Gümrük Mevzuatı

Giriş
Güncellenme
Gümrük Mevzuatı
Digi-Mas

Merhaba Gümrük Mevzuatı hakkında bilgiler anlatacağız.

 

türkiyede gümrük mevzuatının hukuksal yapısı.

gümrük işlerinin tarafları ve gümrük rejimleri.

gümrük mevzuatı çeşitli düzenlemelerden oluşur.

 bunlar : ilgili kanunlar , yönetmelikler ve genelgelerle gümrük gemel tebliğleri gümrük tarife cetveli tasarruflu yazılar cumhurbaşkanlığı kararları doğrudan ilgilendiren uluslararası  sözleşmeler ve dış ticaret mevzuatı dır.

4458.gümrük kanunu gümrük mevzuatını düzenler.

492sayılı harçlar kanunu 

3218 sayılı serbest bölgeler kanunu 

474 sayılı gümrük giriş tarife cetveli kanunu 

3065 sayılı katma değer vergisi kanunu 

5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu.

gümrük mevzuatına yönelik temel yönetmelik ise gümrük yönetmeliğidir.

gümrük tarife cetveli : dünya gümrük örgütünün oluşturduğu ve uluslararası ticarete konu malların sınıflandırılmasında kullanılan bir sistemdir uyumu sağlanmış mal ve kodlama sistemi olarak tanımlandırılır.

türkiye bu sistemi 1965 yılında kullanmaya başlamıştır.

 

gümrük genel tebliğleri:

ilgili kanun ve yönetmeliklerinde yapılan değişiklikleri bildiren ve nasıl uygulandıklarını açıklayan hukuki metinlerdir.

 

genelgeler: gümrük mevzuatında ilgili kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol gösterici ve aydınlatıcı işleve sahiptir.

 

tasarruflu yazılar: birimlere uygulamaya yönelik talimatlar vererek yönlendirme yaparlar.

 

gereksinim duyulması halinde bakanlar kurulunun almış olduğu ilgili kararlar cumhurbaşkanının onayından geçtikten sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.

 

*nairobi sözleşmesi

*konteynerlerle ilgili gümrük sözleşmesi

*sınıraşan örgütlü suçlara karşı birleşmiş milletler sözleşmesi

*eşyanın sınırdaki kontrolünün ahenkleştirilmesi sözleşmesi.

 

dış ticaret mevzuatının genel olarak hukuki yapısı:

*dış ticarete yönelik ihracat mevzuatı

*dış ticarete yönelik ithalat mevzuatı

*ithalatta haksız rekabetin önlenmesine yönelik mevzuat

*dış ticarette teknik düzenlemelere yönelik mevzuat

*türk parasının kıymetinin korunmasına yönelik mevzuat

*uluslararası mal satımına yönelik birleşmiş milletler sözleşmesi

*dış ticarete yönelik diğer uluslararası sözleşmeler.

 

gümrük rejimi: gümrük mevzuatı çerçevesinde belirlenen kurallar usuller,ilkeler ve düzen içerisinde gümrük idaresinin gümrüğe konu olan faaliyet ile gerçekleştirdiği yürütme ve uygulamalardır.

 

ihracat rejiminde taraflar: 

*ihracatçı

*dolaylı temsil durumlarında gümrük müşaviri

*ihracatçı birliği

*gümrük idaresi

*taşıyıcı işletme.

 

dahilde işleme rejiminde taraflar:

*ihracatçı

*ticaret bakanlığı

*dolaylı temsil durumlarında gümrük müşaviri

*ihracatçı birliği

*gümrük idaresi

*taşıyıcı işletme.

 

Hariçte İşleme Rejimi; işlem görmek üzere hammaddelerin önce ihraç edilmesi, işlem gördükten sonra ürün olarak tekrar ülkemize ithal edilmesini içeren ve bu süreçte her türlü vergiden muafiyet sağlayan sistemdir.

Hariçte İşleme İzin Belgeleri (HİİB); Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünce, Hariçte İşleme İzinleri (Hİİ) -tamir amaçlı vb işlemler için- ilgili gümrük müdürlüklerince düzenlenir,  madenlerin işlem görmesi için gönderilen hammaddeler için ise Maden İhracatçı Birliklerince düzenlenir.

 

hariçte işleme rejiminde taraflar:

*ihracatçı

*ticaret bakanlığı

*dolaylı temsil durumlarında gümrük müşaviri

*ihracatçı birliği

*gümrük idaresi

*taşıyıcı işletme.

 

Antrepo rejimi, eşyanın antrepoya gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması halinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içerisinde eşyaya terettüp eden vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimidir.

 

gümrük antrepo  rejiminde taraflar:

*ihracatçı

*ithalatçı

*antrepolar

*ticaret bakanlığı

*dolaylı temsil durumlarında gümrük müşaviri

*ihracatçı birliği

*gümrük idaresi

*taşıyıcı işletme.

 

Transit Rejimi, ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş ve ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır.

 

transit rejiminde taraflar:

*asıl sorumlu

*hareket gümrük idaresi

*varış gümrük idaresi.

