Ürdün Pazar Bilgileri

Giriş
Güncellenme
Ürdün Pazar Bilgileri
Digi-Mas

ÜRDÜN PAZAR BİLGİLERİ

 

 1. DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI 
 2. A) Dış Ticaret Mevzuatı

 

Ürdün’de dış ticaret işlemleri için özel bir yasa bulunmamaktadır. İthalat ve ihracat işlemleri, genellikle ilgili yasa ve / veya bu işlemleri ve bunların prosedürlerini düzenleyen ilgili makamlar tarafından çıkarılan bir dizi zorunlu genelge ile birlikte gümrük kanunlarına tabidir. 

 

Hükümetin dış ticaret politikaları, Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığı’na bağlı Dış Ticaret Politikaları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir ve izlenir. Ürdün Nisan 2000’de DTÖ’ye üye olmuş ve önemli Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalamıştır (2005’te GAFTA, 2010’da ABD, 2013’te AB, 2014’te EFTA ve Singapur). 

 

 1. B) Gümrük Vergileri

 

Ürdün tarafından imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamında Anlaşma imzalanan ülkeler menşeli ürünlerin tamamına yakını gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilebilmektedir. Anlaşma imzalanan ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen mallar ise yürürlükteki MFN gümrük vergisi oranlarına tabidir. 

 

Ülkemizle Ürdün arasında imzalanan ve 2011 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması 2018 Kasım ayı itibariyle iptal edilmiş olup, her iki ülke karşılıklı ticarette üçüncü ülkelere uygulanan gümrük vergilerini uygulamaya başlamıştır. 

 

Öte yandan, Ürdün’de yerleşik fabrikalar tarafından üretimde kullanılacak olan hammadde niteliğindeki ürünler ise menşeine bakılmaksızın gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilebilmektedir. 

 

 1. C) İç Vergiler ve Oranları 

 

Ürdün’de toplanan ve her biri kendi kanunlarına tabi olan çeşitli vergiler bulunmaktadır. Genel olarak satış vergisi (KDV) % 16 düzeyindedir. 

 

Kurumlar vergisi sektöre göre değişmektedir (Bankalar% 35, Telekom.% 24 Sanayi% 20 diğer sektörler% 20). Gelir vergisi de yıllık elde edilen gelire göre %5-30 arasında değişmektedir. İthalatta ise özel hizmetler ücreti altında % 5 vergi uygulanmaktadır. 

 

Ayrıca, Ürdün’deki diğer bazı vergiler arasında, % 15 emlak ve arazi vergisi, %2 eğitim vergisi ve otel ve restoran işletmelerinde ödenen % 10 hizmet vergisi yer almaktadır.

 

 1. D) Ürün Standartları ile ilgili Uygulamalar

 

Ürdün Standartları ve Metroloji Kurumu (JSMO) Ürdün’de ulusal standartları “Ürdün Standartları” düzenlemekten sorumlu Ulusal Standartlar Kuruludur. 

 

JSMO, teknik düzenlemelere ek olarak standartları benimsemektedir. JSMO tarafından Ürdün’deki standartlar ve kalite altyapısı, standardizasyon, metroloji, akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesi hizmetleri (muayene, test ve ürün ve sistem sertifikasyonu) gibi alanlarda yönetilmektedir. 

 

Kurum tarafından yerel ya da uluslararası düzenleyici komiteler tarafından benimsenmiş teknik düzenlemeler ile insan, hayvan ve bitki sağlığı önlemlerine uygun olarak ürünlerin veya hizmetlerin belirlenen gereksinimlere uygunluğunu denetlemektedir.  

 

Ürdün standartlarının yaklaşık %50’si uluslararası standartlara eşdeğer olmakla birlikte, bazı durumlarda geçerli bir uluslararası standart olmadığı için Ürdün standardı uygulanmaktadır.

 

Gıda ve ilaç ürünleri alanında, Ürdün Gıda ve İlaç Dairesi (JFDA), gıda ve ilaç ürünleri gruplarının ihracat ve ithalatının test edilmesinden, belgelendirilmesinden ve düzenlenmesinden sorumludur. Tarım Bakanlığı tarafından ise tarımsal ve hayvansal ürünlerin denetimi yapılmaktadır. 

 

 1. E) Test Etme, Muayene ve Belgelendirme 

Ürünlere ilişkin fiziksel genel muayene ve testler, sınır kapılarındaki yetkili gümrük personeli tarafından, ürünlerin niteliklerine bağlı olarak belirlenmiş özel ve / veya teknik şartlar çerçevesinde yapılır. 

