Ürdün’e İhracat Nasıl Yapıır?

Giriş
Güncellenme
Ürdün’e İhracat Nasıl Yapıır?
Digi-Mas

Ürdün’e İhracat Nasıl Yapıır?

Ürdün’e ihracat nasıl yapılır, tarife dışı engeller nedir diye genel bir yazıyı bugün sizlerle paylaşıyoruz.

Dış Ticaret Politikası ve Vergiler
Dış Ticaret Politikası

Ürdün’ün AB ile Ortaklık Anlaşması 1 Ocak 1999’da imzalanarak 26 Mart 2002’de yürürlüğe girmiş, 12 yıl içinde de bir Serbest Ticaret Anlaşması hedefi konmuştur. Söz konusu Anlaşma gereğince Ürdün’ün sanayi malları kademeli indirimler sonrasında gümrüksüz AB pazarlarına girebilecek, tarım ürünleri ise belirli tarife ve kotalara tabi tutulacaktır.

Ürdün-ABD Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ise 24 Ekim 2000 tarihinde imzalanarak, Ocak 2001’de yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anlaşma ile Ürdün; Kanada, Meksika ve İsrail’den sonra ABD ile STA yapan 4. ülke olmuştur. Anlaşma uyarınca, başta tekstil ve gıda maddeleri olmak üzere birçok ürünün gümrük vergilerinde kademeli olarak indirimler gerçekleştirilmiş olup; anlaşmanın on yıllık bir dönemi kapsaması hedeflenmiştir.

11 Nisan 2000 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olan Ürdün, EFTA ülkeleri (2001 yılında yürürlüğe girmiştir) ve Singapur (2005 yılında yürürlüğe girmiştir) ile de Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalamıştır. Ürdün, Mısır, Fas ve Tunus arasında 2004 yılında imzalanan Aghadir Anlaşması 2009 yılında yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Ürdün, 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren Arap Serbest Ticaret Alanını’nın (GAFTA) da üyesidir.

İthalat Rejimi
İthalat Kontrolü

İthalat üzerinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Akreditif mektubu açan ithalatçıların tesis ve sanayi makineleri için maliyetin %20’si, yerel endüstride kullanılan hammadde ve ambalajlama malzemeleri için maliyetin %25’i, gıda maddeleri için maliyetin %30’u, diğer ticari eşyalar için maliyetin %70’i ve serbest bölgelere yapılan ithalatlar için maliyetin %80’i oranında nakit para sağlamak durumundadır.

Genel olarak bir ithalat lisansının alınmasına gerek olmadığı gibi, özel sektör tarafından ticareti yapılabilen mallar üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ithal edilen pirinç ve buğday hariç). Ürdün, ithalatçılardan serbest bölgelerde depolanan mallar için %1 oranında bir ücret almaktadır. Ocak 1998’de Ürdün, kendi gümrük makamlarının AB beyanatlarına uymalarına ve tek adımlı bir gümrük prosedürü uygulamalarına izin veren Tek İdari Belge (SAD) uygulamasına başlamıştır.

İthalat Lisansları

Nisan 1997’de Ürdün, birçok malın ithalatı için öngörülen lisans alma zorunluluğunu kaldırmıştır. Stratejik gıda maddeleri, telekomünikasyon ürünleri, bazı elektronik ve tıbbi eşyalar için halen ithalat öncesi gümrük izinlerinin alınması gerekmektedir. Mart 2005’te lisanslara ek bir kolaylık daha getirilmiştir.

İthalata konu mallar için, ilgili ithalatçı Ürdün’de kayıtlı olduğu yerel Ticaret Odasının ve Sanayi Bakanlığının bulunduğu belediyenin ilgili makamları tarafından verilen bir ithalat kartı almak durumundadır. Lisans gerektirmeyen küçük çaplı ithalatlara uygulanan ücret tavanı 2.000 ÜD’dir. Tüm ithalat lisansları için lisans ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Belgelendirme

Sevkiyatlar için ticari fatura, menşe belgesi ve konşimento düzenlenmek zorunda olup bu belgelerin aslının ve ithalatçının ihtiyaç duyduğu sayıda kopyasının hazır bulundurulması gerekmektedir. Mallar ihraç edildiğinde fatura yerel bir Ticaret Odası veya benzer bir kuruluş tarafından tasdik edilmek zorundadır.

