Almanya’ya ihracat nasıl yapılır?

Giriş
Güncellenme
Almanya’ya ihracat nasıl yapılır?
Digi-Mas

Almanya’ya ihracat nasıl yapılır, Almanya’nın ithalat prosedürleri nelerdir, Almanya’ya ihracatın avantaj ve dezavantajları nelerdir gibi soruların cevabını bu yazımızda bulacaksınız…

Almanya’nın Dış Ticaret Politikası


Federal Almanya’daki mevcut dış ticaret uygulamaları hem ulusal hem de Avrupa Birliği hukukuna dayanmaktadır. Ulusal düzeydeki düzenlemeler, Dış Ekonomik Faaliyetler Yasası – Außenwirtschaftsgesetz (AWG) ve Dış Ekonomik Faaliyetler YönetmeliğiAußenwirtschaftsverordnung (AWV)’ne tabidir.

Konu ile ilgili AB hukuku kısıtlamaları, ilgili AB düzenlemelerinde ve elektronik gümrük tarifesinde bulunabilir.

Malların serbest dolaşımına ve küresel ticarete rağmen, belli mallar ithalat ve ihracatta kısıtlamalara tabidir. Hem ulusal hem de Avrupa hukukundan kaynaklanan bu özel kurallar ithalat ve ihracatta yasak ve kısıtlamalara neden olmaktadır. Bu yasak ve kısıtlamalar temelde aşağıda sıralanan alanlardaki hakların korunması için gerçekleştirilmektedir:
– Kamu düzeninin korunması,
– Çevrenin korunması,
– İnsan sağlığının korunması,
– Hayvanların korunması,
– Bitkilerin korunması,
– Sınai mülkiyet haklarının korunması,
– Kültürel mirasın korunması.
Bununla birlikte belirli mallara bazı ülkeler için kısıtlamalar uygulanmaktadır.

ihracat tanıtım

İhracat yapmak yada ihracatınızı artırmak için tıklayın.

Avrupa Birliği Ortak Dış Ticaret Politikası

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında tesis edilen Gümrük Birliği çerçevesinde, üye ülkeler üçüncü ülkelerden ithalatta ortak kurallar uygulamaktadır. Bu çerçevede, ticaret politikası münhasıran Avrupa Birliği’nin yetki alanına girmekte ve “Ortak Ticaret Politikası (OTP)” olarak adlandırılmaktadır. OTP, ortak gümrük tarifeleri; çok taraflı, bölgesel ve ikili
ticaret anlaşmaları; üçüncü ülkelere uygulanan tek taraflı tavizler ve ticari savunma araçlarını kapsamaktadır. OTP çerçevesinde, mal ticaretinin yanı sıra hizmetler, ticaretle bağlantılı fikri mülkiyet hakları ve doğrudan yabancı yatırımlar AB’nin münhasır yetki alanında yer almaktadır.
Bu doğrultuda:
AB üyesi ülkelerce ortak gümrük tarifesi ve ticari savunma araçları uygulanmakta olup, ürünlere uygulanan gümrük vergileri ve varsa, ürünler üzerinde bulanan ticari savunma araçlarına aşağıdaki adresten erişim sağlanabilmektedir.
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en )
Ayrıca, AB tarafından üçüncü ülkelere karşı yürütülen ve tamamlanan damping, sübvansiyon ve korunma önlemleri soruşturmalarına aşağıdaki adresten erişim sağlanabilmektedir.
(https://trade.ec.europa.eu/tdi/index.cfm)

proje-digital-pazarlama

İhracat yapmak yada ihracatınızı artırmak için tıklayın.