 

 1. F) Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme

 

Paketleme ve etiketleme işlemleri yine uluslararası yönergeleri izleyen Standartlar ve gümrük prosedürleri ve düzenlemeleri ile düzenlenmektedir. Paketleme açısından, ilgili kurumlar tarafından ürün etiketine büyük önem verilmekte olup, ürünün içeriği, üretim tarihi ve son kullanma tarihi gibi ürüne ilişkin tüm bilgileri içerip içermediği kontrol edilmektedir. 

 

Türkiye’den yapılan bazı sevkiyatlarda ürün üzerinde “Made in Turkey” ibaresi olmadığı için sevkiyatlar reddedilebilmekte olup, ihracatçılarımızın bu konuya hassasiyet göstermeleri önem taşımaktadır. 

 

 1. G) Teknik Engeller 

Ülkemizden ithal edilen ürünler açısından rapor edilen bir teknik engel bulunmamaktadır. Bununla beraber, gümrüklerde yaşanan vakalar çoğunlukla eksik iletişim, dokümantasyon eksikliği ve resmi prosedürler / gereksinimler hakkında yetersiz bilgiden kaynaklanmaktadır.

 

 1. PAZARIN ÖZELLİKLERİ

 

 1. A) Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları 

Ürdün’de fikri mülkiyet, telif hakkı yasası, ticari marka yasası, patent yasası ve endüstriyel tasarımlar yasası da dahil olmak üzere çeşitli yasalarla korunmaktadır. Ticari markalar, tasarımlar, endüstriyel tasarımlar ve patentler Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığında Sınai Mülkiyet Koruma Müdürlüğü’nce (IPPD) kaydedilir. 

 

 1. B) Dağıtım Kanalları 

Ürdün’de, ürün son tüketicinin eline geçene kadar toptancılar, perakendeciler ve distribütörleri içeren dolaylı dağıtım kanalları yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğrudan dağıtım (üretici – tüketici) yaklaşımı özel ürünler için nadiren kullanılmaktadır. Ürdün’de perakende tüketim geleneksel mağazalar ve dükkanlardan alışveriş merkezi ve hiper market tarzına dönüşmekte ve Amman’da ve büyük şehirlerde büyük alışveriş merkezleri açılmaktadır. Ürdün’de on-line mağazalar da popüler olmakla beraber bu tür satın alımlarda uygulanan vergilendirme sistemi bu tür satışları olumsuz etkilemektedir. 

 

 1. C) Tüketici Tercihleri 

Ürdünlü tüccarlar ve tüketiciler, fiyat duyarlı yaklaşımlarıyla piyasada yer almaktadır. Bununla beraber, Ürdünlülerin çoğunun gelirlerinden daha fazlasını harcadığı rapor edilmekte ve resmi tahminlere göre yıllık gelir ve harcama arasında 1.000 JOD (1,400 USD) fark olduğu tahmin edilmektedir. Emtia grupları açısından, Türk ürünleri, piyasadaki diğer seçeneklere kıyasla yüksek kalite ve uygun fiyatları birleştirdiğinden, geniş bir ürün yelpazesi ile aranan ana ürün gruplarındandır.  

 

Ürdünlülerin % 70’inden fazlasının aylık geliri 400-500 USD düzeyindedir ve bu kesim öncelikle sadece temel ihtiyaçları için harcama yapmaktadır. Bununla birlikte, tüketim kalıpları aile geçmişi, eğitim ve yaş gibi diğer faktörlerle birlikte değişmektedir. COVID–19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında Ürdün hane halkının alım gücü oldukça düşmüştür. Bu nedenle, Ürdün’ün tüm dünyadan ithalatında yaklaşık %15 civarında bir düşüş gerçekleşirken ülkemizden de ithalat talebinde daralma yaşanmıştır. Buna karşılık, 2021 yılı itibariyle ekonomik tedbirlerin kaldırılmaya başlaması ile beraber ithalat talebinde de artış yaşanmakta olup, ihracatımız artış eğilimindedir. 

 1. D) Satış Teknikleri ve Satışı Etkileyen Faktörler

 

Ürdün bir fuar ülkesi niteliği arz etmemektedir. Ülkede yapılan fuar sayısı oldukça azdır ve bu fuarlara katılım sağlayan firma ve ziyaretçi sayıları düşüktür. Genelde Ürdünlü tüccarların uzun zamana dayalı geçmişten gelen ikili ticari ilişkileri satın alma kararlarında daha öne çıkmaktadır. 

