Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi

Giriş
Güncellenme
Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi Bu Kararın amacı; Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları harcamalar ile katılımcıların harcamalarının bu Kararın ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır. Bu Karar kapsamındaki desteklerden; Bakanlıkça belirlenen şartları haiz sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarları düzenleyen organizatörler ve katılımcılar yararlandırılır.

 

Madde 1 – (Değişik madde: 12.11.2016 – 29886 s. R.G. Karar No:2016/9/1. md.)

(1) Bu Kararın amacı; Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları harcamalar ile katılımcıların harcamalarının bu Kararın ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

Madde 2 – (Değişik madde: 12.11.2016 – 29886 s. R.G. Karar No:2016/9/2. md.)

(1) Bu Karar kapsamındaki desteklerden; Bakanlıkça belirlenen şartları haiz sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarları düzenleyen organizatörler ve katılımcılar yararlandırılır.

Madde 3 – (1) Bu Karar, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4 – (l) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı’nı,

b) Gözlemci: Bakanlık tarafından yurt içindeki fuarlarda bu Karar kapsamındaki inceleme ve değerlendirme görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen personeli,

c) İzleme Raporu: Organizatörden bağımsız ve Bakanlıkça uygun görülen denetim şirketleri veya kuruluşları tarafından yurt içi fuarların ziyaretçi ve katılımcı bilgilerine ilişkin olarak hazırlanan raporu,

ç) (Ek bend: 12.11.2016 – 29886 s. R.G. Karar No:2016/9/3. md.) Katılımcı: Bu Karar kapsamındaki sektörel nitelikteki uluslararası yurt içi fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler,

d) Organizatör: TOBB tarafından adlarına yurt içinde fuar düzenleme yetkisi verilen organizatör şirketler arasından Bakanlıkça belirlenen şartları haiz sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarları düzenleyenleri,

e) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,

f) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni,

g) Yurt İçi Fuar: TOBB tarafından adlarına yurt içinde fuar düzenleme yetkisi verilen organizatörler tarafından düzenlenen ve Bakanlıkça belirlenen şartları haiz sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarları,

ifade eder.

Madde 5 – (1) (Değişik fıkra: 12.01.2018 – 30299 s. R.G. Karar No:2018/1/1. md.) Yurt içi fuarın destek kapsamına alınması için, TOBB internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan yıllık yurt içi fuar takviminde yer alması ve en son düzenlenen yurtiçi fuarda veya son düzenlenen üç fuardan en az ikisinde;

a) yabancı ziyaretçi sayısının en az 1.500 olması,

b) yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının %5’in üzerinde olması,

c) toplam katılımcı sayısının en az 300 olması,

ç) yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %5’in üzerinde olması,

d) katılımcılara tahsis edilen stand alanının en az 10.000 metrekare olması,

e) yabancı katılımcılara tahsis edilen toplam stand alanının en az 300 metrekare olması,

gereklidir. Bu fıkrada yer alan şartları taşıyan yurt içi fuarlar arasından, dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenenler destek kapsamına alınır.

(2) (Ek fıkra: 12.01.2018 – 30299 s. R.G. Karar No:2018/1/1. md.) Bir takvim yılında, destek kapsamına alınmış yurtiçi fuarlar arasında belirli bir konuda fuar bulunmaması durumunda, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan altı şarttan en az dördünü taşıması koşuluyla, o konudaki fuarlar arasından dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenenler destek kapsamına alınır.

(3) Yurt içi fuarın ilk kez düzenlenecek olması durumunda; bu maddenin birinci fıkrasında yer alan desteklenecek yurt içi fuarların tespitine ilişkin şartlan haiz olduğunun fuar sonrasında fuar izleme raporu ve gözlemci raporu ile tevsiki gereklidir.