Almanya’nın İthalat Rejimi

Bazı üçüncü ülkelerden gelen tekstil ve çelik ürünleri genellikle ithalat kotaları ile kısıtlanmakta ve ithalat lisansı gerektirmektedir. Lisanslarla ilgili daha fazla bilgi, ilgiliprosedürlerden sorumlu olan Federal Ekonomi ve İhracat Denetimi (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – BAFA) web sitesinde mevcuttur. Örneğin, sağlık, silah veya nesli tükenmekte olan bitki ve hayvan türleri gibi insan sağlığı, kamu güvenliği veya çevre koruma açısından risk oluşturabilecek ürünlere özel ithalat kontrol düzenlemeleri uygulanır.
Herhangi bir ithalat yönetmeliğine veya lisansına bakılmaksızın, ithalatçıların ürünle ilgili kurallar hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir, çünkü Almanya’daki ticari işlemlere rehberlik eden yasal işlemler ve idari prosedürler, ithalatın yapıldığı ülkedeki yasalardan  farklı olabilir. İthalatta uygulanan kısıtlamalar ve yasaklarla ilgili ayrıntılı bilgiler Gümrükler
Genel Müdürlüğü internet sayfasında belirtilmiştir; (http://www.zoll.de/EN/Businesses/Movement-ofgoods/Import/Restrictions/restrictions_node.html).
Avrupa Komisyonu TARIC veri tabanı için:
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?callbackuri=CBU-36&Lang=en)

dijital pazarlama

İhracat yapmak yada ihracatınızı artırmak için tıklayın.

Gümrük Tarifeleri

Almanya Federal Cumhuriyeti Avrupa Birliği üyesi olduğundan dolayı, diğer üye ülkeler gibi Ortak Ticaret Politikasının en önemli aracını teşkil eden Ortak Gümrük Tarifesini (OGT) uygulamaktadır.
Avrupa Birliği’nde yürürlükte bulunan gümrük vergilerine, internet aracılığıyla
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en) veya (http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/) adreslerinden ulaşmak mümkün bulunmaktadır. Söz konusu bağlantı, eşya tanımı veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) bazında arama yapılmasına olanak tanımakta, ayrıca söz konusu ürüne ilişkin başka kısıtlamalar varsa onları da göstermektedir.

Öte yandan, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın kabulü ve 1 Ocak 1996 tarihinde Gümrük Birliği’nin yürürlüğe konulmasıyla, Türkiye ile AB arasında sanayi ürünleri ticaretinde gümrük vergileri sıfırlanmış ve Türkiye üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesi uygulamaya başlamıştır.
Türkiye-AB Gümrük Birliği, sadece sanayi ürünlerini ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsamakta, geleneksel tarım ürünleri ise kapsam dışı bulunmaktadır. İşlenmiş tarım ürünlerinde gümrük vergileri tespit edilirken, tarım payı ile sanayi payı ayrılmakta ve sadece sanayi payı vergi
muafiyetine tabi tutulmaktadır. KDV mükellefi mal veya hizmet sağlayan Alman firmaları veya ithalatçılarıdır. Ancak, vergi nihai aşamada tüketiciye yansıtılmaktadır. Almanya’da standart KDV oranı %19’dır. Ancak bu
oran, temel gıda ürünleri, kitap, gazete gibi kültürel yayınlar, bazı sağlık ürünleri gibi ürünlerde %7 olarak uygulanmaktadır. KDV tutarının faturalarda ayrıca belirtilmesi zorunludur.
Ülkemize ya da diğer ülkelere karşı uygulanan anti damping vergilerine
(http://trade.ec.europa.eu/tdi/completed.cfm) adresinden, ÖTV oranlarına
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy_en) adresinden ulaşılabilmektedir.

Sosyal medya ihracat

İhracat yapmak yada ihracatınızı artırmak için tıklayın.

İç Vergiler

Almanya’da girişim ve yatırım faaliyetleri ile ilgili vergi çeşitleri gelir vergisi, kurumlar vergisi, ticari işletme vergisi ile katma değer vergisi-KDV’dir.

Gelir Vergisi (Einkommensteuer)

Alman Gelir Vergisi Kanunu, verginin konusu içerisine giren gelir unsurlarını; ziraat ve ormancılık gelirleri, ticari kazançlar, serbest meslek kazançları, ücretler, sermaye gelirleri,
kiralama ve leasing gibi gelirler ve diğer gelirler (Örneğin, emekli aylıkları, spekülasyon karları vb.) olmak üzere yedi gruba ayırmıştır.
Gelir vergisi tarifesi mükelleflerin kişisel özelliklerini dikkate alan artan oranlı bir yapıya sahiptir. Tarife oranları %0’dan %45’e kadar değişmektedir. Vergi tarifesinde belli bir tutara kadar gelire %0 oranı uygulanarak vergi dışı bırakılmakta ve kişilerin gelirlerine uygulanacak olan vergi oranı sahip oldukları gelir seviyesine ve medeni durumlarına göre değişmektedir.