 

İhracatçıların ülkeye satış yapmalarında reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra hedef müşteri kitlesi ile doğrudan iletişime geçip, firma ve ürün tanıtımı yapmaları satış yapılmasını kolaylaştırmaktadır. 

 

Yine, Ürdün’de sosyal medya kullanımının yaygın olması nedeniyle bu mecralarda yapılacak reklam ve tanıtım faaliyetleri ürün talebini arttıran bir etki olacaktır. Ayrıca, ülkemiz menşeli ürünlerde Türk Malı imajının da ön plana çıkarılması ihracatımıza olumlu bir katkı sunacaktır.

 

 1. E) Kamu İhaleleri 

 

Ürdün, DTÖ’deki Kamu Alımları Anlaşmasının bir gözlemcisidir ve Ürdün’de farklı devlet kurumları tarafından uygulanan ve genel durumun karmaşıklaşmasına neden olan bir dizi yasa altında düzenlenen farklı devlet ihale sistemleri vardır. 

 

Ayrıca, inşaat ve müteahhitlik firmalarına uygulanan yabancı sermaye kısıtlamaları, devlet ihale sözleşmelerine erişimini de sınırlamaktadır. Satın alma bir kamu ihalesi yoluyla yapılır, ancak yönetmelikler aciliyet düzeyine bağlı olarak doğrudan ve anında tedarik yapılmasına izin verebilmektedir. 

 

Ayrıca, yerel endüstrileri desteklemek amacıyla Hükümet, yerel ürüne öncelik vermekte ve yerel ürün yoksa tedarik yerel tedarikçi aracılığıyla yapılmaktadır.

 

 1. ÖNEMLİ SEKTÖRLER

 

 1. A) Tarım ve Hayvancılık

İstatistik Dairesi verilerine göre, Ürdün’de tarım sektörü mütevazı bir öneme sahiptir ve son birkaç yıl içinde GSYİH’nın yaklaşık% 4-6’sını oluşturmaktadır. Sektör genel olarak küçük arazi işletmeleri, yetersiz üretim politikaları, yetersiz sulama sistemleri ve teknoloji ve pazarlamaya sınırlı yatırım ile tanımlanmaktadır. Ürdün’deki çiftçilik / tarım tedarik zinciri yüksek oranda parçalanmış olup, Ürdün’deki çiftliklerin % 99’u azami 30 dönüm veya daha az bir alanda faaliyet gösteren küçük işletmeler olarak sınıflandırılmıştır. Tatlı su kaynaklarının eksikliği, Ürdün’deki tarım sektörünün büyümesi için sürekli bir engel oluşturmakta olup, yağmurla beslenen tarım faaliyetleri tarım faaliyetlerinin % 87’sini oluşturmaktadır

 

Meyveler, sebzeler ve hayvancılık üretimi, son yıllarda, komşu ülkelerdeki ticaret durumunun kötüleşmesi ve sınır kapılarının kapatılması nedeniyle sekteye uğramıştır. Ürdün’ün meyve ve sebze ihracatı için hedef pazarlar öncelikle Orta Doğu bölgesidir ve geleneksel olarak Irak, Körfez ülkeleri, Lübnan ve Suriye’yi kapsamaktadır. Ayrıca, sınırların kapanması Ürdün ürünlerinin Avrupa’daki pazarlara erişimini de etkiledi. Bu nedenle, özellikle 2014-2016 yılları arasında Suriye ve Irak’ta devam eden çatışmaların bir sonucu olarak sektör kategorilerinde büyük gerileme yaşandı. Sebze ihracatı yaklaşık % 33 oranında azalmıştır ve benzer şekilde, hayvancılık ihracatı 2008-2012 arasında önemli bir büyüme yaşadıktan sonra 2012’den itibaren sert düşüşler izledi. 

 

Hayvancılık alt sektörü, öncelikle kümes hayvanları ve süt sığırcılığı üretiminden oluşmaktadır ve toplam tarımsal üretimin yaklaşık % 60’ını oluşturmaktadır. Hükümet verileri, kümes hayvanı eti ve yumurta kategorilerinin iç tüketim ihtiyaçlarını karşılayacak kadar üretken olduğunu gösterirken, kırmızı et üretimi tüketim ihtiyacının yaklaşık %30’unu, süt ve süt ürünleri üretimi ise tüketim ihtiyacının % 53’ünü karşılamaktadır. Bu alt sektörde büyümenin önündeki başlıca engeller arasında sınırlı yem ve su kaynakları, aşırı otlatma, meraların bozulması ve gerekli veterinerlik hizmetlerinin kalitesinin düşmesi yer almaktadır.

