %3), bira hariç alkollü içeceklerde (tüketici %10, üretici %21), aromalı içeceklerde (üretici %4), birada (tüketici %4, üretici %10), pestisitlerde (üretici veya satıcı %1), el yapımı puro ve diğer türün ürünlerinde (üretici %23), genel tütün ürünlerinde (üretici %120), sigara, puro ve diğer oyma tütünlerde %160), telekomünikasyonda %3, benzin, dizel ve fosil olmayan yakıtların satışında ise ortalama litre başına 4.69 Meksika pesosu (yaklaşık 0,25 cent) olarak tahsil edilmektedir.

 

Gelir Vergisi 

(Impuesto Sobre la Renta, ISR) federal ölçekte alınan bir vergi olmakla birlikte, tüzel ve gerçek kişiler için oranları değişebilmektedir. Tüzel kişilere uygulanan vergi oranı %30 olmakla birlikte her yılın Mart ayında beyan edilmelidir. Tarım, hayvancılık, balıkçılık ve ormancılık alanında faaliyet gösteren şirketlere vergi oranı üzerinden %30 indirim yapılmaktadır. Şirket faaliyetlerine başlamadan önce yapılan masraflar düzeltme katsayıları uygulandıktan sonra %10 oranında vergiden düşülebilmektedir. Hayır amaçlı bağışlar vergiden düşülebilmekle birlikte, bir önceki yılın vergilenebilir gelirinin %7’si üst limittir. ArGe yatırımları için vergi üzerinden %30 oranında kredi sağlanmakta, vergiden düşülebilir olması için yatırımın teknik destek, teknoloji transferi ve telif haklarına harcanmış olması gerekmektedir. 

 

Gelir vergisinin gerçek kişiler tarafından her yılın Nisan ayında beyan edilmesi gerekmekle birlikte, vergi oranı Ocak ayında düşük miktardan başlamakta ve aylar bazında artarak yılın son ayında en yüksek orana ulaşmaktadır. Bu bağlamda elde edilen gelir sabit olsa dahi vergi diliminin değişmesi sebebi ile ödenen vergi yüzdesi artmaktadır. 2020 yıllık ortalamada alt limit gelir vergisi oranı 0.1 ile 6.942 Meksika pesosu arasında (yaklaşık 365 ABD doları) %1,92 iken, üst limit gelir vergisi oranı 3.498.600 Meksika pesosu ve üzerine (yaklaşık 184.137 ABD doları) %35 olarak belirlenmiştir. 

 

Hesaba Nakit Yatırma Vergisi 

(Impuesto Sobre Depósitos en Efectivo) 1 Temmuz 2008 – 31 Aralık 2013 tarihleri arasında yürürlükte kalan ve 1 Ocak 2014 itibariyle yürürlükten kaldırılan Hesaba Nakit Yatırma Vergisi (Impuesto Sobre Depósitos en Efectivo) uyarınca, banka hesaplarına aylık 15.000 Meksika pesosu (yaklaşık 750 ABD doları) ve üzerinde para yatırılması durumunda, nakit mevduatı alan kişi ve kuruluşların bu miktarı aşan nakit mevduat miktarı için %3 oranında gelir vergisi ödemesi zorunlu idi.  

 

Gümrük İşlem Ücreti

 (Derecho de Trámite Aduanero, DTA) Federal Haklar Yasası’nın 49’uncu Maddesi uyarınca; Gümrük Kanunu hükümlerine göre bir dilekçe veya ilgili gümrük belgesi kullanılarak gerçekleştirilen gümrük işlemleri için, aşağıdaki oranlara veya ücretlere göre Gümrük İşlem Ücreti ödenir: I)Genel ithalat vergisi tahsilatı amacıyla veya Genel İthalat ve İhracat Vergisi Kanunu veya Uluslararası Anlaşmalar uyarınca muaf mallar söz konusu olduğunda, malların gümrük değeri üzerinden 0,008 oranında ödenir. (DTA = Gümrük Değeri x 0,008).

 

II)İmalatçılar veya Meksika Ekonomi Bakanlığınca yetkilendirilmiş ihracat programlarına kayıtlı firmalar tarafından sabit varlıkların geçici ithalatında, veya kontrollü alanlarda imalat, dönüştürme veya onarım rejimine tahsis amacıyla ulusal bölgeye ithal edilen makine ve teçhizatın gümrük değeri üzerinden 1,76 oranında ödenir. (DTA = Gümrük Değeri x 1,76). 