Mevzuata göre evli çiftlerin gelirleri isteğe bağlı olarak birleştirilir ve bir beyanname vermek suretiyle vergiye tabi tutulur. Ancak eşler ayrı olarak vergilendirmeyi isteme hakkına da sahiptirler. Bakıma muhtaç, örgün ve mesleki eğitimde bulunan (25 yaşına kadar) ve 18 yaşını doldurmamış çocukların gelirleri anne veya babanın geliri ile birlikte vergilendirilir.
Gelir vergisinden ayrı olarak elde edilen gelir üzerinden 1990 yılında Doğu ve Batı Almanya’nın birleşilmesi üzerine %5,5 oranında Dayanışma Zammı (Solidaritatzuschlag) kesilmekte ve bir de gelir vergisi mükellefleri, kiliseye de üye iseler, kilise vergisi ödenmektedir.
İkametgahı ya da sakin bulunduğu yer Almanya olan her kişi, geniş anlamda gelir vergisi yükümlüsüdür. Bununla birlikte ikametgahı ya da sakin olduğu yer Almanya dışında olan şahısların, Almanya içinde elde ettikleri gelirler hakkında sınırlı bir biçimde (dar anlamda) vergi yükümlülükleri vardır.
Gelir vergisinde elde edilen kazançlar şu şekilde hesaplanır. Elde edilen gelirlerden bu gelirlerle bağlantılı olan giderler çıkartılır (vergi kanununda belirtilen durumlarda). Bu miktardan bazı farklı ve özel olan giderler belli bir miktarda düşülür (örneğin bazı sigortalar) ve kalan miktardan kişisel gelir vergisi ödenmek zorundadır.
Özellikle giderler Türk ve Alman vergi sistemlerinde farklı olabilmektedir. Özellikle giderlerin tanınması için Almanya´da birçok detaya dikkat etmek gerekebilir. Türkiye´de gider olmayan ödemeler, Almanya´da kişisel gelir vergi beyannamesinde gider olarak düşülebilir.
Almanya´da ücretler yıl bazında hesaplanarak aylık stopajlar ödenir. Bu yüzden gerçek kişiler ücret dışında başka gelirleri olduğu takdirde yıllık gelir vergi beyannamesi vermek zorundadırlar. Ücretten başka kazancı olmayan bir vatandaş için gelir vergisi beyannamesi verilmesi zorunlu değildir ancak bazı giderleri düşebilmek adına avantajlı olabilmektedir.
24 Ocak 2012 tarih ve 28183 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe giren Almanya ve Türkiye arasında yapılan “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” gereğince mükellef iki ülkede de vergi ödediği takdirde, bu vergiyi ikamet edilen ülkede belirli şartlar altında vergiden düşebilmektedir.

Kurumlar Vergisi (Körperschaftsteuer)

Kurumlar vergisi, tüzel kişilerden alınmakta olup ödenmiş ve dağıtılmış kârın %15’ini karşılamaktadır. Sermaye şirketlerine yapılan kâr dağıtımları, kurumlar vergisi kapsamında değildir. Gerçek kişilere (kişiler ve şahıs şirketleri hissedarları) yapılan dağıtımlarda ise çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla yarım gelir usulü (Halbeinkünfteverfahren)
uygulanarak dağıtılan kârın sadece yarısı vergilendirilir. Zira bu tutar üzerinde, daha önce dağıtılmış kâr payı olarak kurumlar vergisi tahakkuk etmiştir.

Ticari ve Sınai İşletme Vergisi [Gewerbesteuer]

Almanya’da faaliyet gösteren her işletme, işletme vergisine tabidir. Burada, vergi yükümlüsü işletme sahibi, yani kendi hesabına firmayı işleten kişidir. Bu vergi tutarı, işletmenin mali gücü ve her belediyenin kendisine göre belirlediği orana göre değişmektedir.