 

 1. B) Sanayi 

 

Ürdün’deki sanayi sektörü GSYİH’nın %20’sini oluşturmakta ve dış yatırımın ise %60’ını çekmektedir. Yine, toplam ulusal ihracatın % 90’ı sanayi ürünleri ihracatından oluşmaktadır. En son istatistikler, bu sektörün yıllık toplam 7 milyar USD döviz geliri sağlamanın yanı sıra, ülkedeki toplam işgücünün yaklaşık %20’sini istihdam ettiğini göstermektedir. Ürdün’ün sanayi sektörü esas olarak “madencilik ve taş ocakçılığı” ve “imalat” alt sektörlerinden oluşmaktadır. Büyük ölçekli endüstriler temel olarak fosfat ve potas madenciliği ile endüstriyel çimento, gübre ve rafine edilmiş petrol üretiminden oluşmaktadır.

 

Sektörün karşılaştığı zorluklar, enerji nedeniyle yüksek üretim maliyetleri, finansman araçlarının ve araçlarının yokluğu ve genel olarak zayıf satın alma gücünün yanı sıra geleneksel pazarlara akan malların zayıf hareketinden dolayı satış faaliyetindeki düşüş ile özetlenebilir. 

 

Başta Suriye ve Irak olmak üzere sınırların kapanması ve sonrasında ulusal ürünlerin pazarlarına girmesini engelleyen teknik ve idari engeller ve koşulların varlığı son dönemde sektörü olumsuz yönde etkilemiştir.

 

 1. C) Hizmetler 

 

Ürdün hizmet sektörü, hükümet ve özel sektör arasındaki en önemli ortak sektörlerden birisidir ve sağlık, eğitim, ulaşım, iletişim ve lojistik gibi başlıca hizmetler hem kamu hem de özel sektör tarafından sağlanmaktadır. Hükümet tarafından ise daha çok kalite kontrol, muhasebe ve yönetişim çerçevesinde ve bu konuda bilinen uluslararası standartlar dahilinde hizmet sektörünü kontrol etmektedir. Ürdün’deki hizmetler sektörü, son yıllarda GSYİH’ye % 60-70 arasında katkı sağlamakta olup aynı zamanda ülkenin en fazla gelir getiren sektörü olarak diğer sektörlerden ayrılmaktadır. Ayrıca sektör, ülkedeki işgücü piyasasının yaklaşık%75’ini oluştururken; bu oranın da %90’ı yerel işgücüne dayanmaktadır. 

 

2020 yılında yaşanan pandeminin etkisi ile turizm sektörü önemli bir kayıp yaşamış olup, dönemsel olarak bu kayıplar %80’ler düzeyine ulaşmıştır. Yine sektör istihdamı da önemli ölçüde etkilenerek, turizm sektöründe gerçekleşen işten çıkarmalar %50’ler seviyesine ulaşmıştır. Bununla birlikte, 2021 yılı ile beraber sektörde toparlanma gözlemlenmekte olup, önceki yıllar kadar olmasa da gelen turist sayılarında iyileşmeler gözlemlenmektedir. 

 

 1. D) Madencilik 

 

Ürdün’ün madencilik sektörü, ekonominin temel taşlarından biri olarak kabul edilmektedir ve ekonomideki diğer birçok önemli sektörün büyümesinde hayati bir rol oynamaktadır. Ürdün’deki madencilik endüstrisi, fosfat, potas, yapı ve dekorasyon taşları, cam kumu ve diğer metalik olmayan kaynakların üretiminde hakimdir. Ürdün, çoğu bakır ve demir gibi metal ve kil gibi metalik olmayan kaolin, saf kireçtaşı, silis kumu, alçıtaşı ve yapı taşı, mermer ve granit plakalar gibi çeşitli taş ocakları tarafından üretilen diğer inşaat malzemeleri gibi farklı türevlerde birçok doğal kaynağa sahiptir. Ölü Deniz bölgesinde ise tıbbi ve kozmetik ürünlerin üretiminde kullanılan Ölü Deniz tuzları ve çamurları da çıkarılmaktadır. 

 

Madencilik Sektörü, maden çıkarma endüstrileri ve mineral üretim endüstrilerinden oluşmaktadır. Bunlardan ilki fosfat, potas, tuz, kalsiyum karbonat, işlenmiş zeolit, işlenmiş silika ve traverten endüstrilerini içerir. İkincisi iki daldan oluşur: kimya endüstrileri (gübre, kimyasal asitler ve alüminyum florür, hızlı ve söndürülmüş kireç) ve inşaat malzemeleri endüstrileridir (çimento, beyaz çimento, taş yünü, yapı taşları, seramik ve sıhhi tesisat).