 

III)Ekonomi Bakanlığınca yetkilendirilmiş IMMEX programlarına kayıtlı şirketlerde imalat, dönüştürme veya onarım amaçlı ve önceki bölümde belirtilenler dışında geçici mal ithalatı yapılması durumunda 352,38 Meksika pesosu tutarında ödenir. Benzer şekilde; kontrollü tesislerde işleme, dönüştürme veya onarım rejimi ve ilgili iadelerde Madde II’de belirtilenler haricindeki malların ulusal bölgeye ithalatında da bu ücret ödenir.

 

IV)Eşyanın Gümrük Kanunu’na göre dış ticaret vergilerinden muaf olan ithalat ve ihracat işlemlerinde; kesin ithal veya ihraç edilen malların iadesinde; geçici ithalat veya ihracatın iadesinde; geçerli hükümlere göre gümrük kıymeti bulunmayan eşyayı kapsayan gümrük işlemlerinde her işlem için 352,38 Meksika pesosu tutarında ödenir. 

 

V)İhracat işlemlerinde 353,33 Meksika pesosu tutarında ödenir. Eşyanın ihracatı Gümrük Kanunu’nda belirtilen konsolide bir dilekçe ile yapıldığında, her işlem için ilgili dilekçe sunulduğunda gümrük işlem ücreti ödenecek ve her taşıma aracı ilgili gümrük idaresi tarafından farklı bir işlem olarak değerlendirilecektir. Bu vergi, ihracat talebinin veya mal iadesinin tamamlayıcı talebinin kullanıldığı her işlem için de ödenecektir.

 

 1. D) Ürün Standartları ile ilgili Uygulamalar 

Meksika Ekonomi Bakanlığı Standartlar Genel Müdürlüğü (Dirección General de Normas) ürün standartları ve ilgili uygulamalardan sorumlu birimdir. Bakanlık yetkisi Federal Metroloji ve Standardizasyon Kanunu (Ley Federal de Metrología y Normalización)’na dayanmaktadır. Standartlar Genel Müdürlüğü; Uluslararası Standartlar Teşkilâtı (ISO), “Codex Alimentarius”, Pan Amerikan Standartları Komisyonu (COPANT) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ile eşgüdümlü çalışmaktadır.

 

Standartlar zorunlu, tercihe bağlı ve referans standartlar olmak üzere üçe ayrılmaktadır: 

 

 • Meksika Resmi Standartları (Normas Oficiales Mexicanas, NOMs): Etiketleme gibi standartları belirleyen teknik düzenlemeler olup, resmi kurumlar veya bakanlıklar tarafından ilan edilir. NOM olarak adlandırılan standartlara uyulması zorunludur. Herhangi bir kişi ve kurum, ilgili komiteye yeni standart oluşturulması veya mevcut standartta değişiklik yapılmasını talep edebilmektedir.

 

 • Meksika Standartları (Normas Mexicanas, NMXs): NMX olarak adlandırılan NMX standartları, akredite ulusal standartları düzenleyen kuruluşlar tarafından yayınlanan ve uyulması zorunlu olmayan standartlardır. Söz konusu standartlara uyumluluk, yalnızca spesifik bir ürünün uygunluğu şart koşulduğu durumlarda, Meksika Resmi Standardı içerisinde NMX uyumluluğu istenildiğinde ve devlet alımlarında belirtildiğinde zorunludur. 

 

 • Referans Standartlar (Normas de Referencia) Kamu İhale Kanunu’nun 67’nci maddesi uyarınca mevcut Meksika Standartları veya Uluslararası Standartlar, ihale gerekliliklerini karşılayamadığında kamu kurumlarının oluşturduğu standartlardır. 