Buna uygun olarak da işletme vergisi olarak belirlenmiş sabit bir vergi oranı bulunmamakta, bunun yerine ödenmesi gereken bu vergi tutarı, işletme kârı ile her belediyenin kendisine göre belirlediği orana göre değişmektedir. Belediyeden belediyeye değişen bu oran %13-20 arasında yer almaktadır.

Google Seo

İhracat yapmak yada ihracatınızı artırmak için tıklayın.

Katma Değer Vergisi (Umsatzsteuer)

Bir işletmenin faaliyetleri çerçevesinde belirli bir bedel karşılığında ifa ettiği mal üretimi ve hizmetlerden katma değer vergisi alınmaktadır. İşletme, kendisine faturada belirtilmiş olan katma değer vergisini ön vergi olarak, kendi vergi borcundan mahsup edebilir. Buna müsaade etme yetkisi ise vergi idaresindedir. Almanya’da katma değer vergisi oranı %19’dur. İndirimli
oran (%7), gıda maddeleri, kitap ve gazete, otel, bilim ve sanat alanında kullanılan mal ve hizmetler için geçerlidir.

Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar

Avrupa Birliği kuralları gereğince bazı sanayi ürünlerinin Almanya’ya (veya herhangi bir AB ülkesine) ihraç edilebilmesi için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur. Bu işareti taşıması gerektiği halde taşımayan bir ürünün AB üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir. CE, “Communauté Européenne” (Avrupa Topluluğu) anlamına gelir ve ilgili tarafın mallarının
Avrupa güvenlik standartlarına uygun olarak başarılı bir şekilde üretildiğini gösterir. Ürünlerin, CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. Ancak, eğer üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir başka deyişle, ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun
olduğunu garanti etmek zorundadır.
Her bir AB üyesi devlet, CE işaretinin doğru bir şekilde kullanıldığından ve CE işaretli ürünlerin tüketiciler için gerçekten güvenli olduğundan emin olmak için “piyasa gözetimi” birimleri oluşturmuştur. F. Almanya’da yetkili kurum Bundesanstalt für Arbeitschutz und Arbeitsmedizin: (https://www.baua.de/EN/Home/Home_node.html).

Diğer yandan Alman firmaları tarafından, yasal bir zorunluluk bulunmamasına karşın, Almanya’da verilen ilave bir takım performans veya kalite işaretleri talep edilebilir. Bunlardan özellikle, mekanik ürünler için GS (Gepruefte Sicherheit) işareti ve elektrikli ürünler için VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) işareti önem taşımaktadır. Bu işaretlerin kullanımı yalnızca belli durumlarda zorunlu olup, genelde yasal bir zorunluluk
yoktur.

GS işaretine ilişkin standartlar, Alman Standartlar Enstitüsü DIN (Deutscher Industrie Normenausschuss) tarafından derlenmektedir. VDE işaretine ilişkin standartlar ise, VDE Verlag GmbH firmasından veya VDE Birliği’nden temin edilebilmektedir.
F. Almanya’da ürün güvenliği ile ilgili temel bilgilere Gümrük Genel Müdürlüğü – Ürün Güvenliği bölümünden ulaşmak mümkündür: (https://www.zoll.de/EN/Businesses/Movement-ofgoods/Import/Restrictions/Goods/Product-safety/product-safety_node.html).
AB ürün standartları ile ilgili bilgiler ise; (https://europa.eu/youreurope/business/productrequirements/index_en.htm) internet sayfasından temin edilebilir.