(4) Yurt içi fuarın bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşullara uygunluğunda sırasıyla;

a) Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) yurt içi fuarda değerlendirme görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen Bakanlık veya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri personeli tarafından tanzim edilen Gözlemci Raporu,

b) Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görülen denetim şirketleri veya kuruluşları tarafından hazırlanan rapor ibrazı halinde İzleme Raporu,

c) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fuar İstatistikleri,

ç) Organizatör beyanı,

Madde 6 – (1) Organizatörlerin; yurt içi fuarların tanıtımı ve bu fuarlara uluslararası düzeyde katılım ve ziyaretin sağlanması amacıyla yurt dışında gerçekleştirilmek üzere;

a) Yurt içi fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, toplantı ve duyuru,

b) Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri,

c) Elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri,

ç) Kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar,

d) Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuar ziyareti kapsamında en fazla 2 (iki) organizatör çalışanının ulaşım ve konaklama giderleri,

e) Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuarlarda toplam alanı 18 m2’yi geçmemek üzere info stand katılımları,

f) Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuarlarda gösteri/etkinlik/trend alanı,

harcamaları destek kapsamındadır.

(2) Organizatörlerin; yurt içi fuarların etkinliğinin ve bu fuarlara uluslararası düzeyde katılım ve ziyaretin artırılması amacıyla yurt içinde fuar öncesinde ve fuar esnasında gerçekleştirecekleri gösteri/etkinlik/trend alanına yönelik harcamaları destek kapsamındadır.

(3) Organizatörlerin bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmesi için; yurt içi fuarın yurt dışında tanıtımının yapılması esas olup; tanıtım harcamalarının ağırlıklı olarak yurt dışında yapılması zorunludur. Yalnız veya ağırlıklı olarak yurt içinde fuar esnasında gerçekleştirilen tanıtım faaliyeti harcamalarına yönelik destek müracaatları değerlendirmeye alınmaz.

(4) (Değişik fıkra: 12.01.2018 – 30299 s. R.G. Karar No:2018/1/2. md.)  Yurt içi fuarlarda organizatörlerin Bakanlığa sunacağı tanıtım projelerine verilecek ön uygunluğa istinaden, bu madde kapsamındaki tanıtım faaliyetleri harcamaları; yurt içi fuarların performansına yönelik Bakanlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde azami %75’e kadar olmak üzere, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde 525.000 Türk Lirası kadar, yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde 175.000 Türk Lirası kadar destekten yararlandırılır.

(5) Organizatörler aynı yurt içi fuar için azami 10 (on) defa bu madde kapsamındaki destekten yararlanabilirler.

(6) Organizatörlerin aynı yurt içi fuar ile ilgili yapacakları tanıtım faaliyetleri harcamalarının destek oranı, Bakanlıkça belirlenen oranda azaltılabilir.

(7) Bir takvim yılında aynı organizatörün bu madde kapsamında destek sağlanan azami yurt içi fuar sayısı Bakanlıkça sınırlandırılabilir.

(8) Bu maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarındaki hükümler; organizatör veya ortakları tarafından kurulan ve/veya kurulacak olan şirketler için de aynı şekilde uygulanır.

Madde 6/A – (Ek madde: 12.11.2016 – 29886 s. R.G. Karar No:2016/9/4. md.)

(1) (Değişik fıkra: 12.01.2018 – 30299 s. R.G. Karar No:2018/1/3. md.) Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda; katılımcılar tarafından yer kirası ve stand masrafları için ödenen fatura tutarının % 50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

(2) Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, 30.000 Türk Lirasını geçemez.

(3) Bir takvim yılında aynı katılımcının bu madde kapsamında destek alabileceği yurt içi fuar katılımlarının sayısı ile yararlanabileceği destek oranı ve azami destek miktarı Bakanlıkça sınırlandırılabilir.

Madde 6/B – (Ek madde: 12.01.2018 – 30299 s. R.G. Karar No:2018/1/4. md.)

(1) Bu Karar kapsamında yer alan destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

Madde 7 – (Değişik madde: 12.11.2016 – 29886 s. R.G. Karar No:2016/9/5. md.)