Faturanın bir kopyası, malların fiyatını ve menşe ülkesini belirten, ihracatçı tarafından verilmiş bir beyannameyi kapsamalıdır. İhraç edilen malların toplam değeri 300 ÜD’nin altında veya mallar gümrük vergisinden muaf tutulan bir devlet kuruluşu tarafından ithal edildiğinde bu gibi bir tasdikin alınması gerekmemektedir. Tasdik edilmemiş belgelere ait mallara, navlunun CIF değerine dayanan %1’oranında bir para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca mallar, üreticinin bulunduğu ülkenin dışındaki bir ülkeden ihraç edildiği takdirde yine %1 oranında bir para cezası uygulanmaktadır.

1 Eylül 2003 tarihinde Ürdün, bazı ithalatlar için sevkiyat öncesi denetim uygulamasını başlatmıştır. Söz konusu mallar şunlardır: Oyuncaklar ve bisikletler, elektronik ürünler, araçlar ve araç lastikleri, kişisel güvenlik cihazları. Buna ek olarak gıda ürünleri gönüllü denetime tabidir.

Ticari Numuneler/Geçici İthalatlar

İhracatçıların, kendilerine geçici giriş hakkı verilmesi için Ürdün Gümrük Departmanına yazılı bir dilekçe vermesi gerekmektedir. Geçici giriş hakkı, üretimde kullanılan tüm hammaddeleri ve sanayi girdilerini kapsamakta ve gerektiğinde uzatılabilen bir yıllık süreyle verilmektedir. Yarı-mamul ürünlerin geçici girişine, üretim veya ihracat amaçlı olarak izin verilmektedir. Ticari değeri olmayan numuneler tüm harç ve vergilerden muaftır.

Paket Postası İthalat Düzenlemeleri

Posta paketleri, gümrük makamları tarafından denetlenebilmektedir. Posta paketi manifestosu, konşimento numarasını, alacaklının numarasını, muhatabın adı ve adresini, ürün ağırlığını ve ürünlerin değerini kapsamalıdır.

Gümrükleme/Taşıma Şirketleri

Ürdün’de geniş bir yelpazeye sahip, taşıma ve gümrükleme şirketleri vardır. Mallarını gümrükten geçirmek isteyen bireylere veya kuruluşlara, gümrük komisyoncusu olarak lisans verilebilmektedir. Bir komisyoncu, taşıma komisyoncusu sıfatı altında gelen ticari eşyaları konumlandırmakta, gerekli belgeleri dosyalamakta ve teslimatı ayarlamaktadır. Tam hizmet komisyoncuları, varış limanına yapılacak sevkiyatı ve sigorta işlemlerini düzenleyebilmekte, malları gümrükten geçirebilmekte, bu malları hedef varış noktasına gönderebilmekte ve çoğu zaman, ithalatçıdan ödeme alabilmektedir. Komisyoncunun uluslararası bir taşıma komisyoncusu olarak yetkilendirilmiş olması halinde, yabancı şirketlere iade edilen ticari eşyaların, parçaların ve ikmal malzemelerinin sevkiyatının Ürdün’den idare edilmesi konusunda yardımcı olabilmektedir.

Gümrük Vergisi İadesi ve İhraç Primi

Ürdün’deki spesifik sanayi sektörlerinde federal hükümet tarafından, gümrük vergileri geri ödenmekte veya gümrük vergilerine ek olarak ihraç primi verilmektedir. Bu ihraç primlerinin ödemesi, uygun şartlara sahip üreticilere veya imalatçılara verilen sübvansiyonlar şeklindedir.

Tarifeler ve Diğer Vergiler

Mayıs 1997’de birleştirilmiş bir gümrük tarifesi sistemi uygulamaya geçirilmiştir. 1 Mart 2000 tarihinden itibaren sigaralar, otomobiller ve alkollü içecekler hariç tüm ithal ürünlere uygulanan gümrük vergisi oranı % 0–30 arasında değişmektedir. 2010 yılında gümrük vergisi üst limitinin % 20’ye indirilmesi öngörülmektedir.