 1. E) Enerji 

Ürdün fosil yakıt ithalatına büyük ölçüde bağımlıdır ve enerji talebinin % 97’sini özellikle Suudi Arabistan, Irak ve Mısır’dan ithal etmiştir. Ürdün’ün yer aldığı coğrafyada yaşanan çatışma ortamı ve çevresindeki şiddetli istikrarsızlıklar, son 16 yıl içinde farklı dönemlerde yakıt arzını bozarak ülkenin enerji güvenliğinin kırılganlığını açıkça ortaya koymuştur.

 

İthal edilen enerjiye olan bu yüksek bağımlılık ve bölgesel ve uluslararası çatışmalara duyarlılık, Hükümeti enerji tedarikini çeşitlendirmeye ve yerel kaynakların oranını arttırmaya yöneltmiştir. Bu nedenle Ürdün, 2012’nin 13 sayılı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Tasarrufu Kanunu ile birlikte bir dizi diğer destekleyici talimat ve düzenlemeyi onaylamış ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için iddialı yenilenebilir enerji hedeflerini kabul etmiştir. 2014’te bu tür tarzda bir enerji üretimi yokken 2017 yılında elektriğin %7’sini esas olarak yenilenebilir enerji, güneş ve rüzgarla üretmiştir. Bu başarı, küresel anlamda GSYİH’a kıyasla yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapması açısından Ürdün’ü 3. sıraya yerleştirmiş ve yenilenebilir enerjiye toplamda 6 milyar dolarlık yatırım çekmeyi başarmıştır. 

 

 1. PAZARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE DİĞER BİLGİLER 

 

 1. A) İş Kültürü 

Ürdünlü tüccarlar daha uzun zamana dayalı geçmişten gelen ikili ticari ilişkilere dayalı olarak satın alma kararlarını vermektedir. Genel olarak ticari anlamda Ürdünlü tüccarların sözleşmelere sadık kalarak hareket ettikleri gözlemlenmektedir. 

 

 1. B) Para Kullanımı 

Yerel para birimi Ürdün Dinarı (JD)’dır. Ürdün’de sabit kur rejimi uygulanmakta olup, yerel para birimi dolara sabitlenmiştir (1 USD = 0,71 JD). Yerel paranın yanı sıra özellikle Dolar ve kısmen Avro da kullanılabilmektedir. Serbest piyasada, Dolar yerel döviz bürolarından, bankalardan veya otellerden kolayca sabit kur üzerinden bozdurulabilmektedir. Kredi kartı kullanımı da oldukça yaygın olup, bazı işletmeler tarafından %2 veya 0,5 JD kadar hizmet bedeli tahsil edilebilmektedir. Banka çekleri, genellikle daha büyük meblağlar ve ticari işlemler için kullanılmakla birlikte, son dönemde yaşanan birçok sahtekarlık ve sahtecilik sorunu nedeniyle daha az uygun bir ödeme yöntemi haline gelmiştir. Ayrıca, Ürdün merkez bankası ve ticari bankalar çek defterlerini kullanmayı büyük ölçüde düzenlemiş ve büyük şirketlere veya bankada kilit hesapları olan müşterilere çek kullanma imkanı kısıtlanmıştır. 

 

 1. C) Pasaport ve Ülkeye Geçici Giriş Vizesi uygulaması 

Ürdün Büyükelçiliği / Konsolosluğu aracılığıyla önceden vize başvurusu yapmaları gereken bazı doğu Afrika, Doğu Avrupa ve Latin Amerika ülkeleri hariç, diğer tüm uluslar 40 JD’ye (57 USD) vize alabilmektedirler. Türk uyruklular için Ürdün ve Türkiye arasındaki vize şartı 2009 yılında imzalanan anlaşma ile serbestleştirilmiştir. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. 

 

 1. D) Resmi Tatiller ve Mesai Saatleri 

Ürdün’de çalışma günleri Pazar günü ile başlayıp Perşembe sona erer. Cuma ve Cumartesi hafta sonu tatilidir. Kamusal tatiller 1 Ocak Yılbaşı, 1 Mayıs İşçi Günü, 25 Mayıs Bağımsızlık Günü, 25 Aralık Noel’dir. Ayrıca dini günlerde yapılan tatiller Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Hicri yılbaşı, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğum günüdür. Çalışma saatleri yasal olarak haftalık 48 saate kadar günlük ise 8 saati geçememektedir. Kamu sektöründe çalışma saatleri 08:00 – 15:00 iken özel sektörde genelde 09:00 – 17:00 arasındadır. 