Test Etme, Muayene ve Belgelendirme

Almanya’da uygulamada bulunan ve federal hükümet, yerel hükümetler veya diğer kuruluşlarca düzenlenen standartlar, teknik düzenlemeler ve belgelendirme sistemi ile ilgili bilgilerin, Alman Standartlar Enstitüsü (DIN) ve Federal Hükümet işbirliği ile kurulan Alman Teknik Kurallar Bilgi Merkezi’nden temin edilmesi mümkündür:
Deutsches Informationszentrum fuer technische Regeln (DITR)
(Alman Teknik Kurallar Bilgi Merkezi)
E-posta: postmaster@din.de
İnternet Sayfası: http://www.ditr.din.de

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme

Paketleme ve etiketleme işlemleri yapılırken, ürünlerle ilgili yasal gerekliliklerin yanı sıra, tüketici güvenliği ve çevrenin korunması gibi talepler de göz önünde bulundurulmalıdır. Avrupa Birliği’nde ve F. Almanya’da tüketicinin korunması ve bilgilendirilmesi büyük önem taşıdığından, ürün etiketleme konusunda kesin düzenlemeler vardır.
Bütün ürünleri kapsayan genel bir ambalajlama, paketleme ve etiketleme mevzuatı mevcut değildir. Her ürün için farklı bir düzenleme söz konusudur. Özellikle gıda ürünleri, tekstil, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, kimyasal ürünler, kozmetik, oyuncak gibi ürünler bunlardan birkaçıdır.
Söz konusu bilgiler aşağıdaki internet adreslerinden temin edilebilir:
EU Labels:
(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/eu-labels_en)
Product Labelling and Packaging:
(https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/consumers/0905.html?root=0905)
Labelling and Packaging Guidelines:
(https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/labelling-and-packaging#Labelling_guidelines)
Alman Paketleme Yasası VerpackG:
(https://verpackungsgesetz-info.de/en/)

Gıda Ürünlerinde Etiketleme

Almanya’ya gıda ürünleri ihraç etmek isteyen ihracatçılarımızın, etiketleme ve ürünün gerek Alman gerekse AB düzenlemelerine uygunluğunun belirlenmesi açısından, bu ülkedeki bir gıda laboratuvarına başvurmaları yararlı olabilecektir. Gıda Laboratuvarları ile temasa geçmek bakımından Alman Federal Gıda Kimyacıları Birliğinin adresi aşağıda verilmiştir.
Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure Deutschlands (BVLK)
(Alman Federal Gıda Kontrolörleri Birliği)
E-posta: lebensmittelkontrolleure@t-online.de
İnternet Adresi: http://www.lebensmittelkontrolle.de

Yeşil Nokta Sistemi

Ambalajların geri kazanılmasını sağlayan bir sistemdir. Yeşil Nokta işareti taşımayan nakliye ve tüketici ambalajlarının Almanya’ya ithali mümkün değildir. Almanya’da Yeşil Nokta sembolünün kullanılabilmesi için, üretici veya ithalatçının, ürünün paketleme türü ve miktarına bağlı olarak bir ücret ödemesi gerekmektedir. Konuya ilişkin olarak ihracatçılarımızın Almanya’daki ithalatçıları veya Duales System Deutschland GmbH (DSD) ile temasa geçmelerinde yarar bulunmaktadır.
Duales System Deutschland GmbH (DSD)
Internet: www.gruener-punkt.de

Teknik Engeller

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü internet sayfasında konu ile ilgili ayrıntılı bilgi mevcuttur: (https://www.teknikengel.gov.tr/#/ulke/almanya)
Ticarette Teknik Engeller web sitesi, kullanıcıların teknik engeller alanında yararlanacağı ve etkin olarak kullanacağı temel bir platform olarak yapılandırılmıştır. Bu çerçevede, söz konusu siteden ülkeler itibariyle ticarette teknik engeller uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunabilmekte, ülkelerin mevzuat ve uygulamaları hakkında Bakanlığımızdan bilgi talep edilebilmekte ve ihracatta karşılaşılan teknik engeller interaktif olarak Bakanlığımıza
bildirilebilmektedir.

Söz konusu siteye ücretsiz olarak üye olunabilmektedir. Sitenin üyelerine ilgilendikleri ülke ve ürün gruplarına ilişkin düzenlemeler günlük olarak e-posta ile gönderilmektedir.

Almanya ilgili linklere ticaret odasının Almanya ile ilgili bu sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dijital Pazarlama ile İhracat Nasıl Yapılır yada Arttırılır?