 

 1. F) Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme 

Meksika’da etiketleme gereklilikleri oldukça karmaşık olup, yurt içinde perakende satışa yönelik tüm ürünlerin ithalattan önce İspanyolca olarak etiketlenmesi ve ticari ve/veya sıhhi teknik düzenlemelere (Normas Oficiales Mexicanas- NOM) uyulması gerekmektedir. Anılan prosedürler ise ilave zaman ve maliyet yaratmaktadır. Söz konusu düzenlemelerden en fazla etkilenen sektörler tekstil ürünleri ve seramik karolardır. Tekstil ürünlerinin etiketlerinde beden, marka, üreticinin adı ve ithalatçının 9 / 19 T.C. Ticaret Bakanlığı, 2021 bilgilerinin belirtilmesi; seramik karolarda ise sevkiyat başına değil, her paket için ithalatçının vergi numarasını da içeren bilgiler ile etiketleme yapılması gerekmektedir.

 1. G) Teknik Engeller 

Meksika’ya taze sebze ve meyve ithalatında soğuk işlem, gönderim öncesi denetleme, ön onay gibi zorlu idari prosedürler ve ithalat protokolleri gibi tarife dışı engeller bulunmaktadır. Anılan tedbirler Serbest Ticaret Anlaşması bulunan Avrupa Birliği ülkelerinden dahi meyve ihracatına engel olmaktadır. 

 

Narenciye, elma, armut, kivi ve şeftali için karantina zararlıları ile mücadele önlemleri listesi oldukça katıdır. Ayrıca ithalat öncesi Meksikalı denetmenler tarafından yapılacak yerinde inceleme ve ön onay talep edilmektedir. Denetim maliyetleri ihracatçı tarafından ödenmektedir. Meksika’nın sabit bir haşere karantina listesi bulunmamaktadır. Bu sebeple bir ürünün Meksika’ya girişine izin verilebilmesi için özel bir sürece tabi tutulması gerekmektedir. İlaç ve tarım kimyasallarının pazarlama süreci üç aşamalı ve birkaç muhatap kurumu içermekte olup, izin ve onaylar fazla ve uzun sürmektedir. 

 

Ticarette Teknik Engeller web sitesi, kullanıcıların teknik engeller alanında yararlanacağı ve etkin olarak kullanacağı temel bir platform olarak yapılandırılmıştır. Bu çerçevede, söz konusu siteden ülkeler itibariyle ticarette teknik engeller uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunabilmekte, ülkelerin mevzuat ve uygulamaları hakkında Bakanlığımızdan bilgi talep edilebilmekte ve ihracatta karşılaşılan teknik engeller interaktif olarak Bakanlığımıza bildirilebilmektedir. Söz konusu siteye ücretsiz olarak üye olunabilmektedir. Sitenin üyelerine ilgilendikleri ülke ve ürün gruplarına ilişkin düzenlemeler günlük olarak e-posta ile gönderilmektedir.

 

 1. PAZARIN ÖZELLİKLERİ
 2. A) Dağıtım Kanalları 

Meksika’da yerel bir distribütör ile çalışmak, ürünlerin her zaman stokta ve hazır olması gerektiği durumlarda uygundur. Satış acentesi/temsilcisi ise, daha küçük ve uzak bölgelere ulaşmak bakımından etkili bir yöntemdir. Uygun acente veya distribütörün belirlenmesi, zaman ve çaba gerektiren bir süreçtir. Eğer ürün ilk kez pazara sunuluyorsa ya da yoğun rekabet söz konusu ise; reklam ve diğer tanıtım yöntemlerinin hangisinin kullanılacağı temsilci ile detaylı şekilde görüşülmelidir. Pazardaki acente veya distribütörün her yıl düzenli olarak ziyaret edilmesi ve gerektiğinde ürünlerle ilgili kendilerine eğitim verilmesi önemlidir. 

 

Distribütörlük sözleşmelerini uluslararası temayüllere uygun şekilde düzenlemek, piyasayı iyi tanımak, pazarda tekel olup olmadığını bilmek büyük önem arz etmektedir. Acenteler ile fiyat ve satış promosyonları gibi hususlarda tam bir anlaşma sağlamak gereklidir. 

 

 1. B) Tüketici Tercihleri 

130 milyonluk nüfusun artan tüketim harcamaları, giderek genişleyen orta sınıf, NAFTA kapsamında geniş bir hinterlanda sahip olması, Meksika pazarını cazip kılmakla birlikte önemli bir rekabeti de beraberinde getirmektedir. 