 

 1. E) Yerel Saat 

Ekim- Mart arası artı iki saat (G.T.M.+2) Nisan- Eylül arası artı üç saat (G.T.M.+3)

 

 1. ŞİRKET KURULUŞU VE İŞ YAPMA İLE İLGİLİ BİLGİLER 

 

 1. A) Şirket Türleri 

Ürdün’de Şirketler Kanununda sıralanan şirket türleri şu şekildedir:

 

 • Halka açık ortaklık şirketi (Public Shareholding Company)
 • Özel Sermaye Şirketi (Private Shareholding Company) 
 • Açık Deniz Şirketleri (Offshore Companies) 
 • Kâr Amacı Gütmeyen Şirket (Limited Şirket) (Non-Profit Company (Limited Liability)) 
 • Kâr Amacı Gütmeyen Şirket (Genel Ortaklık veya Limited Ortaklık) (Non-Profit Company (General Partnership or Limited Partnership)) 
 • Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş (Özel Sermaye Şirketi) (Non-Profit (Private Shareholding Company)) 
 • Limited Şirket (Limited Liability Company )
 • Genel Ortaklık veya limited ortaklık şirketi (General Partnership or limited partnership company)

 

 1. B) Şirket Kurma Prosedürü 

Ürdün’de ticari amaçlı bir şirket kurulması için en az %50 oranında Ürdünlü ile ortak olunması gerekmekte iken üretim amaçlı olarak kurulacak şirketlerde yabancılar %100 şirket sahibi olabilmektedir. 

 

Talep Edilen Belgeler:  

Kayıt talep formu  Kimlik  Ürdün vatandaşı olmayanlar için geçerli bir pasaport  Kuruluş sözleşmesi  Ortakların bulunamadığı takdirde vekaletname

 

Şirket Kuruluş Aşamaları:  

Sıra alınması  İlgili formun doldurulması  Ortakların adları  Sermaye miktarı  Şirketin merkez adresi  Şirketin amaç çalışma alanı ve gayeleri  İlgili müracaat penceresine evrakların iletilmesi  İlgili yetkilinin (dairenin ilgili memur, avukat, adli katip -noter) huzurunda belgelerin imzalanması  Kontrol bölümüne havale, şirketin adının benzeri olup olmadığının kontrolü  Kayıt için kontrol kayıt bölümüne müracaat  Dairenin siciline beyanların kaydı  Müracaat belgelerinim teslim alındığına dair belge verilmesi Müracaatla ilgili kayıt için ödenen kayıt parasının ödeme makbuzunun alınması  İlgili pencereye ödeme makbuzunun teslim edilmesi  Tescil belgesinin şirketin yetkilisine teslim edilmesi  Şirket Kayıt ve Tescil Hizmeti Maliyeti  Toplam 55 JD (avukat yetki bedeli, yayın masrafı, akit düzenleme, kayıt belgesi, pul bedeli vs.)  Kayıt parası sermayenin %0,002 ya da en az 250 JD, %0,003 sermaye oranında sermaye pul bedeli  Sermayenin %50 yatırılmış olması

 

Şube Açılması: Ürdün’de şube açılabilmesi için şirket tarafından yetkilendirilmiş bir temsilcinin Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığına başvurulması gerekmektedir.

 1. C) Sigorta (sosyal güvenlik) 

 

Ürdün’de sigorta sektörü, Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığı bünyesindeki Sigorta Yönetim Müdürlüğü tarafından denetlenmektedir. Anılan Müdürlük sigorta sektörünü düzenlemek, denetlemek, sigorta endüstrisinin ulusal ekonomideki rolünü artırmak ve ülkede ekonomik kalkınmayı desteklemek için ulusal tasarrufların değerlendirilerek yatırıma yönlendirmekle görevlidir. 

 

Ürdün’de faaliyet gösteren toplam 24 sigorta şirketi bulunmaktadır. 23’ü konut sigortası, 15’i ise emlak sigortasına ek olarak hayat ve sağlık sigortası uygulamaktadır. 7 şirket sağlık sigortası dahil sadece genel sigorta, 1 şirket sağlık sigortası ve bir yabancı sigorta şirketi hayat sigortası dışında genel sigorta uygulamaktadır. Bu şirketler, ithal ve ihraç malları için sigorta (deniz sigortası), araba sigortası, yangın sigortası, depremler, hırsızlık ve diğer tehlikeler, ferdi kazalar ve sağlık sigortası hizmeti vermektedir. Sigorta şirketlerinden 22’si geleneksel ticari sigortaya, 2 şirketi “takaful” sistemine (islami bir sigorta türü) göre faaliyet göstermektedir. Toplam 24 sigorta şirketinin toplam kayıtlı ödenmiş sermayesi, 2018 yılındaki 266,5 milyon JD’ye (376,4 USD) karşı 2019’da 271,3 milyon JD’ye (383,1 USD) ulaşmıştır. Öte yandan, Ürdün’de reasürans alanında uzmanlaşmış bir şirket bulunmamaktadır. Ürdün sigorta şirketleri, Arap ve / veya yabancı reasürans şirketlerinde varlıklarını reasüre etmektedir. 