Alkol ve domuz eti ithalatı yasak olmayıp, yüksek gümrük vergilerine tabidir. Alkol ve tütün içeren maddelere % 50–180 arasında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Ürdün’de izin verilen sınai projelerde kullanılmak üzere ithal edilen sınai hammadde ve yatırım malları ise gümrük vergisinden muaftır.

İthal edilen ürünlere, CIF bedeli ve gümrük vergisi toplamı üzerinden % 0–20 arasında değişen oranlarda satış vergisi uygulanmaktadır. Hizmetler için bu oran sabit olup, % 13 düzeyindedir. Ayrıca elektrikli cihazlara % 14–16 arasında, binek otomobillere % 10–50 arasında (motor hacmine göre değişmektedir) ek satış vergisi uygulanmaktadır. Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinden, Büyük Araplararası Serbest Ticaret Anlaşması’na taraf ülkelerden, ABD’den ve AB’den ithal edilen ürünler için gümrük vergisi ve satış vergisi avantajları mevcuttur.

Ürdün’de kurumlar vergisinin üst limiti % 25’tir. Ürdün’de yerleşik olmayıp gelirlerini bu ülkedeki faaliyetlerinden elde edenler, hesap yılı bitiminden itibaren 4 ay içinde Vergi İdaresi’nde vergi iadesi formu doldurmak koşuluyla, yalnızca karları üzerinden vergilendirilme imkanına kavuşabilmektedir. Vergi mükellefleri hesap yılını kendileri belirleyebilmektedir. Vergisini ödeme süresinin ilk ayında ödeyenler vergi bedeli üzerinden % 6, ikinci ve üçüncü aylarda ödeyenler sırayla % 4 ve % 2 indirimden yararlanabilmektedir. Gelir vergisi oranının üst limiti % 30’dur. Satış vergisinden ayrı olarak pirinç, şeker, un, süt ve çay gibi temel gıda maddeleri dışındaki birçok ithal ürüne % 16 oranında KDV uygulanmaktadır.

Tarife Dışı Engeller

Ürdün’e ihracatta menşe sertifikasının ve faturanın ilgili ülkedeki Ürdün Konsolosluğu ya da Büyükelçiliği tarafından onaylanması gerekmektedir. Konsolosluk veya Büyükelçiliğin bulunmaması durumunda ise, söz konusu belge o ülkedeki Ticaret Odası’na onaylatılmalıdır. Faturada alış fiyatı ve menşeye ilaveten; yükleme, navlun giderleri, sigorta ve diğer giderlerin yer alması gerekmektedir. Fatura Arapça dilinde düzenlenmediyse, ithalatçının fatura üzerindeki bilgileri Arapça’ya tercüme etmesi gerekmektedir.

Malzeme Tedarik Bakanlığı, pirinç, buğday, şeker ve süt tozu gibi stratejik önem arz eden gıda maddelerinin fiyatının belirlenmesinden ve ithalatının denetiminden sorumlu kurumdur. Birçok temel gıda maddesinin ve inşaat malzemesinin fiyatı da yine ilgili Bakanlık tarafından belirlenmektedir. Petrol ürünleri ithalatı da yine devletin kontrolündedir. Bu ürünler haricindeki ürünlerin ithalatı için Ürdün Sanayi ve Ticaret bakanlığı’ndan alınan izin haricinde bir izin alınmasına gerek yoktur. Serbest bölgelerde depolanan mallar üzerinden ithalatçıdan % 1 oranında ücret alınmaktadır.

Haziran 1998’de Ürdün gümrüklerinin AB normlarına uygunluğunun sağlanması ve gümrük işlemlerinin tek bir basamağa indirilmesi amacıyla Tek İdari Belge (Single Administrative Document, SAD) uygulamasına geçilmiştir. Ürdün Gümrük İdaresi iletişim bilgileri; Tel: 00 962 6462 3186 (dahili 2114 ya da 2119), Faks: 00 962 6461 9682 E-posta: customs@customs.gov.jo.

Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar

1995 yılında kurulan Ürdün Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (Jordan Institute for Standards and Metrology, JISM), teknik özelliklerin belirlenmesinden sorumlu özerk bir kamu kuruluşudur. Ürdün’de geçerli standartların temeli, Avrupa sistemine dayanmaktadır. Ürdün’e yapılacak ihracatta ticari faturanın bir nüshası ihracatçı tarafından ürünün menşeini ve fiyatını gösterir şekilde düzenlenmelidir. 300 ÜD’nin altında değere sahip mallar için belgelendirme yapılması zorunlu olmayıp, onaylanmamış belgeler için ürünün CIF değeri üzerinden % 1 oranında ceza payı alınmaktadır.

Kambiyo Rejimi

Temmuz 1997’de, yabancı yatırımcıların ülkeye çekilebilmesi için tüm kambiyo kısıtlamaları Ürdün Merkez Bankası tarafından kaldırılmıştır. Yabancı yatırımcılar yerel bankalarda limitsiz miktarda döviz tutabilmekte, yabancı ya da yerel paralarını yurt dışına aktarabilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiyopya ile Ticaret ve İş Fırsatları

04 Aralık 2020 11:52, Cuma

Etiyopya Hakkında Genel Bilgi Etiyopya hakkında önce bir bilgi verelim. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa dır,  yönetim biçimi federal Cumhuriyettir. Başkanı Dr. Abiy Ahmet, Devlet Başkanı ise Sahle-Work ZEYDE olan ülkede en fazla konuşulan yabancı dil ingilizcedir.  Dini açıdan değerlendirdiğimizde karışık dinlere mensup insanlar mevcuttur. %63 oranında Hristiyan, %34 oranında Müslümanlar ve  onun devamında da yine […]

Romanya

10 Ağustos 2020 17:38, Pazartesi

Romanya ve Romany’ya ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Coğrafi Konum Asya, Avrupa ve Ortadoğu’nun kavşak noktasında, Tuna Nehri ve Karadeniz yakınlarında yer alan Romanya, coğrafi yerleşim açısından oldukça stratejik bir konuma sahiptir. Büyük bir ekonomik potansiyeli elinde bulunduran ülke, gelişmiş sanayii ve tarım alanlarının yanı sıra zengin doğal kaynakları açısından da oldukça […]

İsrail

24 Temmuz 2020 10:24, Cuma

İsrail ve İsrail’e ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Genel Ekonomik Durum İsrail ekonomisi, iç pazarın küçüklüğü nedeniyle ihracata dayalı bir büyüme sergilemektedir. 1990’lı yılların başında korumacı politikalarla gelişen giyim ve ayakkabı sektörleri, artan rekabetin etkisiyle son on yıldır yerini elektronik, haberleşme, medikal ve optik aletler gibi teknoloji-yoğun sektörlere bırakmıştır. Tüm dünyada artan […]

Suudi Arabistan
14 Temmuz 2020 12:16, Salı

Suudi Arabistan ve Suudi Arabistan’a ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Genel Ekonomik Durum Ülke ekonomisi çoğunlukla ham petrol üretimine dayanan Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol üreticisi konumundadır. Ekonomik büyümede petrol fiyatları ve petrol üretimi etkilidir. Petrolün ülke GSYH’sı içindeki ağırlığının (%42-45) azaltılması amacıyla “2030 Vizyonu” ile “2020 Ulusal Değişim Planı” açıklanmıştır. […]

Hollanda
04 Temmuz 2020 14:48, Cumartesi

Hollanda ve Hollanda”ya ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Coğrafi Konumu Hollanda Krallığı, Hollanda ve Karayip Denizindeki altı adadan (Aruba ve Hollanda Antilleri) oluşmaktadır. Avrupa Birliği’nin alan olarak en küçük ülkelerinden bir tanesi olan Hollanda Batı Avrupa’da Kuzey Denizi kıyısında, Almanya ve Belçika arasında yer almaktadır. Ren, Maas ve Shelde nehirlerinin deltasında kurulmuş […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
× Danışmanlık Hizmeti Almak İstiyorum