Bu sorunun cevabını daha detaylı olarak anlatabilmek için sizi Dijital Pazarlama ile İhracat Nasıl Arttırılır? yazımıza yönlendirmek istiyoruz.  Dijital Pazarlama ile İhracat Nasıl Arttırılır? yazımızda size ihracata nasıl başlayacağınızı yada ihracatınızı nasıl arttırabileceğinizi ipuçlarını örnekleriyle vermeye çalıştık. Bu yazıyı okuyarak, çok fazla maliyetleri olan reel çalışmalardan önce, çok daha az maliyetli ve hedef pazarınıza daha kolay ulaşabileceğiniz, yaşanmış ve sonuç vermiş çalışmalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Sizde bu çalışmalar hakkında daha fazla bilgi almak için whatsapp destek hattımızdan, Digimas sitemizin iletişim bölümünden yada aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Facebook: digimasreklam

Instagram: digimasreklam

Linkedin: digimas-reklam

Twitter: digimasreklam

Youtube: DigiMasreklam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

En çok ihracat yapılan ürünler

18 Ekim 2021 13:02, Pazartesi

En çok ihracat yapılan ürünler   En çok ihracat yapılan ürünler Türkiye ihracatta yeni bir dönemin kapısını aralıyor. 2000’li yılların başından itibaren büyük bir ivme yakalayan Türkiye dış ticareti, 2023 hedeflerine doğru her yıl kademeli olarak büyüyor ve dünya devleriyle yarışacak kimliğe adım adım yaklaşıyor. Son 17 yılda 30 milyar dolardan 157 milyar dolara ulaşan […]

Türkiye’den Yurtdışına En Çok Satılan Ürünler

14 Ekim 2021 14:36, Perşembe

Türkiye’den yurtdışına en çok satılan ürünler   Türkiye’den yurtdışına en çok satılan ürünler Avrupalılar için Türkiye öncelikle tekstil demek. Özellikle 70’lerde ucuz tekstil, havlu, nevresim almak için Türkiye’ye gelen Avrupalı pazarcılar hala ülkemizde ucuz giyim fırsatları arıyor. Bunun yanında deri ürünleri de var. Elbette o zamanlardan beri çok şey değişti ama Avrupalılar hala ‘nerede bu […]

Moğolistan Pazar Bilgileri

13 Ekim 2021 12:36, Çarşamba

Moğolistan Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  A) Dış Ticaret Mevzuatı   Moğolistan 1921-1989 yılları arasında sosyalizmle yönetilen ve dış ticareti tamamen SSCB’ye bağlı bir ülke idi. 1991 yılında demokrasiye geçiş dönemi ile birlikte serbest piyasa ekonomisine geçmiştir. Coğrafik konum olarak Çin ve Rusya gibi dünyanın önde gelen pazarlarıyla çevirili olması nedeniyle dış […]

Meksika Pazar Bilgileri
11 Ekim 2021 14:23, Pazartesi

Meksika Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  A) Dış Ticaret Mevzuatı (İthalat Rejimi, İhracat Rejimi)  Meksika, ürün sınıflandırmasında Harmonize Sistemi kullanmaktadır. Meksika Gümrük Kanunu’nda 2014 yılında yapılan bir değişiklik ile 2015 yılından itibaren gümrük işlemlerinin gümrük komisyoncusu aracılığıyla yapılması zorunluluğu kaldırılmış olmakla birlikte; ön bildirim veya belgelendirme sürecinde yapılan hatalar, para cezası ve […]

Sıfırdan ihracat nasıl yapılır?
05 Eylül 2021 12:00, Pazar

Bu yazımızda sıfırdan ihracat nasıl yapılır sorusunun cevabını gerçek bir ihracat başarı hikayesine dayandırarak anlatacağız. Çalışmamızın tüm aşamalarını, ihracat öncesi ve ihracat sonrası süreçleri, başlangıçta ortada şahıs şirketi bile yokken, kendi fabrikasını kuran ve birçok ülkeye ihracat yapan bir limited şirket haline nasıl gelindiğini ihracat yapmak isteyen, ihracat yapan fakat bunu arttırmak isteyen herkese anlatmak […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
× Danışmanlık Hizmeti Almak İstiyorum