 

2019 yılında sigorta kategorisi payları aşağıdaki gibidir: – Taşıt sigortası:% 38.2 – Sağlık sigortası:% 30,5 – Hayat sigortası:% 14 – Yangın Sigortası:% 11,3 – Genel Kazalar:% 3 – Deniz sigortası:% 2.9 – Kredi sigortası:% 0.1

 

 1. D) Bankacılık Mevzuatı 

1950’lerin sonlarında kurulan Ürdün Merkez Bankası (CBJ), yabancı ve Ürdün ticari bankalarının ve uzmanlaşmış kredi kuruluşlarının izleme otoritesidir. CBJ bağımsız ve özerk bir kurumdur. Sermayesinin tamamı Ürdün hükümetine ait olup, Bankanın hedefi bankacılık ve finans sektörü üzerinde izlemeyi sürdürmek, ülke ekonomisinin sürekli büyümesini teşvik etmek ve Ürdün dinarının (JOD) istikrarını ve dönüştürülebilirliğini sağlamaktır.

 

2019 tarihli 7 sayılı Bankacılık Kanununu onaylayan bir Kraliyet Kararnamesi çıkarılmış ve 2000/28 sayılı Kanun ile birlikte okunmak üzere 01-04-2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Değiştirilen Bankacılık Kanunu ile etkili sermaye oranları, banka denetçilerinin seçimi için kontrol ve tedbirlerin belirlemesinin sağlanması, aynı zamanda finansal ve bankacılık istikrarını sağlamak için banka tasfiyelerinin önlenmesi amacıyla zor durumda olan bankalar için alternatif önlemler alınması amaçlanmıştır. 

 

Ayrıca, değiştirilen yasa daha fazla kolaylık sağlamış ve düzenleyici kurumların hedeflerini, bankaların ve diğer finansal kurumların risklere dayanma ve yapısal dengesizlikleri sınırlama kapasitelerini arttırarak finansal istikrarı ve parasal istikrarı sürdürmeyi içerecek şekilde genişletmiştir. 

 

Bankacılık Kanunu bir bankayı şu şekilde tanımlamaktadır: “Krallıkta faaliyet gösteren lisanslı yabancı bankaların şubeleri de dahil olmak üzere, bu yasanın hükümlerine uygun olarak bankacılık faaliyetlerinde bulunma yetkisine sahip bir şirket”. Aynı zamanda “İslami bir bankayı” şu şekilde tanımlamaktadır: “İslami Hukuk düzenlemeleri ve ilkeleri ile bu yasanın hükümleri uyarınca diğer faaliyetler ve işlemler uyarınca bankacılık faaliyetlerinde bulunmak için lisanslı bir şirket”. Bankacılık faaliyetleri, kamu mevduatlarını kabul etmek ve bu mevduatların kısmen veya tamamen kredi vermek amacıyla veya Merkez Bankası tarafından bu amaçla verilen özel talimatlar uyarınca bankacılık faaliyetleri olarak belirlenen diğer faaliyetler için kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Ürdün’deki Yerel Bankalar sadece halka açık ortaklık şirketi olarak kurulabilir. CBJ’den lisans verildikten sonra yabancı bankaların şubeleri dahil edilebilir. Ürdün’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketler ve işletmeler kurumlar vergisine tabidir. Bankalar için vergi oranı% 35’tir. Ürdün’de faaliyet gösteren 25 banka bulunmakta olup, toplam varlıkları 70,4 milyar dolar düzeyindedir. 

 

 1. E) Vizeler (çalışma, oturma izinleri)

 

Çalışma izni: Ürdün Çalışma Kanununa göre gerekli yasal izin alınmadan yabancı ülke vatandaşları istihdam edilememektedir. Çalışma izinleri Çalışma Bakanlığı tarafından verilmekte olup, çalışma izninin verilmesi için 

 

– yapılacak işin O iş dalında Ürdünlü işçilerin sahip olmadığı bir deneyim ve nitelik gerektirmesi, 

– kalifiye Ürdünlü işçilerin sayısının bu ihtiyacı karşılamaması

 

durumlarında öncelik Arap uzmanlarına, teknisyenlerine ve işçilerine olmak üzere çalışma izni verilmektedir. 