 

4458 sayılı gümrük kanunu göre serbest bölgeler

  1. a) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen;
  2. b) Serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir.

serbest bölgelerde ilgili taraflar:

*işletici veya bölge kurucusu ve işleticisi

*serbest bölge müdürlüğü.

*kullanıcı

gümrük mevzuatı açısından sınır ticareti: 

türkiye komşu ülkeler arasında , coğrafi durum ve bölge ihtiyaçları dikkate alınarak gerçekleştirilecek ticari faaliyetleri kapsar.

hariçte işleme rejiminde taraflar:

*ihracatçı

*ithalatçı

*yetkili gümrük kapısı

*sınır ticaret merkezi 

*il değerlendirme komisyonu

*dolaylı temsil durumunda gümrük müşaviri

*taşıyıcı işletme.

 

özet beyan : gümrük işlemine konu olan malın ilgili temel gümrük rejimine tabi tutulmadan önce taşıyıcı işletme veya temsilci tarafından yapılması gereken bir gümrük işlemidir.

 

özet beyan işleminden traflar:

*taşıyıcı işletme 

*hareket gümrük idaresi

*varış gümrük idaresi.

 

geri gelen eşya : ihracatın geçici veya kesin olmasına göre farklılık gösterir.

 

geri gelen eşya rejiminin tarafları:

*ihracatçı

*gümrük idaresi

*taşıyıcı işletme

*dolaylı temsil durumunda gümrük müşaviri.

 

mahrecine iade rejimi: çeşitli nedenlerden dolayı ihracatçı ülkeye ve ilgili işletmeye iade edilmesine ilişkin düzenlemelerdir.

 

mahrecine iade rejimi tarafları:

*ihracatçı

*gümrük idaresi

*taşıyıcı işletme

*dolaylı temsil durumunda gümrük müşaviri.

 

posta gümrük işlemlerinde taraflar:

*gönderici

*alıcı

*ilgili ptt idaresi

*posta gümrük müdürlüğü.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hırvatistan Pazar Bilgileri

23 Eylül 2021 11:56, Perşembe

Hırvatistan Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  Dış Ticaret Mevzuatı    Hırvatistan’ 1 Temmuz 2013 itibariyle Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasıyla beraber Birliğin tek bir gümrük bölgesinin parçası haline gelmiş ve AB’nin gümrük vergilerini ve ortak ticaret politikasını uygulamaya başlamıştır.    Ortak ticaret politikası, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 207. Maddesi ile belirlenmekte […]

Belarus Pazar Bilgileri

20 Eylül 2021 13:11, Pazartesi

Belarus Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALAR Dış Ticaret Politikası    Belarus 1991’de bağımsızlığını ilan etmiş genç bir ülkedir. Belarus, ekonomide kamu ağırlığının % 50’den fazla olduğu, ithal ikamesine dayalı üretimin temel strateji olarak benimsendiği, özelleştirme faaliyetlerinin çok cüzi miktarda gerçekleştirildiği, sosyal devlet anlayışının hâkim olduğu bir yapıya sahiptir. Ancak son yıllarda ihracata […]

Kanada Pazar Bilgileri

15 Eylül 2021 14:02, Çarşamba

Kanada Pazar Bilgileri   Dış Ticaret Politikası ve Uygulamaları  Dış Ticaret Mevzuatı (İthalat Rejimi, İhracat Rejimi)   Kanada Dünya Ticaret Örgütü üyesidir. Ülkenin dış ticaret politikasına üç anlaşma yön vermektedir: NAFTA/USMCA, CETA ve CPTPP.    NAFTA/USMCA: Kanada’nın ABD ile yüksek düzeyde iç içe geçmiş ekonomik yapısı, 1994 yılında yürürlüğe giren Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması […]

Bosna Hersek Pazar Bilgileri
13 Eylül 2021 12:08, Pazartesi

Bosna Hersek Pazar Bilgileri   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  Dış Ticaret Politikası   Bosna Hersek tarafından uygulanmakta olan gümrük vergisi oranları %0-15 bandında değişmektedir. Ayrıca, ithalatta %1 gümrük harcı alınmaktadır. Bazı gıda ürünlerinin Bosna Hersek’e ithalatında ise gümrük vergilerinin yanı sıra ek vergiler ve tüketim vergileri de uygulanmaktadır.    Bosna Hersek, ticaretin kolaylaştırılması ve […]

Ürdün Pazar Bilgileri
08 Eylül 2021 16:12, Çarşamba

ÜRDÜN PAZAR BİLGİLERİ   DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI  A) Dış Ticaret Mevzuatı   Ürdün’de dış ticaret işlemleri için özel bir yasa bulunmamaktadır. İthalat ve ihracat işlemleri, genellikle ilgili yasa ve / veya bu işlemleri ve bunların prosedürlerini düzenleyen ilgili makamlar tarafından çıkarılan bir dizi zorunlu genelge ile birlikte gümrük kanunlarına tabidir.    Hükümetin dış […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
× Danışmanlık Hizmeti Almak İstiyorum