 

Çalışan kadın nüfusunun artması (çalışan nüfusun %35’i kadınlardan oluşmaktadır) özellikle kentlerde paketlenmiş dondurulmuş gıdaların, tüketime hazır ve uzun ömürlü gıdaların, işlenmiş gıda ürünlerinin tüketimini ve paket servislerin kullanımını artırmıştır. Kadınların daha ileri yaşlarda ve daha az sayıda çocuk yapma eğilimleri, gelir artışıyla birlikte dayanıklı ev eşyaları, teknolojik ürünler, kozmetik, kişisel bakım ürünleri, hazır giyim, sağlık, eğitim ve tatil paketleri gibi kalemlerde tüketimlerini artırmıştır. Ayrıca daha fazla sayıda kişi, çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk sahibi firmaları tercih etmektedir. 

15 yaş ve üstü nüfusta görülen obezite açısından %30 oran ile dünyada ABD’nin ardından 2. sırada (OECD) yer alan Meksika, kalori/şeker/yağ içeriği yüksek olan hazır gıdaların da büyük bir tüketicisidir. Tüketim potansiyeli yüksek genç yetişkinlerin gıda tüketimindeki payı artmaktadır.

 

Obeziteye bağlı kalp krizi ve mide rahatsızlıkları da giderek artmaktadır. Yüksek gelir grupları bu risklere karşı daha sağlıklı ve bilinçli beslenme eğiliminde ise de, obezite her gelir grubundan insanı etkilemektedir. Artan sağlıklı yaşam kaygıları beyaz et, az yağlı ve az kalorili gıda ürünlerinin tüketimini artırmıştır. Yüksek gelir grupları arasında somon füme, özel çaylar, reçel ve bisküvi tüketimi artmaktadır. Hükümet, taze besinlerin tüketimini ve düzenli fiziksel aktiviteyi yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. Örneğin okullarda sağlıksız gıdaların satışı yasaklanmış olup, ilkokullarda her gün yarım saat fiziksel aktivite zorunlu hale getirilmiştir.

 

Hükümet yıllık tedarik bütçesini belirleyerek gerekli bilgileri CompraNet’teki Yıllık Tedarik Programına (APP) girmekte; yasal düzenlemelere tabi ürünler için ilgili standartları göz önünde bulundurmakta; kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri belirtmektedir. İhaleye hazırlanmadan önce, tedarik kurumu piyasa fiyatları ve şartnameleri belirlemek için kapsamlı bir pazar araştırması yapmalıdır. Kurumların kullanabileceği 3 tür tedarik prosedürü bulunmakta olup bunlar; kamu ihalesi, kısıtlı davet ve doğrudan alımdır.

 

İhale kapsamındaki ürünler Meksika’da üretilmeli ve en az %50 yerli içeriğe sahip olmalıdır. Uluslararası ihalelerin açılan tüm ihalelere oranı yalnızca %10’udur. Ancak değeri %30-35 arasında değişmektedir. Kamu İhale Yasası’nın 28’inci maddesi uyarınca uluslararası açık kamu ihalelerinde sunulan hizmetin, kiralamanın veya ürün fiyatının yerli muadillerine kıyasla %15’e kadar daha ucuz olması şartı aranmaktadır. Anılan Yasa’da uluslararası açık kamu ihalelerinin yapılabilmesi ulusal kamu ihalesine talebin olmaması veya Meksika hükümetinin yabancı kredi ile finanse ettiği sözleşmelerde belirtilmesi şartlarına bağlanmıştır.

 1. PAZARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE DİĞER BİLGİLER

 

 1. A) İş Kültürü 

Meksika iş kültüründe yüz yüze görüşme ve güven ilişkisi kurulması önemli olduğundan, Meksika pazarına giriş çalışmalarında pazar koşullarının yerinde incelenebilmesi ve Meksikalı şirketler ile gerekli temasların kurulabilmesini teminen firmalarımızca Meksika’ya gelinerek iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi, ülkede düzenlenen fuarların ziyaret edilmesi ve ihtisas fuarlarına katılım sağlanması önerilmektedir.

 1. B) Para Kullanımı 

Meksika’nın resmi para birimi Meksika Pesosu’dur (Mexican peso, MXN). Döviz bürolarında yüksek miktarda para bozdurulması ve taşınması güvenlik açısından tavsiye edilmemekte olup, havaalanlarındaki döviz ofislerinde para bozdurularak ihtiyacın üzerindeki paranın otellerdeki kasalarda saklanması önerilmektedir.