 

Yabancılar için oturma izinleri açısından, Ürdün yabancı yatırımları teşvik etme ve kolaylaştırmaya yönelik çabaları kapsamında, halihazırda Ürdün, yatırım amaçlı olmayan ve toplam değeri 282.485 USD’den az olmayan bir mülk satın alınması şartıyla yatırımcılara ve ailelerine beş yıllık oturma izni sunmaktadır.

 

Arazi ve Etüt Daire Başkanlığının mülk değerlerini teyit etmesi koşuluyla ve mülkün 5 yıl süreyle herhangi bir şekilde satılması veya elden çıkarılmaması koşuluyla oturma izni vermektedir. Bu süreç yatırımcılar için yatırım komisyonu yardımı ile gerçekleştirilebilmektedir. 

 

Yabancı çalışanlara, Çalışma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı aracılığıyla işveren tarafından yapılan başvuru üzerine, pasaport, şirket tescili, sağlık raporu gibi destekleyici belgelerle yıllık olarak çalışma izni düzenlenmektedir. 

 

Yabancı çalışanlara, Çalışma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı aracılığıyla işveren tarafından yapılan başvuru üzerine, pasaport, şirket tescili, sağlık raporu gibi destekleyici belgelerle yıllık olarak çalışma izni düzenlenmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hırvatistan Pazar Bilgileri

23 Eylül 2021 11:56, Perşembe

Hırvatistan Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  Dış Ticaret Mevzuatı    Hırvatistan’ 1 Temmuz 2013 itibariyle Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasıyla beraber Birliğin tek bir gümrük bölgesinin parçası haline gelmiş ve AB’nin gümrük vergilerini ve ortak ticaret politikasını uygulamaya başlamıştır.    Ortak ticaret politikası, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 207. Maddesi ile belirlenmekte […]

Belarus Pazar Bilgileri

20 Eylül 2021 13:11, Pazartesi

Belarus Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALAR Dış Ticaret Politikası    Belarus 1991’de bağımsızlığını ilan etmiş genç bir ülkedir. Belarus, ekonomide kamu ağırlığının % 50’den fazla olduğu, ithal ikamesine dayalı üretimin temel strateji olarak benimsendiği, özelleştirme faaliyetlerinin çok cüzi miktarda gerçekleştirildiği, sosyal devlet anlayışının hâkim olduğu bir yapıya sahiptir. Ancak son yıllarda ihracata […]

Kanada Pazar Bilgileri

15 Eylül 2021 14:02, Çarşamba

Kanada Pazar Bilgileri   Dış Ticaret Politikası ve Uygulamaları  Dış Ticaret Mevzuatı (İthalat Rejimi, İhracat Rejimi)   Kanada Dünya Ticaret Örgütü üyesidir. Ülkenin dış ticaret politikasına üç anlaşma yön vermektedir: NAFTA/USMCA, CETA ve CPTPP.    NAFTA/USMCA: Kanada’nın ABD ile yüksek düzeyde iç içe geçmiş ekonomik yapısı, 1994 yılında yürürlüğe giren Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması […]

Bosna Hersek Pazar Bilgileri
13 Eylül 2021 12:08, Pazartesi

Bosna Hersek Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  Dış Ticaret Politikası   Bosna Hersek tarafından uygulanmakta olan gümrük vergisi oranları %0-15 bandında değişmektedir. Ayrıca, ithalatta %1 gümrük harcı alınmaktadır. Bazı gıda ürünlerinin Bosna Hersek’e ithalatında ise gümrük vergilerinin yanı sıra ek vergiler ve tüketim vergileri de uygulanmaktadır.    Bosna Hersek, ticaretin kolaylaştırılması ve […]

Belçika Pazar Bilgileri
06 Eylül 2021 12:26, Pazartesi

Belçika Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  A) Dış Ticaret Mevzuatı (İthalat Rejimi, İhracat Rejimi)   Belçika’nın dış ticaret politikası özellikle üyesi olduğu AB ve BENELUX Konvansiyonları çerçevesinde belirlenmektedir. Bu kapsamda, açık pazar ekonomisi uygulayan Belçika’da ihracatın ürün ve ihraç edilen ülke çeşitliliği eksenlerinde artırılması öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. GSMH’nin önemli bölümünü oluşturan […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
× Danışmanlık Hizmeti Almak İstiyorum