(1) Organizatörlerin, bu Kararın uygulanması bakımından aşağıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi zorunludur:

a) Ziyaretçi istatistik ve profili izleme yöntemine ilişkin olarak yurt içi fuarın başlama tarihinden en az bir ay önce Bakanlığa bilgi vermek.

b) Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili yurt içi fuar için izleme raporu hazırlatmak.

c) Yurt içi fuarın başlama tarihinden en az 15 gün önce yabancı katılımcı ve yerli katılımcı listesi, net katılım alanları, mevcut olması halinde önceki dönem fuar izleme raporlarını veya istatistiki bilgilerini Bakanlığa ve gözlemciye iletmek.

ç) Yurt içi fuarın bitim tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde ziyaretçi istatistiklerini ve fuar sonuç raporunu Bakanlığa iletmek.

d) Bakanlık tarafından yurt içi fuarla ilgili verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek.

(2) (Değişik fıkra: 12.01.2018 – 30299 s. R.G. Karar No:2018/1/5. md.)  Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlenip Bakanlıkça yazılı uyarıda bulunulan Organizatörlerin, Bakanlıkça verilen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Organizatörlerin tanıtım desteği müracaatları değerlendirmeye alınmaz.

(3) Katılımcıların, bu Kararın uygulanması bakımından aşağıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi zorunludur:

a) Destek başvurusu için gerekli belgeleri başvuru süresi içerisinde organizatöre teslim etmek,

b) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinde istenecek eksik belgeleri süresi içerisinde teslim etmek,

Madde 8 – (1) (Değişik fıkra: 12.11.2016 – 29886 s. R.G. Karar No:2016/9/6. md.) Bu Karar kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, harcamaların fatura ve bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi ve ödemelerin bizzat Organizatör veya Katılımcı tarafından yapılması gereklidir.

(2) Destek hesaplamasında sadece gerçekleşen ödemeler dikkate alınır.

Madde 9 – (Değişik madde: 12.01.2018 – 30299 s. R.G. Karar No:2018/1/6. md.)

(1) Ödemeye ilişkin ibraz edilen belgelerdeki harcamaların (dolaylı vergiler dahil), Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurlar ve döviz alış kurları esas alınarak, TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

Madde 10 – (1) (Değişik fıkra: 12.11.2016 – 29886 s. R.G. Karar No:2016/9/7. md.)  Bu Karar kapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; organizatör ve/veya katılımcı tarafından Bakanlıkça belirlenen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir. Yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilave süre verilebilir. İlave süre Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenir.

(2) Yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

Madde 11 – (Değişik madde: 12.11.2016 – 29886 s. R.G. Karar No:2016/9/11. md.)

(1) Organizatörün ve/veya katılımcının;

a) Ülkemizi, ülkemizin sahip olduğu ekonomik potansiyeli, teknolojik seviyeyi ve ihraç ürünlerimizin imajını ve kalitesini en iyi şekilde tanıtma amacına uygun davranmadığının,

b) Yurt içi fuarla ilgili gösterdiği organizasyon yaklaşımının ve yurt içi fuara yönelik gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetlerinin ülkemiz itibarını zedelediğinin,

c) Bakanlığa, ülkemizin yurt dışı temsilciliklerine ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin veya belge ibraz ettiğinin,

ç) Bu Karar kapsamı dışında başka bir mevzuat kapsamında aynı harcama kalemleri için destek aldığının tespit edilmesi halinde, Organizatör ve katılımcı bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlandırılmaz.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yer alan fiilleri işledikleri sabit görülerek yurt içi fuar desteğinden yararlandırılmayan organizatörün ortakları tarafından kurulan ve/veya kurulacak olan şirketler de, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlandırılmaz.

(3) Organizatörün ve/veya katılımcının bu fiilleri işlediğinin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 13 üncü madde hükmü çerçevesinde işlem yapılır.