 

 1. C) Resmi Tatiller ve Mesai Saatleri 

Meksika’da resmi tatil günleri ile ilgili bilgiye T.C. Meksika Büyükelçiliğimizin (http://meksika.be.mfa.gov.tr/Mission) internet adresinden ulaşılabilmektedir. Daha detaylı bilgi ise https://www.unioncdmx.mx/articulo/2019/12/17/infraestructura/calendario-2020- mexico-dias-oficiales-vacaciones-y-semana-santa adresinden temin edilebilir. Özel şirketler için genel olarak mesai saati Pazartesi-Cuma günleri saat 09:00-18:00-19:00 arasında olup, öğle yemeği molası genellikle 13:00-15:00 saatleri arasında verilmektedir. 

 

 1. D) Yerel Saat 

Meksika ile Türkiye arasındaki saat farkı Kasım-Nisan ayları arasında -8 saat (yaz saati uygulaması nedeniyle yılın bazı dönemlerinde -9) saat olup, eyaletlere göre saat farkları mevcuttur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

En çok ihracat yapılan ürünler

18 Ekim 2021 13:02, Pazartesi

En çok ihracat yapılan ürünler   En çok ihracat yapılan ürünler Türkiye ihracatta yeni bir dönemin kapısını aralıyor. 2000’li yılların başından itibaren büyük bir ivme yakalayan Türkiye dış ticareti, 2023 hedeflerine doğru her yıl kademeli olarak büyüyor ve dünya devleriyle yarışacak kimliğe adım adım yaklaşıyor. Son 17 yılda 30 milyar dolardan 157 milyar dolara ulaşan […]

Türkiye’den Yurtdışına En Çok Satılan Ürünler

14 Ekim 2021 14:36, Perşembe

Türkiye’den yurtdışına en çok satılan ürünler   Türkiye’den yurtdışına en çok satılan ürünler Avrupalılar için Türkiye öncelikle tekstil demek. Özellikle 70’lerde ucuz tekstil, havlu, nevresim almak için Türkiye’ye gelen Avrupalı pazarcılar hala ülkemizde ucuz giyim fırsatları arıyor. Bunun yanında deri ürünleri de var. Elbette o zamanlardan beri çok şey değişti ama Avrupalılar hala ‘nerede bu […]

Moğolistan Pazar Bilgileri

13 Ekim 2021 12:36, Çarşamba

Moğolistan Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  A) Dış Ticaret Mevzuatı   Moğolistan 1921-1989 yılları arasında sosyalizmle yönetilen ve dış ticareti tamamen SSCB’ye bağlı bir ülke idi. 1991 yılında demokrasiye geçiş dönemi ile birlikte serbest piyasa ekonomisine geçmiştir. Coğrafik konum olarak Çin ve Rusya gibi dünyanın önde gelen pazarlarıyla çevirili olması nedeniyle dış […]

Sıfırdan ihracat nasıl yapılır?
05 Eylül 2021 12:00, Pazar

Bu yazımızda sıfırdan ihracat nasıl yapılır sorusunun cevabını gerçek bir ihracat başarı hikayesine dayandırarak anlatacağız. Çalışmamızın tüm aşamalarını, ihracat öncesi ve ihracat sonrası süreçleri, başlangıçta ortada şahıs şirketi bile yokken, kendi fabrikasını kuran ve birçok ülkeye ihracat yapan bir limited şirket haline nasıl gelindiğini ihracat yapmak isteyen, ihracat yapan fakat bunu arttırmak isteyen herkese anlatmak […]

Türkiyenin İhraç Ettigi Ürünler 2021
18 Ağustos 2021 12:07, Çarşamba

Türkiyenin ihraç ettigi ürünler 2021   Dış ticarette Türkiyenin ihraç ettigi ürünler 2021 yılında şunlar oldu, 2021’nin ilk 5 ayında ihracatta öne çıkan ürünler sırasıyla 0,52 milyar dolarla fındık içi, 0,39 milyar dolar un ve 0,30 milyar dolar makarna olurken bu ürünler toplam ihracatın yaklaşık yüzde 14,1’ini oluşturdu.   Aynı dönemde en çok ithal edilen ürünler […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
× Danışmanlık Hizmeti Almak İstiyorum