Madde 12 – (1) Bakanlıkça destek sağlanan sektörel nitelikli yurt içi fuarlar ve bunların organizatörleri bu Karar kapsamındaki desteğe ilişkin hususlar itibarıyla Bakanlığın inceleme ve değerlendirmesine tabidir. Bakanlık bu çerçevede her türlü bilgi ve belgeyi organizatörlerden talep etmeye yetkilidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yeni Bir İhracat Pazarına Nasıl Başlayacağınıza Dair Basit Bir Kılavuz

21 Haziran 2022 11:44, Salı

Yeni Bir İhracat Pazarına Nasıl Başlayacağınıza Dair Basit Bir Kılavuz   Yeni Bir İhracat Pazarına Nasıl Başlayacağınıza Dair Basit Bir Kılavuz Uluslararası ticaret veya daha da önemlisi ihracat, dünyadaki tüm hükümetlerin ekonomilerini yeniden dengelemelerine ve çok ihtiyaç duyulan işleri getirmelerine yardımcı olacağı konusunda hemfikir olduğu tek disiplindir. Günümüzün iş ortamı, pandemi ve kilitlenmelerden dolayı bir […]

İhracat Yapmak İster Misiniz?

20 Haziran 2022 10:22, Pazartesi

İhracat Yapmak İster Misiniz? #1 Hedef pazarlarınızı araştırın İhracat Yapmak İster Misiniz? Başarılı bir ihracat planının hayati bir parçası, ürünlerinize veya hizmetlerinize talep olup olmadığını, olası rekabeti ve potansiyel karlılığı araştırmak ve belirlemektir.  #2 İhracat stratejinizi planlayın Net bir vizyona sahip olun ve hangi pazarların işinize en uygun olduğunu belirlediğinizden emin olarak ihracat satış stratejinizi […]

İhracat Durum Tespiti: Ülke Riskinin Ölçülmesi

18 Haziran 2022 11:59, Cumartesi

İhracat Durum Tespiti: Ülke Riskinin Ölçülmesi   İhracat Durum Tespiti: Ülke Riskinin Ölçülmesi Bir ihracatçı ve/veya ithalatçı olarak, yalnızca belirli şirketler veya bireylerle iş yapmanın risklerini anlamak değil, aynı zamanda bulundukları ülkelerin risklerini değerlendirmek de önemlidir. İyi (risk perspektifinden) bir ülkedeki sahtekar bir müşteri, hileli (risk perspektifinden) bir ülkedeki iyi bir müşteriden çok daha iyi […]

Yeni Pazarlara İhracat Stratejileri
16 Haziran 2022 15:32, Perşembe

Yeni Pazarlara İhracat Stratejileri Yeni Pazarlara İhracat Stratejileri Araştırmayı tamamlayıp bir fiyatlandırma yapısı belirledikten sonraki adım, kendinize “Müşterim nerede ve onlara nasıl ulaşabilirim?” diye sormaktır. Bu, son müşterinize ulaşacak satış kanallarını ve hedef pazar dikeylerini belirlemek anlamına gelir. Araştırmanızı yapın ve iş vakanızı oluşturun. Size yardımcı olabilecek uzmanlarla ilişkiler kurun. Fiyatlandırmanızı değerlendirin ve belirleyin. Bu […]

Kendi İhracat İşinizi Kurun
15 Haziran 2022 16:17, Çarşamba

Kendi İhracat İşinizi Kurun Kendi İhracat İşinizi Kurun Bazı raporlar, yaklaşık %70’imizin işimizde mutsuz olduğunu belirtiyor. Bu doğruysa, kariyerinizi değiştirmek, atılım yapmak ve kendi uluslararası ticaret işinizi kurmak her zaman mümkündür. Korkunç ama yeni bir iş öğrenmek, araştırma yapmak, bir iş ve pazarlama planı oluşturmak ve harekete geçmek için cesareti olanlar için buna değer. Bu […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

× İhracat Yapmak İstiyorum